Българските студенти и ученици ползват базов пакет здравни услуги в държавите от обединена Европа

По време на своето обучение в държавите от Обединена Европа – страните от Европейския съюз (ЕС), тези по Споразумението за Европе... 2014-08-23T14:58:46+00:00 Здравни Новини

По време на своето обучение в държавите от Обединена Европа – страните от Европейския съюз (ЕС), тези по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария, българските ученици, редовни студенти и докторанти по държавна поръчка могат да ползват (при необходимост) медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване в съответната държава, ако са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство.

 

Според европейските регламенти за координация на социалната сигурност приложимо осигурително законодателство за учениците и редовните студенти е законодателството на държавата, от която идват основните средства за тяхната издръжка. Времето на обучението в друга държава се приема за временен престой там, а доказването на валидно здравно осигуряване в компетентната държава и оказването на медицинска помощ на български ученици, редовни студенти и докторанти по държавна поръчка в ЕС/ЕИП/Швейцария се осъществява единствено с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Предоставената неотложна медицинска помощ на българските учащи се е за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 

Информация за актуалната процедура по издаването на ЕЗОК, както и за пунктовете на фирмата-изпълнител е публикувана на сайта на НЗОК в рубрика „Вие питате“.

 

ЕЗОК има срок на валидност една година (в общия случай). При изтичане на срока й лицата подават документи за издаване на нова. За целта учащите се следва да не прекъсват своето здравно осигуряване в България. Ако те са редовни студенти до 26-годишна възраст, непълнолетни лица или ученици (до завършване на средното образование), здравните им вноски са за сметка на републиканския бюджет на България.

 

При записване в съответното учебно заведение в ЕС и при успешното завършване на всяка учебна година/семестър редовните студенти, до навършване на 26-годишна възраст, трябва да представят в съответното териториално поделение на Националната агенция за приходите (НАП) по местоживеене в България удостоверение със заверен превод на български език от чуждото учебно заведение. Документът удостоверява, че те са редовни студенти там, което ще приведе в действие съответната разпоредба на Закона за здравното осигуряване и здравните им вноски ще бъдат заплатени от републиканския ни бюджет.

 

Редовните студенти над 26-годишна възраст трябва да се самоосигуряват, като внасят (лично или чрез пълномощник) дължимата сума за здравноосигурителни вноски по обявените от НАП сметки и подават в съответното териториално поделение на НАП по местоживеене Декларация № 7 на НАП за лица, подлежащи на самоосигуряване. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят здравните осигуровки трябва да се извършва банков превод на дължимата здравна вноска.

 

Ако български редовен студент в държава от ЕС, ЕИП или Швейцария започне легална работа там (извън временната студентска почасова заетост), той подлежи на осигуряване в държавата по извършване на трудовата дейност. Тогава компетентна държава за здравното му осигуряване и за издаване на всички необходими европейски документи е държавата по месторабота.

 

 

 

Източник: http://www.nhif.bg/
Източник снимка: David Castillo Dominici/freedigitalphotos.net