Всички Билки

Дадалан

Дадалан
Tamus communis L. Сем. Dioscoreaceae Брейови   блюш, брех, водогон, брей   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с подземна месеста част с различна форма, достигаща 20-30см дължина и 5-10см в диаметър, с доста дебел кафяв корков пласт на повърхността. Стъблото е тънко, тревисто, с размери 1,5-3м, увиващо се около по-малки дървета, храсти и др. Листата са […]

Дафнян

Дафнян
Prunus laurocerasus Сем. Rosaceae – Розоцветни   зеленика, лаврова череша, лавровишня, плъзниче, черничка   ОПИСАНИЕ: Вечнозелено, до 2м високо храстче или малко дръвче. Кореновата система е силно развита, главно встрани. Стъблото е до 2 м високо. Листата са вечнозелени, до 20 см дълги, кожести, блестящи отгоре, матови отдолу, опадващи през 2-3 години. Те са с […]

Двулистна платантера

Двулистна платантера
Platanthera bifolia RICH. Сем. Orchidaceae – Салепови   двудомно ченгелче, кукувича опашка, ченгелче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Грудките са овално-вретеновидни, силно източени. Старите грудки са значително по-едри, набръчкани, меки, а младите са по-дребни, но твърди и сочни, с кореновидно продължение. Стъблото е до 40 см високо, изправено. Долните листа са едри, широко-овални или обратно-овални, […]

Дебела Мара

Дебела Мара
Sedum maximum SUT.   Сем. Crassulaceae – Дебелецови   бабино ухо, голяма тлъстига, дебелец   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корените са вретеновидно или реповидно задебелени, към края постепенно затъпени. Стъблата са до 80 см високи, обикновено изправени, неразклонени или слабо разклонени към върха, зелени или червеникави, облистени. Листата са по-широки от 10 мм, едри, месести, […]

Делиджан

Делиджан
Lolium temulentum L. Сем. Gramineae – Житни   бълвавица, лудото, отровна глушица, пиявец, упоително жито   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата му са до 80 см високи, единични или в туфи, изправени, под класовете голи или слабо грапави, светлокафяво оцветени по възлите. Листата са широколинейни, отгоре грапави с къси редки четинки по жилките, отдолу гладки. […]

Детелина

Детелина
Trifolium pretense L. Сем. Fabaceae – Бобови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стеблата от основата разклонени, 10-60 см високи, изправени, възходящи или полулежащи. Листата тройни на дълги дръжки, листчетата елиптична, яйцевидни или елиптично-ланцетни до елиптично-ромбични, целокрайни или плитко назъбени. Цветовете двуполови, в сферични главички на дълги дръжки в пазвите на горните листа, лъжевръхно разположени. Плодът […]

Джевиз

Джевиз
Juglans regia  Сем. Juglandaceae – Орехови   обикновен орех, орех   ОПИСАНИЕ: Орехът е до 30 м високо дърво, със силно разклонена корона. Едногодишните клони са голи, лъскаво маслиненозелени до възкафяви, с по-светли лещанки. Листата са едри, до 60 см дълги, с доста дълги дръжки, обикновено с 3-5 продълговати до яйцевидни, към върха заострени, с […]

Джигра

Джигра
Paliurus aculeatus LAM. Сем. Rhamnaceae – Зърнастецови   драка, кайраче, христов трън, чалия   ОПИСАНИЕ: Драката е силно разклонен, силно бодлив до 3 м висок плевелен храст. Младите клонки са слабо влакнести, а впоследствие стават голи, червеникави. Листата са последователни, разположение приблизително в 2 редици по клонките, с дръжки, косо яйцевидни, на върха стеснени, с […]

Джинджифил

Джинджифил
Zingiber officinale Сем. Zingiberaceae – Зингиберови   исиот   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с масивно ароматично коренище. Стеблото просто, изправено, до 20-25 см високо, плътно обвито от влагалищата на листата, формиращи повече или по-малко високо лъжливо стебло. Листните петури ланцетни до 3-зъба, обикновено разкъсваща се на 3 дяла. Плодът тригнездна многосеменна кутийка.     РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: […]

Диариче

Диариче
Teucrium chamaedrys L. Сем. Labiatae – Устноцветни   обикновено подъбиче, подъбица, подъбниче, червено подъбниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто полухрастовидно растение. Стъблото е до 30 см дълго, полегнало или изправено, четириръбесто, слабо вдървеняло в основата си. Листата са удължени-овални, с къси дръжки, почти приседнали, срещуположни на кръст, клиновидни в основата си, назъбени в горната си част, […]

Див джоджун

Див джоджун
Mentha pulegium L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бласкун, лехусничева трева, полски джоджен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблата са високи до 60 см, полегнали и вкореняващи се или изправени. Листата са срещуположни, сравнително дребни, овални или овално-яйцевидни, целокрайни или назъбени, с дребни прилистници. Цветовете са светлопурпурни или лилаво-розови, рядко бели, наредени в раздалечени прешлени […]

Див пелин

Див пелин
Artemisia vulgaris L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   Горски черен пелин   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с характерна ароматична миризма и слабо горчив вкус, с многоглаво вертикално коренище, даващо начало на многобройни до 15 стебла, в соновата вдървенели. Стеблата прави, до 1.5 м високи разклонени зелени или червеникави до тъмночервени. Листата последователни, отгоре тъмнозелени, голи, […]

Див пипер

Див пипер
Sedum acre L. Сем. Crassulaceae – Дебелецови   дебелец, жълто прозориче, жълта тлъстига, кози цицки, лютива тлъстига, парлива тлъстига, тлъстига, яреч   ОПИСАНИЕ: Дребно, многогодишно, голо, разклонено, туфесто тревисто растение. Коренището е пълзящо, разклонено, шнуровидно, с къси, тънки, влакнести коренчета. Стъблата са многобройни, до 15 см дълги, безплодните лежащи, със синкавозелен цвят,  а цветоносните – […]

Див трендафил

Див трендафил
Rosa canina Сем. Rosaceae – Розоцветни   кучешки гюл, шипки, щипци   ОПИСАНИЕ: Шипката е до 7 м високо, обикновено с дъговидно извити клонки и прави коренови издънки, всички снабдени с многобройни, твърди бодливи шипове, морфологично представляващи видоизменени листа. Листата са последователни, нечифтоперести, с прилистници, съставени от 3-11 назъбени, с елипсовидна или яйцевидна форма, с […]

Див тютюн

Див тютюн
Symphytum officinale Сем. Borraginaceae – Грапаволистни   зарасличе, мазен корен, черен корен, черен оман   ОПИСАНИЕ: Многогодишно грапаво тревисто растение. Коренището е късо, обикновено многоглаво. Коренът е цвеклообразно месест, не образува грудки. Неговите разклонения са до 30 см дълги, тъмнокафяви до смолисточерни отвън, бели или белезникави отвътре. Стъблата са сравнително дебели, гъсто облистени, теснокрилати, до […]

Дива боя

Дива боя
Frangula Alnus L.    Сем. Rhamnaceae – Зърникови   елшовиден зърнастец, боя-дърво, крехък зърнастец   ОПИСАНИЕ: Храст 2-3 м висок, или ниско дърво (до 5-7 м) с гладка тъмна от вътрешната страна червена кора. Листата са последователни целокрайни елиптични на върха внезапно стеснени и късо заострени, на дръжки, 1-2 мм дълги, с 6-9 двойки странични […]

Дива кошничка

Дива кошничка
Thalictrum Aquilegifolium L.  Сем. Ranunculaceae – Лютикови   ведрицолистно обичниче, гущерче, кандилколистно обичниче, обичниче, ревнивче   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, хоризонтално, на гъсто покрито със слабо задебелени корени. Стъблата са до 1м високи, обикновено по няколко, неразклонени или в горната си част слабо разклонени, голи гладки, обикновено в долната си част кухи, […]

Дива тиква

Дива тиква
Bryonia alba L. Сем. Cucurbitaceae – Тиквови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с ряповиден месест, напречно набръчкан корен, отвън жълтеникав, отвътре бял, силно горчив. Стеблата катерливи с мустачета, до 3-4 м дълги. Листата последователни, дръжките дълги, петурите сърцевидни 5-делни грапави. Цветовете еднополови, двудомни или еднодомни, жълтеникавобели; мъжките на дълги дръжки в гроздове, женските по-дребни, събрани […]

Дива ябълка

Дива ябълка
Malus silvestris L.  Сем. Rosaceae – Розоцветни   киселица   ОПИСАНИЕ: Киселиците са няколко вида средно високи дървета, достигащи до 10 м височина, с широка неправилна и светла корона и с червенокафяви, голи или гъсто окосмени клони, понякога осеяни с бодли. Кореновата система е силно развита. Кората е сивокафява, отделяща се във вид на неправилни […]

Дивисил

Дивисил
Inula helenium L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бял оман, адъз-кьоку, деветсил, жълт оман, имела, оман, уман   ОПИСАНИЕ: Многогодишно едро тревисто растение. Коренището е месесто, обикновено многоглаво, от долната част на което излизат няколко дебели корена, а от горната няколко стъбла. Стъблата са до 2 м високи, изправени, слабо разклонени, покрити с меки власинки. […]

Диво грозде

Диво грозде
Sorbus aucuparia L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   калина, офика, самодивско дърво   ОПИСАНИЕ: Високо до 16 м дърво. Кореновата система е силно развита, с обилни коренови издънки. Стъблото е с лъскава, тънка, гладка, сивозеленикава кора. Короната е закръглена, сравнително рядка. Дървесината е твърда, червеникава. Младите клонки са окосмени, с много лещанки. Листата са нечифтоперести, […]

Дилянка

Дилянка
Valeriana officinalis L.   Сем. Valerianaceae  – Дилянкови   валериана,  коча билка, мача трева, милянка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с вертикално късо коренище и многобройни шнуровидни корени със силна характерна миризма. През първата година образува листна розетка, през втората – единични или няколко цветоносни стебла – цилиндрични кухи, надлъжни наребрени, 50 -130 см високи. Стебловите […]

Димянка

Димянка
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   горчива трева, димна трева, зайча опашка, косопас, лекарствен росопас, лисичина, петльови гащи, самодивски босилек, съхтаре, френково биле, шефтериче   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. […]

Динка лечебна

Динка лечебна
Sanguisorba officinalis L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   кръвец, кръвавка, любеница, магарешки ягоди, червеноглавеста динка   ОПИСАНИЕ: Красиво многогодишно тревисто растение. Кореновата система е силно развита, състояща се от хоризонтално коренище и тъмнокафяви корени. Стъблото е ръбесто, в горната си част разклонено, до 1м високо, голо. Листата са нечифтоперести, голи. Розетните листа са едри, достигащи […]

Домат

Домат
Solanum Lycopersicum L. Сем. Solanaceae – Картофови   културен домат   ОПИСАНИЕ: Доматът е едногодишно културно тревисто растение. Кореновата система е добре развита, като главните разклонения достигат до 40 см, а някои дори до 1,5 м дълбочина и встрани. Стъблото е тревисто, силно разклонено, достигащо до 2м и повече височина в зависимост от сорта и […]

Домашна слива

Домашна слива
Prunus Domestica L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   домашна синя слива, каунка, кюстендилска синя слива, слива   ОПИСАНИЕ: Средно едро дърво, достигащо до 12 м височина. Кората е напукана, сивобелезникава. Листата са яйцевидни, младите покрити и от двете страни с власинки, напилени, а възрастните са само отдолу космати, назъбени или напилени. От всяка плодна пъпка […]

Драгайка

Драгайка
Galium Verum L. Сем. Rubiaceae – Брошови   Енева трева, еньовче, жълт еньовец, жълта подкваса, сирище, яновче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 80 см, четириръбесто, приповдигащо се в долната си част, четинесто, слабо разклонено. Листата са теснолинейни, рядко клиновидно обратно овални, разположени прешленовидно, отгоре тъмнозелени, голи, отдолу четинести. Цветовете са дребни, […]

Дребна папрат

Дребна папрат
Polypodium vulgare L. Сем. Polypodaceae – Папратови   обикновена сладка папрат, сладък корен   ОПИСАНИЕ: Дребно, тревисто, до 40 см високо многогодишно спорово растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, често разпростиращо се и над земята, с на гъсто нишковидни коренчета, покрито с кафяви ланцетни, заострени на върха люспи. При сдъвкване отначало е сладко на вкус, след […]

Дребнолистна липа

Дребнолистна липа
Tilia cordata Сем. Tiliaceae – Липови   сърцевидна липа   ОПИСАНИЕ: До 25 м високо, силно разклонено, със закръглена яйцевидна корона красиво дърво. Кората на стъблото е сивочерна, напукана надлъж, а на младите клонки е масленозелена или възчервеникава, гола, покрита с лещанки. Пъпките са мъхнати. Листата са закръглени, сравнително дребни, последователни, с дълбока сърцевидна основа, […]

Дремавче

Дремавче
Leucojum Aestivum L. Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   блатно кокиче, бяла теменуга, гергьовско кокиче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, попкино лале, пъстро кокиче, сазово кокиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е късояйцевидна, 2-3 см в диаметър, със сивкава или кафява обвивка от стари листа. Стъблото е до 50-60 см високо, малко сплескано. […]

Дрислива трева

Дрислива трева
Pulicaria prostrate (GILIB.) Сем. Compositae – Сложноцветни   блъшница, дрисливче, малко шумкавче   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е влакнест, силно разклонен. Стъблото е до 30 см високо, изправено, разклонено, пухесто-влакнесто. Долните листа са продълговати, стеснени в дръжка, до 3 см дълги, до 0,8 см широки. Стъблените листа са приседнали, продълговато-ланцетни, целокрайни, ситно назъбени или […]

Друмиче

Друмиче
Nasturtium officinale R. BR. Сем. Cruciferae – Кръстоцветни   кресон, лечебен пореч, поточарка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто водно растение. Корените са тънки, нишковидни. Стъблото е приповдигащо се, тръбесто, кухо, разклонено, голо, набраздено, вкореняващо се във възлите, с приосновни издънки, до 70 см дълго. Листата са тъмнозелени, текоперести, с 2-7 двойки листчета, голи, с ъгловато изрязан […]

Дрян

Дрян
Cornus mas L. Cornaceae – Дрянови   ОПИСАНИЕ: Храст или ниско дърво (до 7 м). Кората жълтеникаво сива, младите клонки зелени или червеникавокафяви. Листата срещуположни, елиптични, островърхи, целокрайни, с дъговидни странични жилки. Цветовете жълти, в къси сенниковидни съцветия, появяващи се преди листата. Чашката от 4 зъбчета. Венчелистчетата 4, елиптични. Плодът костилков продълговат с червена или […]

Душичина

Душичина
Thymus serpyllum Сем. Labiatae – Устноцветни   Мащерка, овчарски босилек, воленика, бабина душица, майчина душица, махра, овчарска мирудия, оленица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение , високо 10-30см, с леко вдървеняване в основата на стъблото. Разклоняването на стъблото е още от основата и при някои то е доста силно; най-често стъблата са приповдигащи се или дори […]

Дъбилен шмак

Дъбилен шмак
Rhus coriaria L. Сем. Anacardiaceae – Смрадликови   сицилийска смрадлика   ОПИСАНИЕ: Храст със слабо разклонени, до 2 м високи стъбла или ниско дърво. Кореновата система е силно развита, с извънредно много коренови власинки. Младите клонки, листата, клоните, стъблата, листните дръжки, съцветията, плодовете и долната страна на листата са окосмени. Кората на стъблата е червеникавовиолетова. […]

Дълголистна мента

Дълголистна мента
Mentha longifolia L. Сем. Labiatae – Устноцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е силно развито, пълзящо. Стъблата са изправени, прости или разклонени в горната част, влакнести, до 1 м високи. Листата са приседнали, продълговато-ланцетни или елипсовидни, на върха заострени, назъбени, зелени отгоре, беловълнести, без изпъкнала мрежа от жилки отдолу. Цветовете са събрани в плътни, […]

Дюля

Дюля
Cydonia oblonga Сем. Rosaceae – Розоцветни   ОПИСАНИЕ: Дърво, 2-3 м високо. Кората сивочерна, лющеща се, опадлива. Младите клонки плъстено влакнести. Листата последователни, яйцевидни или елиптични, отгоре голи, отдолу сивоплъстено влакнести. Цветовете едри единични. Венчелистчетата 5, розови или бели. Плодът крушовиден до кълбест лимоненожълт, наплъстено влакнест. Семената 8-10, кафяви. Цъфти май-юни.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Културно растение, […]

Дяволско страшниче

Дяволско страшниче
Leonurus cardiac L. Сем. Labiatae – Устноцветни   дяволска уста, темянка, чубурлово биле   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Кореновата система е силно развита. Стъблото е високо до 1,5 м, четириръбесто, кухо, слабо мъхесто. Листата са срещоположни, с дръжки, почти до половината длановидно нарязани, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени, към върха овално-ланцетни, със заострени дялове. Цветовете са […]