За договорните партньори

Националният рамков договор за медицинските дейности за 2014 г. и приложенията към него са изготвени и подписани от страните по НРД (НЗОК и БЛС) на... 2014-05-13T17:41:05+00:00 НЗОК

ОЧАКВА СЕ ОБНАРОДВАНЕТО НА АНЕКСА КЪМ НРД 2014 ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

Националният рамков договор за медицинските дейности за 2014 г. и приложенията към него са изготвени и подписани от страните по НРД (НЗОК и БЛС) на 18.12.2013 г. и предхождат публикуването на измененията и допълненията на Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (ДВ, бр.111 от 27.12.2013 г.) (Наредба №40 от 2004 г.). Измененията и допълненията на Наредба №40 от 2004 г. са отразени в Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2014 г., който на основание чл.53, ал.2 от ЗЗО е сключен между страните: НЗОК и БЛС, но към настоящия момент не е обнародван в „Държавен вестник“.

В тази връзка изискванията при изпълнение на индивидуалните договори с изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, наложени от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №40 от 2004 г., както и с §14 от Заключителните разпоредби, на която е изменена и допълнена Наредба №39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, ще бъдат проследявани от НЗОК/РЗОК след обнародването в „Държавен вестник“ на Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2014 г.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Stockimages/www.freedigitalphotos.net