Всички Билки

Галагонка

Галагонка
Prunus spinosus L.   Сем. Rosaceae – Розоцветни   прунка, синя трънка, трънка, черна трънка   ОПИСАНИЕ: Трънката е  бодлив, силно разклонен, до 3 м висок храст. Всяка клонка е почти хоризонтална и завършва с остър бодил. Кората на стъблото е обикновено сивочерна. Листата са сравнително дребни, с къси дръжки, широкоелипсовидни или продълговати, последователни, напилени, обикновено […]

Гергьовденче

Гергьовденче
Veronica officinalis L.  Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   лекарствено великденче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. Стъблото е космато, пълзящо, вкореняващо се или приповдигащо се, с изправени цветни клонки. Листата са космати, обратно- и широкояйцевидни или елипсовидни, 1,5 – 4 см дълги, 1-2 см широки, с къси дръжки, ситно назъбени, влакнести. Съцветията са […]

Главест ров

Главест ров
Lathyrus tuberosus L. Сем. Leguminosae – Бобови   грудесто секирче, грудково секирче, грудкообразуващо секирче, гулиен грахулец, овчагюзел, орехче, орешак, орешец, орешка, орешковина, фасуличе   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Подземното стъбло е топчесто или с вретеновидно задебелени корени. Надземното стъбло е голо, ръбесто, до 90 см високо, разклонено още от основата си. Листата са чифтоперести, само […]

Гледичия

Гледичия
Gleiditschia triacanthos L.  Сем.  Leguminosae – Бобови   ОПИСАНИЕ:  Гледичията е дърво, достигащо до 40 м височина, с широко разперена корона, с блестящи чернокафяви прости и разклонение шипове по дънера и клоните. Кореновата система е добре развита. Кората е сивокафява, плитко напукана. Листата са просто- или двойно перести, до 15 см дълги. Листчетата са 8-16 […]

Глистава трева

Глистава трева
Tanacetum vulgare L.    Сем. Compositae – Сложноцветни   ветриче, вратига, рошава кадънка, свратика   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, разклонено, късо, вдървесинено, многоглаво, с множество корени. Стъблото е до 1 м високо, изправен, слабо ръбесто, силно разклонено към горната си част, понякога червеникаво. Листата са текоперести, последователни, тъмнозелени отгоре, по-светли отдолу. Листчетата са […]

Глог обикновен

Глог обикновен
Crataegus monogyna Сем. Rosaceae – Розоцветни   бял глог, червен глог, глогинка   ОПИСАНИЕ: Бодлив храст, или малко дръвче, до 4 м високо. Кората гладка тъмносива. Листата последователни, 3-5-делни, в основата клиновидни, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени. Цветовете бели, събрани по много в щитовидни съцветия. Чашелистчетата 5, заострени трайни, прилегнали към плода. Венчелистчетата 5, елиптични. Тичинките […]

Глухарче

Глухарче
Tanaxacum officinale WEB.  Сем. Compositae – Сложноцветни   баба марта, борец, горец, жълта млечка, мартенче, опади коса, радика, свинска млечка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Силно изменчив вид с много форми. Коренищата са къси, многоглави. Стъблото е безлистно, до 30 см високо, голо, заоблено, тънко, сухо. Листата са многобройни, събрани в приземна розетка, с различна […]

Голяма овча опашка

Голяма овча опашка
Verbascum thapsiforme SCHRAD.                                                        Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   голям лопен, висок лопен, лепен, лопен, рибе биле – с растението тровят рибата   ОПИСНАИЕ: Двугодишно тревисто растение. През първата година от семето се развива само листната розетка, а през втората – на гъсто покрито с трихоми стъбло, листата и цветовете. Коренът е силно разклонен. Стъблото […]

Голяма телчарка

Голяма телчарка
Polygala major Jacq. Сем. Polygonaceae – Телчаркови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стеблата изправени или възходящи, 20-40 см високи, прости, рядко разклонени, в основата без листни розетки. Листата обратно яйцевидни до ланцетни или линейни. Съцветията многоцветни (до 30-50 цвята), връхни. Цветовете розови, сини, до виолетови или бели. Плодът двугнездна сплесната кутийка. Семената влакнести. Цъфти юни-юли. […]

Голямо медуниче

Голямо медуниче
Melittis melissophyllum Сем. Labiatae – Устноцветни   женска кошутина, кошутина   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто ароматично растение. Коренището е доста дебело. Стъблото е дебело и сочно, четириръбесто, изправено. Листата са срещуположни, едри, широкояйцевидни, 4-12 см дълги, 2-7см широки, по ръба назъбени, с дълги до 3 см дръжки и с редки власинки. Цветовете са с двуустно венче, […]

Горец

Горец
Humulus lupulus L.  Сем. Cannabinaceae – Конопови   горчиц, мая, мел, хлебна мая, хмел   ОПИСАНИЕ: Многогодишно увивно двудомно растение. Коренището е дълго, пълзящо. Стъблото е дълго (в култура до 12 м), ръбесто, покрито с къси, извити във вид на кука шипчета. С тях растението се прикрепва към околните дървета и предмети. Листата са едри, […]

Горицвет

Горицвет
Adonis vernalis L. Сем. Ranunculaceae – Лютикови   Слети коса   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с мощно хоризонтално коренище и изправени, прости или слабо разклонени цветоносни стебла. Листата 2-4 пъти пересто наделени с линейни, до 1 мм широки дялове. Цветовете единични, 4-5 см в диаметър. Чашелистчетата 5-8, яйцевидни. Венчетата 10-24, ланцетни до продълговато елиптични, голи, […]

Горска живолина

Горска живолина
Mercurialis perennis L.  Сем. Euphorbiaceae – Млечкови   многогодишен пролез, татарски босилек   ОПИСАНИЕ: Многогодишно двудомно растение тревисто растение. Коренището е дълго, пълзящо, с дълги пълзящи издънки. Стъблата са изправени, до 40 см високи, в долната си част обикновено безлистни, влакнести само горната част. Листата са срещуположни, до 10 см дълги, с дълги дръжки и […]

Горска теменуга

Горска теменуга
Viola odorata L.  Сем. Violaceae – Теменугови   кокорче, миризлива теменуга, оче, първениче, теменужка   ОПИСАНИЕ:  Безстъблено многогодишно тревисто растение, високо до 15 см. Листата са приосновни, с дълги дръжки, с почти закръглено-яйцевидни до широкояйцевидни петури, с тъп връх и сърцевидна основа, лъскави. При основата на листните дръжки се намират широко-яйцевидни, заострени, целокрайни или с […]

Горска тинтява

Горска тинтява
Gentiana asclepiadea L.  Сем. Gentianaceae – Тинтявови   обикновена тинтява, свещица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дълго и месесто. Стъблото е неразклонено, достигащо до 60 см височина, гъсто облистено. Листата са тревисти, срещуположни, меки, яйцевидни или овално-ланцетни, голи, с 5 надлъжни жилки, с неподвити ръбове. Стъбловите листа са приседнали. Цветовете са единични или […]

Горски енчец

Горски енчец
Solidago virga-urea L.  Сем. Compositae – Сложноцветни   жълт енчец, златка, златна пръчица, златник, златовръх   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално или косо, с множество коренчета. Стъблото е изправено, почти гладко, до 60 см високо, метличесто, разклонено само в горната си част, с изправени нагоре клонки. Листата са последователни, приосновните са с дълги […]

Горски слез

Горски слез
Malva silvestris L.   Сем. Malvaceae – Слезови   баба шарка, волово око, камбула, камиляк, молоха, окрелче, пампулка, пуйча трева, слез   ОПИСАНИЕ: Едногодишно презимуващо до многогодишно тревисто растение. Стъблата са изправени или полегнали, високи до 80 см, разклонени, грапаво-влакнести. Листата са с дълги дръжки, закръглени, сърцевидни в основата си, последователни, назъбени, 5-7-делна петура, а розетните […]

Горско прозорче

Горско прозорче
Potentilla recta  Сем. Rosaceae  Розоцветни   бутурак, планински очеболец   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с цилиндрично неравномерно задебелено коренище. Цветоносните стебла 10-35 см см високи, в горната част разклонени, влакнести. Приосновните листа на дълги дръжки, длановидни, с 5 листчета, отмиращи при цъфтежа; стебловите приседнали тройни, с едри прилистници, изглеждащи петорни. Цветовете единични на дълги дръжки […]

Горун

Горун
Quercus sessilis (Quercus petraea) Сем. Fagaceae – Букови   зимен дъб   ОПИСАНИЕ: Еднодомно, разделнополово, високо до 30 м дърво, с право стъбло, с широка, сбита, гъста и правилна корона. Кореновата система е силно развита, с вертикален централен корен. Младите клонки са голи, сивокафяви, гладки, добре развити. Кората е сравнително тънка, по-дебела само по изпъкналите […]

Горчавка

Горчавка
Gentiana cruciata L.   Сем. Gentianaceae – Тинтявови   ванковче, злъчка, кръстоцветна тинтява, облиставиче, прострел, свещилка, свещилник   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е многоглаво, с много коренчета. Стъблото е неразклонено, достигащо до 40 см  височина. Листата са целокрайни, продълговати или тесноелипсовидни, срещуположни на кръст, приседнали, тесноелиптични или удължено-яйцевидни, с 3 или 5 надлъжни жилки. Цветовете […]

Горчива трева

Горчива трева
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   димна трева, димянка, зайча опашка, косопас, лекарствен росопас, лисичина, петльови гащи, самодивски босилек, съхтаре, френково биле, шефтериче   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. Цветовете […]

Горчивличе

Горчивличе
Gratiola officinalis L. Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   бял кантарион, месечница, милостивка, сиротица, трескавиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета. Стъблото е високо до 50 см. Листата са приседнали, срещуположни, ланцетни, заострени, целокрайни или назъбени на върха. Цветовете са поединични, бели, жълтеникави, с дълги, излизащи от пазвите на листата дръжки, […]

Горчивче

Горчивче
Menyantes trifoliata L. Сем. Gentianaceae – Тинтявови   водна детелина, блатен трилистник, трилистник   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо в края възходящо членесто дебело коренище с последователни листа, листната дръжка 17-30 см дълга, петурата дълбоко триделна. Цветоносното стъбло безлистно, 15-35 см високо. Цветовете събрани в сбит грозд. Чашелистчетата 5, сраснали до средата. Венчето […]

Градинска ряпа

Градинска ряпа
Raphanus sativus L. Сем Cruciferae – Кръстоцветни   рапон, черна ряпа   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто зеленчуково растение. През първата година се развиват листната розетка и кореноплодът, а през втората – цветоносното стъбло, цветовете и семената. Кореновата система е добре развита. Главният корен достига до 2 м дълбочина. Кореноплодът е цвеклоподобен, с различна форма и големина. […]

Градинска чубрица

Градинска чубрица
Satureja hortensis L.  Сем. Labiatae  Устноцветни   питомна чубрица, чубар, чубрица   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата са до 40 см високи, прави, четириръбести, силно разклонени от самата основа, поради което изглеждат като туфести, покрити със ситни власинки. Листата са срещуположни, на кръст, с къси дръжки, целокрайни, заострени, покрити само по ръба с гъсти, много […]

Градински здравец

Градински здравец
Geranium macrorrhizum L.  Сем. Gerianiaceae – Здравецови   обикновен здравец, благовонен здравец, див здравец, здравец, здравчец, кая-чиче   ОПИСАНИЕ: Многоггодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, близо до почвената повърхност. При по-старите растения то става доста дълго и разклонено, покрито с ръждиви люспи, а често пъти се издига над земята. Листата са повече приосновни, длановидно разсечени, […]

Градински лапад

Градински лапад
Rumex Patientia L.  Сем. Polygonaceae – Лападови   лападец, лопуш, спанаков лапад   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, месест, кафяв отвън, жълт отвътре. Стъблото е до 2 м високо, изправено, разклонено, ръбесто. Листата са възмесести, едри, бледо- до синьозелени, съвсем голи от долната страна или едва пухести, вълновидно изрязани по ръба, понякога тъпо […]

Градински чай

Градински чай
Salvia officinalis L.   Сем. Labiatae – Устноцветни   божигробски босилек, рожково биле, теменче   ОПИСАНИЕ: Градинския чай е до 1м високо, силно разклонено и облистено полухрастче. Кореновата система е силно развита, влакнеста, проникваща надълбоко в почвата. Стъблата са многобройни, сивокафяви, вдървесинени в основата си, по-нагоре тревисти, с четириръбести, бяло окосмени и гъсто облистени разклонения. Едногодишните […]

Градско омайниче

Градско омайниче
Geum urbanum L.  Сем. Rosaceae – Розоцветни   гребник, гроченец, зайча стъпка, обикновен омайник   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е доста развито, конично, обикновено многоглаво, тъмночервено, с множество корени. Стъблото е тънко, изправено, окосмено, слабо разклонено, до 1 м високо. Долните листа са текоперести, събрани в розетка. Връхният дял от листата е по-едър. Стъблените […]

Гробищник

Гробищник
Peganum harmala L.  Сем. Zygophyllaceae – Зигофилови   зърнеш, зеркула   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел многоглав, вдървесинен, с много глави, проникващ надълбоко в почвата. Стъблата са до 70 см, високи, излизащи по много от един корен, силно разклонени, голи, гъсто облистени. Листата са продълговати, последователни, сивозелени, приседнали, 3-6 см дълги, разсечени на […]

Гръмотрън

Гръмотрън
Ononis hircina L.   Сем. Leguminosae – Бобови   бодлив трън, бял трън, голотрън, милобот, шилобод   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто бодливо растение или плухрастче. Коренът е дървенист, дълъг, до 50-60 см, често усукан, с късо, многоглаво коренище. От коренището излизат пръчковидни, многогодишни, до 60 см дълги, разклонение, полегнали, приповдигащи се или изправени стъбла, с голям брой […]

Грънче

Грънче
Hibiscus esculentus L. Сем. Malvaceae – Слезови   бамня, бамя, бахамия   ОПИСАНИЕ: Едногодишно културно зеленчуково растение. Централния корен е дълъг, проникващ надълбоко в почвата. Стъблото е до 2,5 м високо, обикновено разклонено само в основата си или неразклонено, покрито с редки и остри власинки, при допир предизвикващи дразнене на кожата. Листата са единични, почти […]

Гръцки сминдух

Гръцки сминдух
Ttrigonella foenum-graecum   Сем. Leguminosae – Бобови   гръцко сено, врачанска префирия, камилско сено, сминдух, тилчец   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно културно тревисто растение. Стъблото е до 60 см високо, разклонено, изправено или полегнало. Листата са тройни. Листчетата са яйцевидни или яйцевидно-продълговати, заоблени, в горната си част слабо назъбени, тъмнозелени отгоре, сивозелени отдолу, с дръжки, в основата на […]

Гущерче

Гущерче
Thalictrum Aquilegifolium L.  Сем. Ranunculaceae – Лютикови   ведрицолистно обичниче, дива кошничка, кандилколистно обичниче, обичниче, ревнивче   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, хоризонтално, на гъсто покрито със слабо задебелени корени. Стъблата са до 1м високи, обикновено по няколко, неразклонени или в горната си част слабо разклонени, голи гладки, обикновено в долната си част […]

Гълъби

Гълъби
Zea Mays L. Сем. Graminae – Житни   Бубол, влашковидна, кукуруз, мамул, мисир, моруза, рапка, ронка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно еднодомно културно растение. Стъблото е изправено, неразклонено, наделено на възли и междувъзлия, плътно, отвутре с шуплест паренхим, достигащо до 3-4 м и повече височина. Листата са ланцетни до линейно-ланцетни, с успоредно жилкуване, прикрепени за стъблото с […]

Гърбач

Гърбач
Periploca Graeca L. Сем. Asclepiadaceae – Устрелови   бясно дърво, гръцки гърбач, сърмъшик   ОПИСАНИЕ: Красив увивен храст. Кореновата система е силно развита. Стъблото е дълго до 30 м и се увива около околните дървета и предмети. Кората е червенокафява. Листата са до 10 см дълги, с къси дръжки, с изпъкнала едра жилка. Те са […]

Гърличаво биле

Гърличаво биле
Chenopodium botrys L. Сем. Chenopodiaceae – Лободови   огниче, леплива куча лобода   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение, жълтеникаво жлезисто влакнесто, с вретеновиден корен и силна миризма. Стеблото изправено, рядко пълзящо, 15-60 см високо, разклонено. Листата последователни на дръжки, светлозелени до жълтеникавозелени, пересто нарязани. Цветовете многобройни зеленикави двуполови и женски, събрани в тесни удължени пирамидални метлици […]

Гърличе

Гърличе
Scrophularia nodosa    Сем. Scrophulariceae – Живиничеви   възлесто живиниче, живиниче, коленесто живиниче, разгон   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, с подземни грудки. Стъблото е голо, четириръбесто, изправено, до 1 м високо, само в горната си част и по цветните дръжки с дребни жлезисти трихоми, често червеникаво, без крила. Листата са до 10 см […]

Гърне

Гърне
Hyoscyamus niger L. Сем. Solanaceae – Картофови   блян черен, буника,баба шарка, беленика, белен, бленика, блъника, буника, буниче, черна попадийка, зъбено биле   ОПИСАНИЕ: Двегодишно или едногодишно тревисто растение с дебел вретеновиден корен, с високо до около 60-70см, с право, покрито с власинки стъбло. Листата са продълговато-яйцевидни, плитко, но остро изрязани, сивозелени; приосновните са с […]

Гъша трева

Гъша трева
Polygonum aviculare Сем. Polygonaceae – Лападови   кокошалина, обикновена пача трева, троска трева   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно тревисто растение. Коренът е дълтг, сравнително тънък, без коренище, силно разклонен. Стъблото е до 50 см дълго, обикновено пълзящо, разклонено, до върха гъсто облистено. Долните междувъзлия са 3-7 см дълги, като към върха постепенно  се скъсяват. Листата са дребни, […]