Всички Билки

Железник

Железник
Verbena officinalis    Сем. Verbenaceae – Върбинкови   версин, върбинка, лечебна върбинка   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно или многогодишно тревисто растение. Стъблото е право, четириръбесто, почти голо, до 80 см високо, метловидно разклонено в горната си част. Листата са срещуположни, средните 3-делни, едро назъбени, горните продълговати, назъбени, а най-горните целокрайни. Цветовете са бледовиолетови, дребни, събрани в редки, тънки, […]

Жен-шен

Жен-шен
Panax ginseng C. A. MEY Сем. Araliaceae – Аралиеви   човек корен   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренът е сравнително едър, достигащ до 100- и повече годишна възраст. Той е бледожълт, меснат, продълговат, на долния си край разклонен по форма наподобяващ човешко тяло, с глава, крака и др., пръстеновидно набръчкан отвън, в долната си част […]

Женско биле

Женско биле
Glycyrrhiza glabra L.  Сем. Leguminosae – Бобови   боряна дулче, гол сладник, миям бала, сладка билка, сладник, сладок, сладун, сладунек, сладък корен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно полухрастовидно растение. Коренището е късо. Коренът е силно разклонен в хоризонтална и вертикална посока. Стъблото е високо до 2 м. Листата са последователни, нечифтоперести. Листчетата са от 7 до 15 […]

Живолина

Живолина
Mercurialis perennis L.  Сем. Euphorbiaceae – Млечкови   многогодишен пролез, горска живолина, татарски босилек   ОПИСАНИЕ: Многогодишно двудомно растение тревисто растение. Коренището е дълго, пълзящо, с дълги пълзящи издънки. Стъблата са изправени, до 40 см високи, в долната си част обикновено безлистни, влакнести само горната част. Листата са срещуположни, до 10 см дълги, с дълги […]

Жиговица

Жиговица
Urtica dioica L.  Сем. Urticaceae – Копривови   висока коприва, двудомна коприва, жарка, голяма коприва, жилка, жулка, парниче, обикновена коприва, цикинда   ОПИСАНИЕ: Тревисто многогодишно , двудомно растение. Коренището е дълго, пълзящо, разклонено. Стъблата са до 3 м високи, четириръбести, обикновено неразклонени. Листата са срещуположни, до 15 см дълги,  до 8 см широки, продълговато-сърцевидни, овални […]

Жиловец

Жиловец
Plantago lanceolata L. Сем. Plantaginaceae – Жиловлекови   дълголистен жиловлек, ланцетолистен жиловлек, остролистен жиловлек, теснолистен жиловлек   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, вертикално. Стъблото е безлистно, цветоносно, изправено, до 30 см високо, с 5 надлъжни браздички, покрито с дребни власинки. Листата са ланцетни или широколинейни, приосновни, събрани в розетка, жилави, тъмнозелени, целокрайни или […]

Жилоглав

Жилоглав
Plantago major L.  Сем. Plantaginaceae – Жиловлекови   брътци, едролист жиловлек, едър жиловник, голям жиловлек, широколистен жиловлек   ОПИСАНИЕ: Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, дебело, с множество тънки, шнуровидник коренчета. Стъблото е цветоносно, безлистно, голо. Листата са широкояйцевидни, с 5-9 дъговидно разположени жилки, целокрайни или леко назъбени, тъпи, почти голи, стеснени в […]

Житняк

Житняк
Agropyrum repens Сем. Poaceae – Житни   пирей, пълзящ пирей   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо вкореняващо се във възлите коренище, издънки и изправени, 60-100 см високи цветоносни стебла с плътни възли и кухи междувъзлия. Листата плоски линейни, 4-8 мм широки, с гладки голи  или влакнести влагалища. Цветовете 4-7, събрани в многобройни класчета, […]

Жълт еньовец

Жълт еньовец
Galium Verum L. Сем. Rubiaceae – Брошови   Енева трева, еньовче, драгайка, жълта подкваса, сирище, яновче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 80 см, четириръбесто, приповдигащо се в долната си част, четинесто, слабо разклонено. Листата са теснолинейни, рядко клиновидно обратно овални, разположени прешленовидно, отгоре тъмнозелени, голи, отдолу четинести. Цветовете са дребни, с […]

Жълт кантарион

Жълт кантарион
Hypericum perforatum L. Сем. Hypericaceae – Звъникови   жълт офит, звъника, калъчаво, кантарийка, лечебна звъника, порезниче, посечено биле, смичак   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е със силно разклонен главен корен. Стъблото е до 60 см високо, голо, в основата си вдървесинено, към върха силно разклонено. Листата са овално-елиптични до овално-продълговати, срещуположни, седящи, светлозелени, голи, […]

Жълт мак

Жълт мак
Glaucium flavum Crantz. Сем. Papaveraceae – Макови   жълта папаронка, жълт рогатец, жълта кадънка   ОПИСАНИЕ: Двугодишно (многогодишно) тревисто синкаво до сивозелено растение с дебел дълбок корен. Стеблото изправено, 20-50 см високо, кръгло разклонено. Приосновните листа на дръжки, лировидно пересто наделени с широки хрущялни власинки; стебловите по-дребни приседнали стеблообхващащи, едро назъбени до пересто изрязани. Цветовете […]

Жълт нарцис

Жълт нарцис
Narcissus pseudonarcissus L. Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   лула, лъжлив нарцис   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е едра, яйцевидна, до 4 см в диаметър, покрита с тъмнокафяви, ципести стари листа. Стъблото е до 40 см високо, леко сплескано. Листата са 4-6, приосновни, почти еднакви по височина със стъблото, линейни тъпи, леко набраздени, с ясно […]

Жълт оман

Жълт оман
Inula helenium L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бял оман, адъз-кьоку, деветсил, дивисил, имела, оман, уман   ОПИСАНИЕ: Многогодишно едро тревисто растение. Коренището е месесто, обикновено многоглаво, от долната част на което излизат няколко дебели корена, а от горната няколко стъбла. Стъблата са до 2 м високи, изправени, слабо разклонени, покрити с меки власинки. Приосновните […]

Жълт смил

Жълт смил
Helichrysum arenarium L.  Сем. Compositae – Сложноцветни   безсмъртниче, каменно цвете, котешка стъпка, неувехка, пясъчно цвете, сламено цвете, смил, смин, сухо цвете   ОПИСАНИЕ:  Жълтият смил е многогодишно тревисто растение. Коренището е вдървесинено, дълбоко проникващо в почвата. Стъблата са обикновено по няколко. Те са високи до 30 см, целите заедно с листата покрити с гъсти […]

Жълта бойка

Жълта бойка
Reseda Lutea L. Сем. Resedaceae – Резедови   жълта резеда   ОПИСАНИЕ: Едногодишно презимуващо тревисто растение. Стъблото е до 50 см високо, вдървеняло в основата си, изправено или възходящо, обикновено от основата си разклонено. Приосновните листа са цели, събрани в розетка. Стъблените листа са двойноперести, с 3-5 дяла, с ясно очертана, почти бяла средна жилка. […]

Жълта боя

Жълта боя
Rhamnus cathartica L. Сем. Rhamnaceae – Зърнастецови   зърника, слабителна зърника, насламика   ОПИСАНИЕ: Силно разклонен листопаден храст или до 3 м високо дърво. Кореновата система е повърхностна. Клоните са обикновено срещуположни, бодливи, към върха заострени. Кората на стъблото е почти черна, често напукана. Листата са срещуположни, голи, елипсовидни, слабо заострени, целокрайни или ситно назъбени, […]

Жълта водна роза

Жълта водна роза
Nuphar Lutea (L.) Сем. Numphaeaceae – Водни рози   бърдуче, русалка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно водно тревисто растение. Коренището е до 10 см в диаметър дебело, меснато, пълзящо, с множество коренчета, със следи от опадали листни дръжки. Стъбло не се развива. Листата са два вида – едните са връхни, с дълги дръжки, с плуващи на повърхността […]

Жълта глушина

Жълта глушина
Lotus corniculatus L.  Сем. Leguminosae – Бобови   влахци, звездан, обикновен звездан, рогат звездан   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение със силно развита коренова система, с главен вретеновиден корен, проникващ до 2м в почвата и с множество странични разклонения. Главната маса от кореновите разклонения е разположена в горния слой на почвата. Върху кореновата система се образуват […]

Жълта комунига

Жълта комунига
Melilotus officinalis L. Сем. Leguminosae – Бобови   едър звездел, едра еньовка, зубровка, комунига, медна детелина   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Главният корен е белезникав, силно разклонен. Стъблото е до 2 м високо, изправено, силно разклонено, слабо ъглесто, влакнесто в горната си част. Листата са тройни, последователни, с дълги дръжки, по края назъбени, отдолу с […]

Жълта лепка

Жълта лепка
Loranthus europaeus L. Сем. Loranthaceae – Имелови   жълт имел, европейски черен имел, миндилък, черен имел   ОПИСАНИЕ: Дребно полупаразитно, вилужно разклонено храстче с опадливи през зимата листа с тъмнокафява кора. Стъблото е до 50 см високо, разклонено. Листата са обратно яйцевидно-продълговати, целокрайни, на върха тъпи, кожести, матови, тъмнозелени, с неясни жилки. Цветовете са жълтозелени, […]

Жълто секирче

Жълто секирче
Lathyrus pratensis Сем. Leguminosae – Бобови   ливаден грах, ливадно секирче, ров   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, нежно, хоризонтално разположено, с множество коренчета. Стъблото е четириръбесто, силно разклонено, до 1 м високо, често приповдигащо се или катерливо, снабдено с една двойка чифтоперести ланцетни листчета, а листната дръжка завършва с разклонено мустаче, с […]