До договорните партньори на НЗОК

Уведомяваме ви, че на 17.04.2014 г. управителят на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ д-р Румяна Тодорова е изпратила писма до министъра на 2014-05-13T17:36:12+00:00 НЗОК

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Уведомяваме ви, че на 17.04.2014 г. управителят на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ д-р Румяна Тодорова е изпратила писма /изх. №04.04.88 и №04.04.89/17.04.2014 г./ до министъра на здравеопазването /МЗ/, д-р Таня Андреева, с искане за извършване на трансфер на средства от МЗ към НЗОК за извършена дейност от изпълнителите в извънболнична медицинска, дентална и болнична помощ през месец март 2014 г. и отчетена през месец април 2014 г.

Трансферът е във връзка с Параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Бюджета на НЗОК /ЗБНЗОК/ за 2014 г., а сумите са на база заявени средства от РЗОК. 

Общата сума за плащания към изпълнителите, която следва да постъпи по сметките на НЗОК чрез трансфер от МЗ за заявените през м. март 2014 г. дейности е 575 826 лв. и 1 520 611 лв. – за плащания на сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО /средствата за разликата до пълния размер на потребителската такса от 2,90 лв., които се заплащат на изпълнителите от бюджета на Министерството на здравеопазването чрез НЗОК по ред, определен в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година/.

Размерът на средствата чрез трансфер от МЗ към НЗОК е, както следва:

1. За лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2 , т. 3 33 – 4 488 лв.;

2. За дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични и кожно-венерически заболявания: интензивно лечение – 114 049 лв., в т. ч. дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични и кожно-венерически заболявания – 1 414 лв., , в т. ч. дейности за здравнонеосигурени лица – интензивно лечение – 112 635 лв.;

3. За дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал.1, т. 2 33 – 457 289 лв., в т. ч. неосигурени родилки в БМП – 451 240 лв. и в т. ч.в СИМП И МДД – 6 049 лв.

 

Източник: www.nhif.bg
Снимка: ponsulak/www.freedigitalphotos.net