Покана за участие в договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания

Покана за участие в договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания 2014-05-25T22:49:44+00:00 НЗОК

Покана за участие в договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки/процедури.

       

ПОКАНА:

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основаниечл. 3, ал.1 от  Методика за договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки/процедури, утвърдена с решение № РД-НС-04-47/16.04.2013 г. на НС на НЗОК и във връзка с чл. 45, ал. 18 от ЗЗО, отправям настоящата покана за договаряне на отстъпки от стойността на опаковка, изчислена на база референтната стойност, на лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, чиято стойност се заплаща от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ извън цената на съответните клинични пътеки/процедури.

Редът за подаване на предложенията е определен с Методиката, в запечатен непрозрачен плик с ненарушена цялост, в който предложенията са разпределени по международно непатентно наименование.

Методиката и приложенията към нея са публикувани на електронната страница на НЗОК –www.nhif.bg, линк „Лекарства”, подлинк „За партньорите на НЗОК”/За Притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, папка „Методика за договаряне на отстъпки от стойността за лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на съответните клинични пътеки/процедури“.

Лице за контакт:  Павлина Иванова – тел. 9659 316; pivanova@nhif.bg.

Документи за участие в договарянето се подават в срок до 21.02.2014 г. в отдел „Деловодни и архивни дейности”– етаж І, стая 109, ул. „Кричим” № 1, София 1407.

 

Разчитаме на Вашето отговорно отношение и ползотворно сътрудничество с НЗОК във връзка с осигуряване и финансово обезпечаване на лекарствените продукти за злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ, заплащана чрез системата за задължително здравно осигуряване.

УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА:    Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА

 

Източник: www.nhif.bg
Снимка: Cooldesign/www.freedigitalphotos.net