Покана

Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, на основание § 34, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ, 2014-05-16T17:19:21+00:00 НЗОК

Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, на основание § 34, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ, бр. 60 от 2012г., и чл.14, ал.1 от Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ, (Методиката), обн. ДВ, бр. 3 от 2014г.,отправя покана към производителите на медицински изделия, търговците на едро с медицински изделия и упълномощените им представители, допуснати до участие в процедурата по договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал.3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ.

Отварянето на плика/пликовете по чл. 9, ал.5 ще се проведе по утвърден график, изготвен, съобразно изискванията на чл. 14, ал.1 от Методиката.

Заявителите, допуснати до участие в процедурата, могат да присъстват на отварянето на плика/пликовете, съдържащи ценово/ценови предложения.

Графикът е публикуван на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, линк „Лекарства“, подлинк „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на медицински изделия“.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: hin255/www.freedigitalphotos.net