НЗОК реимбурсира лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък, но не определя техния състав и ниво на заплащане

Във връзка с публикация във в. „Телеграф“ от 09.04.2014 г., в която се твърди, че 130 000 мъже, болни от остеопороза, са дискриминирани, тъй като Нацио... 2014-05-16T17:15:25+00:00 НЗОК

ПРЕЗ 2013 Г. ИНСТИТУЦИЯТА Е ЗАПЛАТИЛА 1 711 951 ЛВ. ЗА ЛЕКАРСТВА НА БОЛНИ ОТ ОСТЕОПОРОЗА

Във връзка с публикация във в. „Телеграф“ от 09.04.2014 г., в която се твърди, че 130 000 мъже, болни от остеопороза, са дискриминирани, тъй като Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) реимбурсира частично само едно от лекарствата, необходими за лечение на тяхното заболяване, правим следното уточнение:

Съгласно законовите разпоредби, считано от 01.06.2009 г., НЗОК не определя лекарствените продукти, техните цени, нивото им на заплащане, както и конкретната стойност, която НЗОК заплаща със средства от бюджета си.
НЗОК има задължението да заплаща в полза на здравноосигурените лица конкретната стойност на даден лекарствен продукт, включен в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), дефинирана от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“ в колона „Ниво на заплащане” на Позитивния лекарствен списък.
НЗОК няма правомощия да променя стойността, нито да извършва допълнителни
действия по ценообразуването. Определянето на цената и стойността, която НЗОК заплаща за всеки конкретен лекарствен продукт, се извършва от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти към Министерския съвет на Република България.
Към момента в ПЛС за лечение на остеопороза са включени 29 лекарствени продукта, от които един (форстео) може да се използва и от мъже. Реимбурсацията на всички продукти е до 25%. През 2013 г. НЗОК е заплатила за лекарства на 20 155 пациенти, болни от остеопороза, сумата от 1 711 951 лв.

В извънболничната помощ болните от остеопороза с патологична фрактура подлежат на диспансерно наблюдение от лекар специалист по ендокринология и болести на обмяната или по ревматология – до края на живота им. Диспансерните прегледи се провеждат два пъти годишно. Болните имат право на изследването остеоденситометрия – един път годишно. Ежегодно се изследват калций, фосфати, алкална фосфатаза. Един път годишно се провеждат консултации със специалисти по акушерство и гинекология, както и по ортопедия и травматология. Тези изследвания също се заплащат от НЗОК.
Справка за извършените прегледи при общопрактикуващи лекари и специалисти за периода от 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. показва, че по диагнозите М80 и М81 са били прегледани:

•Диагноза М80 – 4586, от които 225 са мъже
•Диагноза М81 – 17099, от които 541 са мъже

За същия период по 11-те клинични пътеки за лечение на това заболяване с диагнози M80 и M81 са били хоспитализирани 6 пациенти, от които 1 мъж и 15 жени. Сумата, заплатена от НЗОК за тяхното лечение е била 27 285 лв.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Stockimages/www.freedigitalphotos.net