Изисквания на НЗОК относно изследване при профилактичните прегледи на деца от 7 до 18 години

Наредбите за изменение и допълнение на Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн... 2014-07-13T15:33:35+00:00 НЗОК

Наредбите за изменение и допълнение на Наредба №40 от 2004 г. за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр.111 от 27.12.2013 г. и в ДВ, бр.15 от 21.02.2014 г.) (Наредба №40 от 2004 г.) съдържат редица изменения и допълнения, които по съществото си наложиха промени в Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2014 г.

 

Тези изменения и допълнения на Наредба №40 от 2004 г. бяха приети от страните по НРД (НЗОК и БЛС) и намериха отражение в Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2014 г. (обн. ДВ, бр.41 от 2014 г.).

 

Влизането в сила на §7 от Договора за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2014 г. е обусловено от влизането в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №40 от 2004 г. съгласно §15 от същата (от 1 януари 2014 г.). Тази разпоредба на §7 от Договора за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2014 г. регламентира извършване на „изследване на урина за протеин (с тест-лента в кабинет)“ при профилактичните прегледи на децата от 7 до 18 г.

 

Предвид обнародване в „Държавен вестник“ на Договора за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2014 г. на 16.05.2014 г. и последващото сключване на допълнителни споразумения към договорите с изпълнителите на медицинска помощ, НЗОК/РЗОК няма да изисква извършването на горепосоченото изследване преди този момент.

 

 

Източник: http://www.nhif.bg
Източник снимка: stockimages/freedigitalphotos.net