НЗОК ще заплаща само медицинските изделия, включени в списък

Във връзка с постъпили запитвания от лечебни заведения, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ, относно прилагане на ... 2014-07-13T15:53:19+00:00 НЗОК

Във връзка с постъпили запитвания от лечебни заведения, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ, относно прилагане на Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ, извън стойността на клиничните пътеки, информираме следното:

 

От 1 юли т.г. НЗОК ще заплаща единствено за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, ако те са включени в Списъка, изготвен по реда на Методиката за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия (обн. ДВ, бр.10 от 10 януари 2014г.) и до стойността, посочена срещу всяка една позиция в него.

 

Основанията за това са залегнали в няколко нормативни документа:

 

– § 34, ал. 2 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 60 от 2012г.);

 

– т.4.2.2. от Договор № РД-НС-01-4 от 18 декември 2013г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз (обн. ДВ, бр.3 от 10 януари 2014г.);

 

– § 24, чл. 16в от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,ал.2, т.1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицинските изделия и на диетичните храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр. 48 от 10 юни 2014г.);

 

– чл. 21 и §2 от ПЗР от Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, включени в списъка по Наредбата по чл. 45, ал.3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ (обн. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2014г.);

 

– чл. 17, ал. 13, т.4 от Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ, съгласно приложение № 2Б от Постановление № 94 на МС от 24.04.2014 г. за приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 37 от 29.04.2014 г.).
Редът, начинът и сроковете на отчитане на вложените медицински изделия, както и сроковете за заплащане, са указани в горецитираните правни документи.

 

 

Източник: http://www.nhif.bg
Източник снимка: foto76/freedigitalphotos.net