Покана

Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим 1, на основание § 34, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ, бр. 60 от 2012г., и чл.8, ал.1 от Методика за условията и реда… 2014-05-07T23:23:34+00:00 НЗОК

Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим 1, на основание § 34, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ, бр. 60 от 2012г., и чл.8, ал.1 от Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ, (Методиката), обн. ДВ, бр. 3 от 2014г., отправя покана към производителите на медицински изделия, търговците на едро с медицински изделия и упълномощените им представители, за участие в процедурата по договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал.3 ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ.

Медицинските изделия (МИ) трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицински изделия, Методиката, както и да принадлежат към групите и типовете, посочени в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Методиката, раздел А Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на извънболничната медицинска помощ и раздел Б Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната медицинска помощ;

Изискуемите документи за участие в процедурата са съгласно чл. 9 от Методиката;

Документите за участие в процедурата се подават до 16.00 ч. на 26.02.2014г. в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. Кричим № 1, стая 103 – деловодство, по начин посочен в чл. 9 на Методиката;

Дата за обявяване на график за разглеждане на постъпилите заявления и място за разглеждане на постъпилите заявления:

– графикът, ще бъде обявен на интернет страницата на НЗОК на 28.02.2014г.;

– постъпилите заявления ще бъдат разгледани по обявения график, в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. Кричим № 1.

Лица за контакти:

маг. фарм. Йорданка Вълчева – началник отдел „Медицински изделия“, дирекция ЛПМИКПО, гр. София, ул. Любата № 15, тел. 9659 381, e-mail YValcheva@nhif.bg;

маг. фарм. Лидия Христова – гл. експерт в отдел „Медицински изделия“, дирекция ЛПМИКПО, гр. София, ул. Любата № 15, тел. 9659 314, e-mail lhristova@nhif.bg;

Цветелина Дешкова – гл. юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“, гр. София, ул. Кричим № 1, тел. 9659 103, e-mail CDeshkova@nhif.bg;

Ваня Илиева – гл. юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“, гр. София, ул. Кричим № 1, тел. 9659 103, e-mail vilieva@nhif.bg.

Източник: www.nhif.bg
Снимка: renjith-krishnan/www.freedigitalphotos.net