Покана

Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, на основание чл.17, ал.4 от Методика за условията и реда за договаряне на стойността 2014-05-16T17:11:06+00:00 НЗОК

Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, на основание чл.17, ал.4 от Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ, (Методиката), обн. ДВ, бр. 3 от 2014г., отправя покана към производителите на медицински изделия, търговците на едро с медицински изделия и упълномощените им представители, допуснати до участие в процедурата по договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал.3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ  да подадат предложения за предоставяне на отстъпка от предложената цена за съответните медицински изделия (МИ) на 15 май 2014 г. /четвъртък/ от 10.00 часа до 17.00 часа. 

Заявителите следва да представят отделни писмени предложения за отстъпка от предложената/те цена/и на заявения/те МИ, отнасящи се към съответната група и тип. 
       
Всяко писмено предложение се отнася към вх.№ на първоначално подаденото заявление за участие в процедурата и е необходимо да съдържа информация за конкретния/те МИ, за които се предлага отстъпка:
– Пореден номер от спецификацията;
– Наименование на групата и типа;
– Търговско наименование на продукта;
– Отстъпка, изразена стойностно в лева;
– Крайна предложена цена за МИ.
    
Писмените предложения се предоставят на комисия, в сградата на НЗОК, ул. „Любата“ № 15 – 7 етаж в посочения ден и час.

На интернет страницата на НЗОК www.nhif.bgлинк „Лекарства“, подлинк „За партньорите на НЗОК“, „За производителите и вносителите на медицински изделия“ е публикуван Списък на стойностите, до които НЗОК заплаща за съответната група/тип медицински изделия.
    
На 19 май 2014г. /понеделник/ от 10.00 часа до 16.00 часа всички участници, подали предложение/я за отстъпки по чл. 15 и чл. 17, ал.4 следва да подпишат двустранен протокол, в които се отразява направената отстъпка и предложената окончателна цена, съгласно чл. 18 от Методиката. Протоколите ще се подписват в сградата на НЗОК, ул. „Любата“ № 15 – 7 етаж.

 

Източник: www.nhif.bg
renjith Krishnan/www.freedigitalphotos.net