Повишени са разходите на НЗОК за профилактика по програми за детско и майчино здравеопазване и за онкологични изследвания

По повод на съобщения в електронни сайтове, съдържащи информация за профилактични прегледи на здравноосигурени лица, заплащани от Националната 2014-05-13T17:42:21+00:00 НЗОК

По повод на съобщения в електронни сайтове, съдържащи информация за профилактични прегледи на здравноосигурени лица, заплащани от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, правим следното уточнение:

По данни за отчетените и заплатени профилактични прегледи в извънболничната медицинска помощ през 2012 г. за 2 345 243 прегледа на здравноосигурени лица /ЗОЛ/ над 18 г. НЗОК е заплатила общо 18 956 770 лв. Разходите за профилактика на възрастни през 2013 г. са на стойност 20 991 830 лв. за 2 216 021 прегледа. Всяко ЗОЛ над 18 г. има право на профилактичен преглед един път годишно.

За 1 519 845 профилактични прегледа, отчетени през 2012 г. на деца от 0 до 18 г. по програма „Детско здравеопазване“, касата е платила общо 16 758 701 лв., а през 2013 г. средствата за тази цел са били 17 074 073 лв. за 2 093 331 прегледа.

Децата от 0 до 18 г. се явяват на повече от един профилактичен преглед годишно, като видът и честотата на прегледите са регламентирани в Приложение 15 към Националния рамков договор 2014 за медицински дейности /НРД 2014 за МД/.

През 2012 г. за 643 118 профилактични прегледа на деца от 0 до 1 г. НЗОК е заплатила 4 896 832 лв. През 2013 г. броят на профилактичните прегледи в тази възрастова група е бил 631 857, а изплатените средства са 5 358 422 лв.

Извършените през 2012 г. 226 110 профилактични прегледа на деца от 1 до 2 г. са били на стойност 1 744 528 лв. при изплатени през 2013 г. 1 656 144 лв. за 219 055 профилактични прегледа. Профилактичните прегледи на деца от 2 до 7 г. през 2012 г. са 589 936 на брой, а изплатените средства са били на стойност 4 629 904 лв. През 2013 г. за профилактика на деца в същата възрастова група изплатената сума е била 4 618 360 лв. за 592 573 прегледа.

През 2012г. година за профилактични прегледи на деца от 7 до 18 г., НЗОК е заплатила 5 152 448 лв., като през 2013 година заплатени средства са 5 093 936 лв.

Когато личният лекар няма придобита специалност по педиатрия, профилактичните прегледи на деца до 18 г., по желание на родителя или настойника, може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Данните показват, че за отчетени и заплатени прегледи от специалисти по детски болести на деца до 18 г. НЗОК е заплатила през 2012 г. 334 989 лв., а сумата, изплатена за тази дейност през 2013 г. е била 347 211 лв.

През 2012 г. 3 916 545 лв. са получили общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти, които са изпълнявали дейност по програма „Майчино здравеопазване“ за 397 330 осъществени профилактични прегледи на бременни жени. Сумата за профилактика на бременни жени през 2013 г. е била 3 949 014 лв. за 411 308 прегледа.

При извършване на годишния профилактичен преглед личният лекар – веднъж на две години, има право да издава направление за изследване „Мамография на двете млечни жлези“ при жени от 50 до 69 години и за рак на простата /PSA/ – при мъже над 50 г.

През 2012 г. НЗОК е заплатила за мамографски изследвания по повод лечение и профилактика 2 860 034 лв., а през 2013 г. – 3 022 374 лв. През 2012 г. са извършени 175 744 изследвания „Мамография на двете млечни жлези“, а през 2013 те са били 184 351.

Разходите на институцията за лечение и профилактика на рак на простатата през 2012 г. са на стойност 2 725 271 лв., а през 2013 г. са били 2 510 218 лв.

През 2012 г. броят на направените изследвания /PSA/ на мъже над 50-годишна възраст е общо 198 699. През 2013 г. те са се увеличили на 224 153 изследвания.

През 2014 г. НЗОК заплаща на личните лекари за извършен и отчетен профилактичен преглед: на лица над 18 г. – 9.00 лв., по програма „Детско здравеопазване“ на деца от 0 до 1 година 9.00 лв., от 1 до 18 г. – 8.00; за извършено диспансерно наблюдение на пациенти с една диагноза – 9.00 лв., с повече от една диагноза – 9.50 лв., а за профилактичен преглед на бременни по програма „Майчино здравеопазване“ – по 7.00 лв. за преглед, а за инцидентни посещения на ЗОЛ от други райони – по 5.50 лв.

При лекари специалисти НЗОК заплаща: 

-за отчетените профилактични прегледи на бременни по програма „Майчино здравеопазване“ на лекарите специалисти по „акушерство и гинекология“ се заплаща за първичен преглед 18,00лв. , а за профилактичните по 9, 50 лв.

-за отчетените профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар специалист с придобита специалност по педиатрия – 9.50 лв.

Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания и пациентът може да попадне в рискова група за сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания.

За да бъде подобрена информираността на гражданите за обхвата и честотата на профилактичните прегледи, всеки личен лекар има задължението да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение информация за профилактичните прегледи и на сайта на НЗОК – nhif.bg.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Taoty/www.freedigitalphotos.net