Всички Билки

Баба шарка

Баба шарка
Malva silvestris L.   Сем. Malvaceae – Слезови   волово око, горски слез, камбула, камиляк, молоха, окрелче, пампулка, пуйча трева, слез   ОПИСАНИЕ: Едногодишно презимуващо до многогодишно тревисто растение. Стъблата са изправени или полегнали, високи до 80 см, разклонени, грапаво-влакнести. Листата са с дълги дръжки, закръглени, сърцевидни в основата си, последователни, назъбени, 5-7-делна петура, а розетните […]

Бабатура

Бабатура
Helleborus cyclophyllus Boiss.  Сем. Ranunuculaceae – Лютикови   ведрица, кукрек, кукуряк, миризлив кукуряк, смукалник, съклица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, кафяво, разклонено, с множество корени. Стъблото е зелено, изправено, до 50 см високо. Приосновният лист е длановиден, нарязан на 7-16 дяла, с дръжка, често презимуващ. Стъблените листа са по-дребни, приседнали. Цветовете […]

Бабини зъби

Бабини зъби
Tribulus terretstris L. Сем. Zygophyllaceae – Зигофилови   кочи глави, трабузан, тръбозан, чюнка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е сравнително тънък, вретеновиден. Стъблата са многобройни, разклонени, с редки изправени власинки, зелени до кафяво виолетови, пълзящи, достигащи 1-2 м дължина. Листата са сложни, чифтоперести, последователни, 3-5 см дълги, 1,5-2 см широки, с 4-7 двойки листенца, […]

Бабино ухо

Бабино ухо
Sedum maximum SUT.  Сем. Crassulaceae – Дебелецови   голяма тлъстига, дебела мара, дебелец   ОПИСАНИЕ:Многогодишно тревисто растение. Корените са вретеновидно или реповидно задебелени, към края постепенно затъпени. Стъблата са до 80 см високи, обикновено изправени, неразклонени или слабо разклонени към върха, зелени или червеникави, облистени. Листата са по-широки от 10 мм, едри, месести, продълговато-елипсовидни, тъмнозелени […]

Бабица

Бабица
Nepeta cataria L. Сем. Lamiaceae (Labiatae) – Устноцветни   Коча трева, мачо биле   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто  сивовлакнесто до вълнесто растение. Стеблото е възходящо или изправено, 4-ръбо, разклонено, 40-100 см високо. Листата срещуположни в прешлени, яйцевидни островърхи. Цветовете в пазвите на листата в горните прешлени, формиращи класовидни съцветия. Венчето тръбесто двуустно, бяло или лилаво с […]

Бабичева трева

Бабичева трева
Glechoma hederacea  Сем.Lamiaceae – Устноцветни   самобайка, бръшлянова самобайка, върболиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стеблото е четириръбо пълзящо или полегнало, вкореняващо се във възлите, с изправени или възходящи цветоносни разклонения, 15-40 см високи. Листата са срещуположни бъбрековидни до сърцевидно закръглени тъпи до почти заострени, едро тъпо назъбени, разредено влакнести. Цветовете обикновено по два (до […]

Бабух

Бабух
Salvia pratensis L. Сем. Labiatae – Устноцветни   ливаден конски босилек ,ливадна какула, полска салвия   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището обикновено е многоглаво, с корен, дълбоко проникващ в почвата. Стъблата са до 80 см високи, четириръбести, изправени, нарядко облистени, в горнта си част слабо разклонени, жлезисто-влакнести, а в долната част само с прости власинки. […]

Багрилна жълтуга

Багрилна жълтуга
Genista tinctoria L. Сем. Leguminosae – Бобови   типец, багрило, цветило, бояджийска жълтуга   ОПИСАНИЕ: Едър, силно разклонен полухраст или до 4 м високо храстче. Стъблото е изправено, набраздено, със зелени и почти голи клонки. Листата са ланцетовидни или линейни, заострени, до 4 см дълги, по края и по жилките мъхести, с ясно забележими странични […]

Бадем

Бадем
Amygdalus communis Сем. Rosaceae – Розоцветни   ОПИСАНИЕ: Дърво, до 8 (12) м високо, кората сивочервена напукана; младите клонки червенокафяви. Листата на дръжки в снопчета на младите клонки. Цветовете по 2 (рядко по 3 или единични) на много къси дръжки или почти приседнали. Венчелистчетата 5, бледорозови почти бели. Плодът костилков елипсовиден с влакнеста суха разпукваща […]

Балканска пищялка

Балканска пищялка
Angelica pancicii Vandas  Сем. Apiaceae (Umbeliferae) – Сенникоцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дебело вретеновидно тъмнокафяво до черно коренище. Цветоносното стебло 80-200 см високо, кухо, във възлите подуто, в горната част разклонено, дебело, нагоре до матово виолетово. Листата на дръжки с големи издути влагалища, приосновните 5-7-делни. Цветовете в сложен сенник, почти кълбест, с 40-80 […]

Балкански чай

Балкански чай
Origanum vulgare L.  Сем.  Labiatae – Устноцветни   вранилова трева, горски чай, кеклич, овчарски босилек, риган, риганова трева, черновръхче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета, пъпки и възли, от които се развиват нови стебла. От всяко коренище стъблата са по няколко на брой. Те са жилави, изправени, четириръбести, повече разклонени […]

Бамя

Бамя
Hibiscus esculentus L. Сем. Malvaceae – Слезови   бамня, грънче, бахамия   ОПИСАНИЕ: Едногодишно културно зеленчуково растение. Централния корен е дълъг, проникващ надълбоко в почвата. Стъблото е до 2,5 м високо, обикновено разклонено само в основата си или неразклонено, покрито с редки и остри власинки, при допир предизвикващи дразнене на кожата. Листата са единични, почти […]

Барабойник

Барабойник
Solanum dulcamara      Сем. Solanaceae – Картофови   блатска повет, брекиш, отровна разваленка, разводник, разгон, червено кучешко грозде   ОПИСАНИЕ: Разводникът е лиана, с вдървена долна част на стъблото. Коренището е пълзящо, силно разклонено. Стъблото е разклонено, ръбесто, голо, достигащо до 1 м височина. При благоприятни условия то пълзи по повърхността на почвата или се увива […]

Барабонка

Барабонка
Jinuperus communis L. Cupressaceae  -Кипарисови   ардъч, обикновена смрика, планинска смрика, синя смрика, смирна, смрика, смрикаш, увина, уйна, обикновена хвойна, цицарка   ОПИСАНИЕ: Храст, който при благоприятни условия може да достигне до 12 м височина, с неправилна, по-рядко конична форма. Летораслите са червенокафяви, а кората е сивокафява. Листата са остри иглести, разперени, плитко жлебовидни отгоре, […]

Бедреница

Бедреница
Pimpinella saxifraga Сем. Umbelliferaea – Сенникоцветни   див анасон, горски анасон, каменоломков анасон   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение високо 30 – 60 см, със слабо разклонено, леко надлъжно набраздено, в горната си част голо стъбло. Приосновните листа са на дълги дръжки, простоперести, с 5-7 приседнали, заоблени до продълговати назъбени или врязани листчета; стъблените листа са […]

Безсмъртниче

Безсмъртниче
Helichrysum arenarium L.  Сем. Compositae – Сложноцветни   жълт смил, каменно цвете, котешка стъпка, неувехка, пясъчно цвете, сламено цвете, смил, смин, сухо цвете   ОПИСАНИЕ:  Жълтият смил е многогодишно тревисто растение. Коренището е вдървесинено, дълбоко проникващо в почвата. Стъблата са обикновено по няколко. Те са високи до 30 см, целите заедно с листата покрити с […]

Беладона

Беладона
Atropa belladonna  Сем. Solanaceae – Картофови   Отровно биле, старо биле   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с право, в горната си част разклонено, високо до 2 м стъбло. Листата са големи, долните са разположение последователно, горните по два, от които единият е голям, а другият е малък, яйцевидни, заострени, към дръжката стеснени, целокрайни. Цветовете са […]

Белоочица

Белоочица
Lithospermum officinale L. Сем. Boraginaceae – Грапаволистни   лекарско семе ,лечебно птиче просо, птиче грозде, птиче семе   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е силно развит. От него излизат по няколко до 1 м високи, изправени, силно разклонени стъбла. Листата са ланцетовидни, с изпъкнали отдолу странични жилки, приседнали, заострени, с прилегнали четинки. Плодните дръжки са […]

Белотък

Белотък
Primula officinalis L. HILL.   Сем. Primulaceae – Игликови   жълта иглика, иглика, aглика, игличе, игличина,  медицинска иглика, ягуличка   ОПИСАНИЕ: Агликата е многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, месесто, грапаво, неразклонено. Коренчетата са многобройни, тънки, дълги, шнуровидни, светлокафяви. Цветоносното стебло е безлистно, покрито с редки власинки, излизащо от средата на листната розетка. Листата са събрани […]

Беснурка

Беснурка
Hieracium pilosella L. Сем. Compositae – Сложноцветни   еньов трън ,заешка лобода, истравниче, миши уши, рунянка, стръвниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корена често излизат пълзящи дълги и тънки издънки, с постепенно намаляващи листчета. Стъблото е най-често безлистно, високо до 30 см. Листата са наредени в прикоренова розетка. Те са продълговато-елипсовидни или ланцетни, окосмени, отгоре […]

Биволски език

Биволски език
Scolоpendrum vulgare  Сем. Polypodiaceae – Многоножкови папрати   волски език, еленов език   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, в горната си част покрито с люспи и с множество коренчета. Листата са сравнително едри, голи, кожести, до 30 см дълги, на върха тъпи или салбо заострени, целокрайни или със слаб вълнист ръб, почти вечно […]

Биволски трън

Биволски трън
Eryngium campestre L.  Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   ветрогон, бял трън   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с вретеновиден дълбок корен. Стеблото изправено, 30-60 см високо, от основата силно разклонено, цялото растение кълбесто, бодливо. Приосновните листа на дълги дръжки, кожести, триделни, дяловете бодливо назъбени; стебловите листа приседнали стеблообхващащи, пересто назъбени, бодливи. Цветовете събрани в сбити главести […]

Бивушка

Бивушка
Lonicera caprifolium L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   кози лист ,богородично цвете, нокът, петльови нокти, скребър, челебиперчан   ОПИСАНИЕ: Стелещ се по земята, подпиращ се на околните предмети или увивен храст. Младите стъбла са мъхести. Стъблото е дълго до 6м. Листата са срещуположни, елипсовидни, с къси дръжки, целокрайни, лъскави отгоре и синьозелени отдолу. Горните листа […]

Блага трева

Блага трева
Marrubium Vulgare L.   Сем.  Labiatae – Устноцветни   мантърка, курт-оту, пчелник, пчелинок, маточина сладка   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренът е вдървенял. Стъблото е високо до 50 см, изправено, долу обло, горе тъпо четириръбесто, разклонено, беловлакнесто. Листата са с дръжки, разположение срещуположно на кръст, кръгло-овални или почти кръгли, набръчкани, равномерно назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу нагъсто […]

Бласкун

Бласкун
Mentha pulegium L. Сем. Labiatae – Устноцветни   див джоджун ,лехусничева трева, полски джоджен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблата са високи до 60 см, полегнали и вкореняващи се или изправени. Листата са срещуположни, сравнително дребни, овални или овално-яйцевидни, целокрайни или назъбени, с дребни прилистници. Цветовете са светлопурпурни или лилаво-розови, рядко бели, наредени в раздалечени […]

Блатен аир

Блатен аир
Acorus calamus L. Сем. Araceae – Змиярникови   миризлив акорус   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо до 3 см дебело коренище и изправено, 60-150 см високо стебло. Листата изправени, мечовидни, 60 – 100 см дълги, 0,5-1,5 широки. Съцветието връхно, цилиндрично, на върха конично, 4-12 см дълго, жълтозелено, с многобройни дребни цветове; покривалото дълго, […]

Блатен очеболец

Блатен очеболец
Potentilla palustris L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   мочурно прозориче, блатно прозориче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е до 60 см високо. Често коренищата са вдървенели. Те се вкореняват във възлите и дават стерилни или цветоносни прави или полягащи стъбла. Долните листа са нечифтоперести, с дълги дръжки, с 5 или 7 листчета. Горните стъблени […]

Блатия

Блатия
Lythrum Salicaria L.   Сем. Lythraceae – Блатиеви   върболист, върбица, лисича опашка, маясъличе   ОПИСАНИЕ: Блатията е многогодишно тревисто космато растение. Коренището е  късо, вдървеняло. Стъблото е до 1 м високо, 4-6 ръбесто, покрито, както листата, с трихоми. Листата са със сърцевидна основа, ланцетни, приседнали, долните срещуположни, обикновено по 2, но понякога и по 3 […]

Блатна роза

Блатна роза
Nymphaea alba L.  Сем. Numphaeaceae  – Водни Рози   водна роза, бяла водна роза, бяла камилска стъпка, водна роза   ОПИСАНИЕ: Многогодишно водно тревисто растение. Коренището е месесто, дебело, пълзящо, хоризонтално разстлано по тинестото дъно, с множество корени и следи от дръжки на опадали листа. От него всяка пролет израстват листата. Стъбло няма. Листните петури […]

Блатно кокиче

Блатно кокиче
Leucojum Aestivum L.  Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   бяла теменуга, гергьовско кокиче, дремавче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино лале, пъстро кокиче, сазово кокиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е късояйцевидна, 2-3 см в диаметър, със сивкава или кафява обвивка от стари листа. Стъблото е до 50-60 см високо, малко сплескано. Листата […]

Блатно пропадниче

Блатно пропадниче
Pedicularis Palustris     Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   блатен въшковец,  въшковец   ОПИСАНИЕ: Блатното пропадниче е двугодишно полупаразитно тревисто растение. Коренът е слабо разклонен, вертикален. Стъблото е до 50 см високо, разклонено в основата си, червеникаво обикновено голо. Петурките на листата са дълбоко пересто нарязани. Прицветниците приличат на листа. Листата са последователни, понякога почти срещуположни, продълговати […]

Блатняк

Блатняк
Caltha palustris     Сем. Ranunculaceae – Лютикови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с кухо, гладко изправено или пълзящо, слабо разклонено стъбло, с размери 20-30 см. Листата са последователни, доста големи, със сърцевидно-заоблена до бъбрековидна, по ръба назъбена или напилена петура; приосновните са по-големи, с дълги дръжки, стъбловите по-малки, с по-къси дръжки или дори приседнали. Цветовете са […]

Блатска повет

Блатска повет
Solanum dulcamara   Сем. Solanaceae – Картофови   барабойник, брекиш, отровна разваленка, разводник, разгон, червено кучешко грозде   ОПИСАНИЕ: Разводникът е лиана, с вдървена долна част на стъблото. Коренището е пълзящо, силно разклонено. Стъблото е разклонено, ръбесто, голо, достигащо до 1 м височина. При благоприятни условия то пълзи по повърхността на почвата или се увива около […]

Блъшница

Блъшница
Pulicaria prostrate (GILIB.) Сем. Compositae – Сложноцветни   дрислива трева, дрисливче, малко шумкавче   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е влакнест, силно разклонен. Стъблото е до 30 см високо, изправено, разклонено, пухесто-влакнесто. Долните листа са продълговати, стеснени в дръжка, до 3 см дълги, до 0,8 см широки. Стъблените листа са приседнали, продълговато-ланцетни, целокрайни, ситно назъбени […]

Блюш

Блюш
Tamus communis L. Сем. Dioscoreaceae Брейови   брей, брех, водогон, дадалан   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с подземна месеста част с различна форма, достигаща 20-30см дължина и 5-10см в диаметър, с доста дебел кафяв корков пласт на повърхността. Стъблото е тънко, тревисто, с размери 1,5-3м, увиващо се около по-малки дървета, храсти и др. Листата са […]

Блян черен

Блян черен
Hyoscyamus niger L.  Сем. Solanaceae – Картофови   черна попадийка, буника,баба шарка, беленика, белен, бленика, блъника, буника, буниче, гърне, зъбено биле   ОПИСАНИЕ: Двегодишно или едногодишно тревисто растение с дебел вретеновиден корен, с високо до около 60-70см, с право, покрито с власинки стъбло. Листата са продълговато-яйцевидни, плитко, но остро изрязани, сивозелени; приосновните са с дръжки, […]

Боб увивен

Боб увивен
Сем.Fabaceae – Бобови   фасул обикновен,  Phaseolus vulgaris L. Ssp. Nanus   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение, високо 30-60 см, със силно разклонено , невиещо се стъбло. Листата са 3-делни, листчетата – широкояйцевидни, заострени, целокрайни. Цветовете са събрани в малобройни гроздове, които са по-къси от листата. Чашката е 5-листна, сраснала в къса тръбица, двуустна; венчето е […]

Богородично цвете

Богородично цвете
Lonicera caprifolium L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   бивушка, кози лист, нокът, петльови нокти, скребър, челебиперчан   ОПИСАНИЕ: Стелещ се по земята, подпиращ се на околните предмети или увивен храст. Младите стъбла са мъхести. Стъблото е дълго до 6м. Листата са срещуположни, елипсовидни, с къси дръжки, целокрайни, лъскави отгоре и синьозелени отдолу. Горните листа са […]

Бодил магарешки

Бодил магарешки
Onopordon Acanthium L.   Сем. Compositae – Сложноцветни   гингер, главест трън, камилски трън   ОПИСАНИЕ:  Двугодишно, бодливо тревисто растение. Коренът е вретеновиден, силно разклонен. Стъблото е изправено, до 2 м високо, крилато силно разклонено в горната си част, влакнесто, сиво окосмено, с широки до 1 см и повече крила, снабдени с иглести шипове. Листата са […]

Божигробски босилек

Божигробски босилек
Salvia officinalis L.   Сем. Labiatae – Устноцветни   градински чай, рожково биле, теменче   ОПИСАНИЕ: Градинския чай е до 1м високо, силно разклонено и облистено полухрастче. Кореновата система е силно развита, влакнеста, проникваща надълбоко в почвата. Стъблата са многобройни, сивокафяви, вдървесинени в основата си, по-нагоре тревисти, с четириръбести, бяло окосмени и гъсто облистени разклонения. Едногодишните […]

Божур украсен

Божур украсен
Paeonia peregrina Miller   Сем. Paeoniaceae – Божурови   Божур червен, алтъника, божур, кена, мужур, теснолист божур, див божур   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с вретеновидно надебелен и разклонен корен, от който излизат няколко стъбла. Листата са големи, последователни, два пъти тройно насечени, крайните дялове обикновено с 3 зъбеца. Цветовете са много едри, разположение единично по […]

Боли очи

Боли очи
Matricaria Chamomilla L. Сем. Compositae- Сложноцветни   геренска лайка, лайка, лайкучка, пирелик, подрумиче, роман   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е тънък, разклонен, светлокафяв. Стъблото е високо до 50 см, силно разклонено в горната си част, голо. Листата са последователни, двойно до тройно пересто нарязани, с тесни островърхи крайни дялове. Цветните кошнички са съставени по […]

Бор бял

Бор бял
Pinus Sylvestris L. Сем. PInaceae – Борови   ОПИСАНИЕ: Голямо дърво, достигащо на височина до 40 и повече метра, с моноподиално разклонение. Кората в долната част на стъблото е тъмносива, доста дълбоко напукана, в горната част жълтокафява. Иглите са по две на обща дръжка (скъсена клонка), външната им заоблена страна е синкавозелена, а вътрешната – […]

Борец

Борец
Tanaxacum officinale WEB.  Сем. Compositae – Сложноцветни   баба марта, глухарче, горец, жълта млечка, мартенче, опади коса, радика, свинска млечка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Силно изменчив вид с много форми. Коренищата са къси, многоглави. Стъблото е безлистно, до 30 см високо, голо, заоблено, тънко, сухо. Листата са многобройни, събрани в приземна розетка, с различна […]

Боровинка червена

Боровинка червена
Vaccinium vitis-idea  Сем. Ericaceae – Пиренови   ОПИСАНИЕ: Полухраст, висок до 30 см. Листата са елиптични, голи вечно зелени, с къси дръжки, кожести, отгоре тъмнозелени, отдолу по-светли, с много тъмни точици. Цветовете са събрани в малоцветни грздчета. Чашката е 4-5-листна, зелена, деребна; венчето е 4-5-листно, сраснало, бяло или розово, гърневидно; тичинките са 8-10 с по […]

Боровинка черна

Боровинка черна
Vaccinium myrtillus  Сем. Ericaceae – Пиренови   ОПИСАНИЕ: Полухраст, висок 15-50 см, със силно разклонение, тънки ръбести, зелени стебла. Листата са последователни, яйцевидни или продълговато-яйцевидни, стеснени на върха си, ситно назъбени, опадливи през есента. Цветовете са единични, разположени на къси дръжки в пазвите на по-горните листа. Чашката е 4-5-листна, зелена, дребна; венчето е 4-5-листно, сраснало, […]

Боряна дулче

Боряна дулче
Glycyrrhiza glabra L.  Сем. Leguminosae – Бобови   гол сладник, женско биле, миям бала, сладка билка, сладник, сладок, сладун, сладунек, сладък корен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно полухрастовидно растение. Коренището е късо. Коренът е силно разклонен в хоризонтална и вертикална посока. Стъблото е високо до 2 м. Листата са последователни, нечифтоперести. Листчетата са от 7 до 15 […]

Босилек

Босилек
Ocimum basilicum L. Сем. Labiatae – устноцветни   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение, високо 20-40см. Стъблото е изправено, 4-ръбесто, от основата си обилно разклонено, голо. Листата са срещуположни, яйцевидни или продълговати на сравнително дълги дръжки, заострени, рядко назъбени или целокрайни. Цветовете са с дръжчици, в групички по 6, в пазвите на листата. Чашката е 2-устна; венчето […]

Ботурче

Ботурче
Cyclamen europium L.  Сем. Primulaceae – Игликови   циклама, кукрек   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растеЦние с подземно видоизменено стъбло – кръгла сплескана грудка. Листата в общо очертание са кръгли, с 5-7 плитки дяла, в основата сърцевидни, на дълги дръжки, по ръба назъбени. Цветовете са доста едри, с дълги дръжки, които влизат направо от грудката; чашката […]

Боянка разклонена

Боянка разклонена
Erysimum diffusum Ehrh. Сем. Brassicaceae– Кръстоцветни   ОПИСАНИЕ: Двугодишно (рядко многогодишно) тревисто растение с вретеновиден корен, развиващ се през първата година къси гъсто облистени  стебла до 30 см високи, изправени, разклонени, покрити с двуделни прилегнали власинки. Листата от първата година ланцетовидни, източени в дръжки, от втората – продълговато ланцентни до линейни, на къси дръжки или […]

Брадавично цвете

Брадавично цвете
Chelidonium majus L.  Сем. Papaveraceae  Макови   Змийско мляко   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с гъст оранжев млечен сок, с многоглаво  отвън кафяво, отвътре жълто коренище. Стеблото 30-50 см високо, изправено или полегнало, в горната част разклонено. Приосновните листа на удължени влакнести дръжки; стебловите почти приседнали, всички нечифтоперести. Съцветията прости сенниковидни. Венчелистчетата 4, яркожълти, широко […]

Бреза

Бреза
Betula pendula Roth.  Сем. Betulaceae – Брезови   бяла бреза   ОПИСАНИЕ: Високо 20 до 30 м дърво с рядка пирамидална корона; кората му е бяла, пергаментоподобна; клонките на младите брези са почти прави (на старите са наведени), покрити със смолисти брадавици. Листата са почти ромбични, с дълги дръжки, заострени, двойно назъбени – младите жлезисто-лепкави, […]

Брей

Брей
Tamus communis L. Сем. Dioscoreaceae Брейови   блюш, брех, водогон, дадалан   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с подземна месеста част с различна форма, достигаща 20-30см дължина и 5-10см в диаметър, с доста дебел кафяв корков пласт на повърхността. Стъблото е тънко, тревисто, с размери 1,5-3м, увиващо се около по-малки дървета, храсти и др. Листата са […]

Брош

Брош
Rubia Tinctorum L.  Сем. Rubiaceae Брошови   ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ: Многогодишно тревисто растение с дълго, подземно, пълзящо, разклонено, дебело до 1см червено коренище, от възлите на което излизат многобройни коренчета. Стъблото е катерливо, 4-ръбесто, дебело около 0,5см, по ръбовете бодливо, 50-80см високо. Листата са разположени в прешлени, долу по 4, горе по 6, продълговати до лацентни, […]

Брътци

Брътци
Plantago major L.  Сем. Plantaginaceae – Жиловлекови   голям жиловлек , едролист жиловлек, едър жиловник, жилоглав, широколистен жиловлек   ОПИСАНИЕ: Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, дебело, с множество тънки, шнуровидник коренчета. Стъблото е цветоносно, безлистно, голо. Листата са широкояйцевидни, с 5-9 дъговидно разположени жилки, целокрайни или леко назъбени, тъпи, почти голи, стеснени […]

Бръшлян

Бръшлян
Hedera Helix L.  Сем. Araliaceae  Бръшлянови   ОПИСАНИЕ:  Катерлив храст с вечно зелени(трайни) листа и многобройни хватателни (за катерене) корени по стъблото. Листата са на дръжки, последователни, голи, лъскави, кожести, при млади растения 3-5 делни, при по-стари растения, които цъфтят, листата са прости, връхните – тясно яйцевидни или елиптични. Цветчетата са зеленикавожълти, устроени по типа […]

Бряст полски

Бряст полски
Ulmus minor Mill.  Сем. Ulmaceae – Брястови   ОПИСАНИЕ: Дърво до 3 метра високо; кората сивокафява, с коркови образования, младите клонки жълтокафяви. Листата последователни в два реда, обратно яйцевидни, лацентни асиметрични, двойно-тройно напилени, отгоре голи, отдолу влакнести. Цветовете двуполови, в снопчета. Околоцветникът прост, 4-5-делен. Тичинките 4-5. Плодът орехче с ципеста гола, обратно яйцевидна крилатка, на […]

Брястолистно орехче

Брястолистно орехче
Filipendula ulmaria (Spirea ulmaria L.)  Сем. Rosaceae – Розоцветни   блатен тъжник, отвратниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с хоризонтално разклонено коренище с нишковидни корени. Стеблото изправено, в основата вдървеняващо, в горната част разклонено, 50-100 см високо. Листата нечифтоперести, с 5-11 големи назъбени листчета, между тях с няколко двойки дребни листчета, връхното листче най-голямо. Цветовете […]

Бубакерка

Бубакерка
Senecio vulgaris L. Сем. Compositae – Сложноцветни   кръстец ,обикновен спореж, спореж, спориж   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Коренът е тънък, вретеновиден. Стъблото е изправено или приповдигащо се, просто или разклонено от основата, до 60 см високо, голо или паяжинесто-вълнесто, окосмено. Листата са до 11 см дълги, продълговато-обратно айцевидни или ланцетно-линейни, дълбоко нарязани […]

Бубол

Бубол
Zea Mays L. Сем. Graminae – Житни   кукуруз, влашковидна, гълъби, мамул, мисир, моруза, рапка, ронка,царевица   ОПИСАНИЕ: Едногодишно еднодомно културно растение. Стъблото е изправено, неразклонено, наделено на възли и междувъзлия, плътно, отвутре с шуплест паренхим, достигащо до 3-4 м и повече височина. Листата са ланцетни до линейно-ланцетни, с успоредно жилкуване, прикрепени за стъблото с […]

Бударица петниста

Бударица петниста
Galeopsis tetrahit L. Сем. Labiatea – Устноцветни   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно тревисто растение високо 15-40см, с 4-ръбесто окосмено стъбло, срещуположни листа, долните яйцевидни, горните лацентни, назъбени, окосмени. Цветовете са устроени по  типа 5. Чашката е тръбесто-звънчеста, с 10 жилки и 5 бодливи зъбчета; венчето е червеникаво или бяло, с червеновиолетови петна от вътрешната страна, особено по […]

Булка

Булка
Papaver rhoeas L. Сем. Papaveraceae – Макови   булица, кадънка, коконка, пламеница, полски мак, пуплек, самозасяващ се мак, турчинбул   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е до 80 см високо, право, просто или разклонено, малко или повече влакнесто. Приосновните листа са с дръжки, пересто разсечени, а дяловете са широки, яйцевидни, едро назъбени, връхните обикновено най-едри, […]

Бутурак

Бутурак
Potentilla recta  Сем. Rosaceae  Розоцветни   планински очеболец, горско прозорче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с цилиндрично неравномерно задебелено коренище. Цветоносните стебла 10-35 см см високи, в горната част разклонени, влакнести. Приосновните листа на дълги дръжки, длановидни, с 5 листчета, отмиращи при цъфтежа; стебловите приседнали тройни, с едри прилистници, изглеждащи петорни. Цветовете единични на дълги […]

Бухалковиден плавун

Бухалковиден плавун
Lycopodium clavatum  Сем. Lycopodiaceae –  Плавунови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно вечно зелено тревисто растение. Стеблата пълзящи, до 1м дълги, гъсто облистени, с възходящи разклонения. Листата плоски линейни с дълги бели влакновидни връхчета, спирално разположени. Спороносните класчета 2-4 см дълги, единични по върховете на клонките. Спорангиите бъбрековидни, в пазвите на яйцевидни удължено островърхи напилени листа. Спорите светложълти, […]

Бълвавица

Бълвавица
Lolium temulentum L. Сем. Gramineae – Житни   делиджан ,лудото, отровна глушица, пиявец, упоително жито   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата му са до 80 см високи, единични или в туфи, изправени, под класовете голи или слабо грапави, светлокафяво оцветени по възлите. Листата са широколинейни, отгоре грапави с къси редки четинки по жилките, отдолу гладки. […]

Бърдуче

Бърдуче
Nuphar Lutea (L.) Сем. Numphaeaceae – Водни рози   жълта водна роза ,русалка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно водно тревисто растение. Коренището е до 10 см в диаметър дебело, меснато, пълзящо, с множество коренчета, със следи от опадали листни дръжки. Стъбло не се развива. Листата са два вида – едните са връхни, с дълги дръжки, с плуващи […]

Бял имел

Бял имел
Viscum album L. Сем. Loranthaceae – Имелови   бимал, бруч, имел, бяла лепка, клейник, кукувича плюнка   ОПИСАНИЕ: Малък полупаразитен, вилужно разклонен вечнозелен храст, със специални кореноподобни образувания (хаустории). Стъблото е жълтозелено. Короната е почти сферична. Листата са неопадващи през зимата, срещуположни по чифтове в края на клончетата, кожести, продълговати, тесноелипсовидни до лопатовидни, приседнали, тъпи, […]

Бял кантарион

Бял кантарион
Gratiola officinalis L. Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   горчивличе, месечница, милостивка, сиротица, трескавиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета. Стъблото е високо до 50 см. Листата са приседнали, срещуположни, ланцетни, заострени, целокрайни или назъбени на върха. Цветовете са поединични, бели, жълтеникави, с дълги, излизащи от пазвите на листата дръжки, с […]

Бял крем

Бял крем
Lilium candidum L. Сем. Liliaceae – Кремови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата с многобройни керемидообразно разположени люспи, бяла или жълтеникава. Цветоносното стебло право, 60-120 см високо, равномерно облистено. Листата последователни, приосновните 6-8 презимуващи, обратно ланцетни остри; стебловите продълговато линейно ланцетни. Съцветието гроздовидно на върха на стеблото с 5-20 силно ароматни цветя. Околоцветникът прост, от […]

Бял равнец

Бял равнец
Achillea millefolium L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто ратсение с прави или възходящи стебла, обикновено неразклонени, високи 8-50 см. Листата последователни двойно перести. Цветните кошнички събрани във връхни щитовидни съцветия. Езичестите цветове 1-2 мм дълги, бели, рядко възрозови, тръбести жълти. Цъфти май-септември.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из тревисти и храсталачни места, из ливади, […]

Бял салкъм

Бял салкъм
Robinia pseudoacacia L. Сем. Leguminosae – Бобови   акация бялааблен, бяла акация   ОПИСАНИЕ: Бялата акация е високо, достигащо до 25 м, силно разклонено, с широка неправилна корона дърво. Младите клони са червенокафяви, голи и лъскави.  Цветовете са слабожълтеникави, бели или бледорозови, едри, силно ароматични, събрани в увиснали, редки гроздовидни съцветия. Растението започва да цъфти […]

Бял смил

Бял смил
Filaginella uliginosa Opiz (Gnaphalium uliginosum L.)  Сем. Asteraceae – Сложноцветни.   ОПИСАНИЕ: Едногодишно растение 5-20 см високо. Стеблото от основата разклонено, полегнало възходящо, сиво влакнесто. Листата последователни, линейно ланцетни, тъпи, късовлакнести. Кошничките дребни, яйцевидни; обвивните листчета кафяви, по ръба ципести; групи по 3-10 кошнички, събрани в главести съцветия, обвити от сближените връхни листа по върховете […]

Бял трън

Бял трън
Ononis hircina L. (Carduus marianus)  Сем. Leguminosae – Бобови   бодлив трън, гръмотрън, голотрън, милобот, шилобод   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто бодливо растение или плухрастче. Коренът е дървенист, дълъг, до 50-60 см, често усукан, с късо, многоглаво коренище. От коренището излизат пръчковидни, многогодишни, до 60 см дълги, разклонение, полегнали, приповдигащи се или изправени стъбла, с голям […]

Бял чувен

Бял чувен
Gypsophila paniculata L. Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   метличеста мишорка, мишорка, бяло сапунче, чоен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е доста развит, меснат, вертикален, в културната форма достигащ до 1 м дължина и до 10 см дебелина. Стъблата са поединични или са повече на брой, достигащи до 1 м дължина, разклонени, като образуват красиви […]

Бяла бабка

Бяла бабка
Galanthus nivalis L. Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   бабка, какичка, калоянче, кар-чичек, кокиче, конски зъб, снежниче, снежно кокиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е яйцевидна, 1-1,5 см в диаметър. Стъблото е до 20 см високо, еднакво дебело в горната и долната си част. Листата са приосновни, обикновено два. В основата си те се допират […]

Бяла камилска стъпка

Бяла камилска стъпка
Nymphaea alba L.  Сем. Numphaeaceae  – Водни Рози   блатна роза, бяла водна роза, водна роза, водна роза   ОПИСАНИЕ: Многогодишно водно тревисто растение. Коренището е месесто, дебело, пълзящо, хоризонтално разстлано по тинестото дъно, с множество корени и следи от дръжки на опадали листа. От него всяка пролет израстват листата. Стъбло няма. Листните петури достигат […]

Бяла мура

Бяла мура
Pinus peuce GRSB. Сем. Pinaceae – Борови   молика ,петлистен бор   ОПИСАНИЕ: Високо, стройно до 40 м високо дърво. Коренът прониква надълбоко в почвата и се закрепва здраво за нея. Кората е гладка, маслиненозелена, отчасти кафява, като едва към 40-50 годишната възраст на растението се напуква и става тъмносива или тъмнокафява. Короната при младите […]

Бяла мъртва коприва

Бяла мъртва коприва
Lamium album L. Сем. Labiatae – Устноцветни   дива коприва,мъртва коприва, сладък бурен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, снабдено с множество коренчета, надълбоко проникващи в почвата. Стъблото е до 60 см високо, приповдигащо се или изправено, четириръбесто, кухо, просто, рядко, разклонено, окосмено. Листата са разположени срещуположно на кръст, сърцевидно-яйцевидни, 3-8 см […]

Бяла сухарка

Бяла сухарка
Teucrium polium L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бяла горчива трева, бяла китка, маясълива трева, бяло подъбиче, червив бурен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение, почти полухрастче. Коренът е вдървесинен. Стъблата са до 30 см дълги, цилиндрични, полегнали или приповдигащи се, на върха метличесто разклонени. Листата са длъгнести или линейни, назъбени, с подвити ръбове, до 6 […]

Бяла теменуга

Бяла теменуга
Leucojum Aestivum L.  Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   блатно кокиче, гергьовско кокиче, дремавче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино лале, пъстро кокиче, сазово кокиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е късояйцевидна, 2-3 см в диаметър, със сивкава или кафява обвивка от стари листа. Стъблото е до 50-60 см високо, малко сплескано. Листата […]

Бяла топола

Бяла топола
Populus alba L. Сем. Salicaceae – Върбови   кавак   ОПИСАНИЕ: Бързо растящо, високо до 35 м дърво, с широка, рядко пирамидална корона. Кореновата система е силно развита, образуваща ектотрофна микориза. Младите клонки са сивозелени, кръгли, покрити с паяжинеста плъст. Пъпките са заострени, кафеникави, в началото паяжинесто-влакнести, а след това стават голи. Листата на дългите […]

Бяла черница

Бяла черница
Morus alba L. Сем. Черничеви   ОПИСАНИЕ: Дърво, до 15 м високо, кората кафява напукана; младите клонки жълтозелени до светлокафяви. Листата последователни яйцевидни. Цветовете еднополови двудомни, мъжките цветове в реси 1-2 см дълги, женските цветове в къси реси. Плодът орехче, женските реси развиващи се в сочно съплодие. Цъфти април-юни.     РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Отглежда се из […]

Бяло сапунче

Бяло сапунче
Gypsophila paniculata L. Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   метличеста мишорка, бял чувен, мишорка, чоен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е доста развит, меснат, вертикален, в културната форма достигащ до 1 м дължина и до 10 см дебелина. Стъблата са поединични или са повече на брой, достигащи до 1 м дължина, разклонени, като образуват красиви […]

Бясно дърво

Бясно дърво
Daphne mezereum  Сем. Thymeleaceae – Тимелееви   вълча жила, вълча ягода   ОПИСАНИЕ: Храст, 25-100 см висок, с изправени или възходящи, слабо разклонени стъбла, кората жълтеникавосива. Листата последователни, събрани в горната част на леторастите, 3-10 см дълги и 0,8 -2,5 см широки. Цветовете приседнали единични или на снопчета по 2-5, или рехави в класовидни съцветия. […]