Покана

На основание чл. 20 от Наредба №10/2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти 2014-05-30T07:48:50+00:00 НЗОК

На основание чл. 20 от Наредба №10/2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, Националната здравноосигурителна каса отправя покана към Притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти за договаряне на отстъпки от стойността за опаковка, изчислена на база референтната стойност на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 ЗЛПХМ.

Редът за подаване на предложенията е определен с „Процедура за договаряне на отстъпка от стойността за опаковка, изчислена на база референтната стойност на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща напълно или частично за домашно лечение на територията на страната“, приета с Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-92/08.10.2012 г., която е публикувана на електронната страница на НЗОК.

Документите за участие в договарянето се приемат в отдел „Канцелария и административно обслужване”– етаж І, стая 109, ул. „Кричим” № 1, София 1407.

 

Източник: www.nhif.bg
Снимка: renjith-krishnan/www.freedigitalphotos.net