Всички Билки

Заешка лобода

Заешка лобода
Hieracium pilosella L. Сем. Compositae – Сложноцветни   беснурка, еньов трън, истравниче, миши уши, рунянка, стръвниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корена често излизат пълзящи дълги и тънки издънки, с постепенно намаляващи листчета. Стъблото е най-често безлистно, високо до 30 см. Листата са наредени в прикоренова розетка. Те са продълговато-елипсовидни или ланцетни, окосмени, отгоре зелени, […]

Заешки уши

Заешки уши
Succisa pratensis MCH. Сем. Dipsacaceae – Лугачкови   ливадско синьоглавче, синьоглавче    ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корените са до 4 см дълги, до 2 см дебели, твърди, жилави, тъмнокафяви. Стъблото е изправено, с две срещуположни разклонения в горната си част, голо или влакнесто, до 80 см високо. Приосновните листа са елипсовидно-ланцетни, повечето приземни, целокрайни, с […]

Зайча опашка

Зайча опашка
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   горчива трева, димянка, димна трева, косопас, лекарствен росопас, лисичина, петльови гащи, самодивски босилек, съхтаре, френково биле, шефтериче   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. Цветовете […]

Зайча стъпка

Зайча стъпка
Geum urbanum L.  Сем. Rosaceae – Розоцветни   гребник, гроченец, градско омайниче, обикновен омайник   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е доста развито, конично, обикновено многоглаво, тъмночервено, с множество корени. Стъблото е тънко, изправено, окосмено, слабо разклонено, до 1 м високо. Долните листа са текоперести, събрани в розетка. Връхният дял от листата е по-едър. Стъблените […]

Зайчи лапад

Зайчи лапад
Arum maculatum L. Сем. Araceae – Змиярникови   змиярник, змийски лапад   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стеблото в основата задебелено в овална или цилиндрична подземна грудка с многобройни листни влагалища без петура, 2-3 стреловидни или копиевидни листа на дълги дръжки, петурите често напетнени. Цветоносната част на стеблото права безлистна, на върха с единично съцветие, обвито […]

Залис

Залис
Ruscus aculaetus L. Сем. Liliaceae – Кремови   бодилка, бодлив див чемшир, самодивски чемшир   ОПИСАНИЕ: Многогодишно, вечнозелено двудомно растение. Коренищата са пълзящи, с множество шнуровидни коренчета, с лют и горчив вкус. Стъблото е до 60 см високо, разклонено. Клонките са последователни. Листата са люсповидни, дребни, ципести. Те са заместени с листовидно изменените клонки на […]

Замбак

Замбак
Iris germanica L. Сем. Iridaceae – Перуникови   манастирско цвете, син замбак, синя перуника, синя градинска перуника   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дебело, късо, пълзящо. Стъблото е до 1 м високо. Листата са сивозелени, мечовидни. Прицветниците са продълговати, с гръбен ръб. Цветовете са почти приседнали, ароматични. Околоцветната тръбица е равна или малко по-дълга […]

Заран-вечер

Заран-вечер
Hesperis Matronalis L.  Сем. Cruciferae –  Кръстоцветни   вечерник, клека-оту, нощна фиалка, нощница, обикновен вечерник   ОПИСАНИЕ: Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, дебел, разклонен. Стъблото е до 1 м високо, изправено, неразклонено или разклонено, четинесто, влакнесто, с дълги неразклонени или къси, вилужно разклонени власинки, по-рядко голо. Долните стъблени листа са яйцевидни до […]

Зарасличе лечебно

Зарасличе лечебно
Symphytum officinale Сем. Borraginaceae – Грапаволистни   див тютюн, мазен корен, черен корен, черен оман   ОПИСАНИЕ: Многогодишно грапаво тревисто растение. Коренището е късо, обикновено многоглаво. Коренът е цвеклообразно месест, не образува грудки. Неговите разклонения са до 30 см дълги, тъмнокафяви до смолисточерни отвън, бели или белезникави отвътре. Стъблата са сравнително дебели, гъсто облистени, теснокрилати, […]

Заря

Заря
Levisticum officinale KOCH. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   бъздуняк, левущян, питомен бъздуняк, росалия, русалка, селим   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е многоглав, дебел, месест. От всяка глава излиза по едно стъбло, обикновено до 2 м високо, гладко, кухо, голо, надлъжно набраздено, надебелено в основата си, към върха разклонено. Листата са сложноперести, разсечени на едри, […]

Звездица

Звездица
Stellaria Media WILD. (Alsine media L.)  Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   вражалка, врабчови чревца, мишякиня, мокрица   ОПИСАНИЕ: Едногогодишно или презимуващо тревисто плевелно растение. Корените са тънки, разклонени. Главният корен е слабо развит. Стъблото е до 40 см високо, силно разклонено, изправено, полегнало или стелещо се, само с една косместа ивица от едната му страна […]

Звъника

Звъника
Hypericum perforatum L. Сем. Hypericaceae – Звъникови   жълт офит, жълт кантарион, калъчаво, кантарийка, лечебна звъника, порезниче, посечено биле, смичак   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е със силно разклонен главен корен. Стъблото е до 60 см високо, голо, в основата си вдървесинено, към върха силно разклонено. Листата са овално-елиптични до овално-продълговати, срещуположни, седящи, светлозелени, […]

Зеле обикновено

Зеле обикновено
Brassica oleracea L. Сем. Brassicaceae– Кръстоцветни   зеле градинско   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение с централен масивен корен с  многобройни разклонения. Стеблото в основата вдървеняло. Приосновните листа едри месести, плътно припокриващи се в кълбести зелки. Цветоносното стебло, развиващо се през втората година, до 2 м високо с удължени или линейни цели листа. Съцветието метличесто, многоцветно. […]

Зелена чемерика

Зелена чемерика
Veratrum lobelianum BERNH.  Сем. Liliaceae – Кремови   бяла чемерика, горска чемерика, лобелиева чемерика, мечкина трева, мечкина чемерика, чистофайка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е 5-8 см дълго, вертикално. От него се развиват многобройни, дълги тънки корени. Стъблото е изправено, до 1,5 м високо, 1-2 см в диаметър, цилиндрично, плитко набраздено, облистено, метличесто разклонено […]

Зеленика

Зеленика
Prunus laurocerasus Сем. Rosaceae – Розоцветни   дафнян, лаврова череша, лавровишня, плъзниче, черничка   ОПИСАНИЕ: Вечнозелено, до 2м високо храстче или малко дръвче. Кореновата система е силно развита, главно встрани. Стъблото е до 2 м високо. Листата са вечнозелени, до 20 см дълги, кожести, блестящи отгоре, матови отдолу, опадващи през 2-3 години. Те са с […]

Зеркеле

Зеркеле
Plumbago europaea Сем. Plumbaginaceae – Саркофаеви   европейски саркофай   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е до 1 м високо, зелено, ръбесто, разклонено. Листата са последователни, ланцетни, остри, обикновено по ръба жлезисто-зъбчати, с ушички при основата си, обхващащи стъблото. Долните обикновено са с дръжки. Цветовете са приседнали, с прицветници, събрани в къси класове, а цялото […]

Зимен дъб

Зимен дъб
Quercus sessilis (Quercus petraea) Сем. Fagaceae – Букови   горун   ОПИСАНИЕ: Еднодомно, разделнополово, високо до 30 м дърво, с право стъбло, с широка, сбита, гъста и правилна корона. Кореновата система е силно развита, с вертикален централен корен. Младите клонки са голи, сивокафяви, гладки, добре развити. Кората е сравнително тънка, по-дебела само по изпъкналите части. […]

Златен дъжд

Златен дъжд
Cytisus laburnum (Laburnum anagyroides) Сем. Fabaceae – Бобови   ОПИСАНИЕ: Дърво до 7м високо, кората тъмносива до черна, гладка. Листата тройни, листчетата на къси дръжки, елиптични или елиптично обратно яйцевидни, целокрайни, отгоре зелени голи, отдолу сиви, прилепнало гъсто влакнести. Цветовете в многоцветни увиснали гроздове. Венчето златистожълто, от 5 нееднакви листчета. Плодът продълговат сплеснат боб с […]

Златна пръчица

Златна пръчица
Solidago virga-urea L.  Сем. Compositae – Сложноцветни   жълт енчец, златка, горски енчец, златник, златовръх   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално или косо, с множество коренчета. Стъблото е изправено, почти гладко, до 60 см високо, метличесто, разклонено само в горната си част, с изправени нагоре клонки. Листата са последователни, приосновните са с дълги […]

Златурче

Златурче
Potentilla anserine L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   пачи очеболец   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е месест, вретеновидно задебелен. Коренището е късо, многоглаво, дебело, тъмнокафяво. Стъблата са тънки, обикновено пълзящи, до 80 см дълги, вкореняващи се по възлите, често  червеникави. Листата са приосновни, раздалечени нечифтоперести, отдолу с бели копринести власинки, а отгоре зелени, едро […]

Злъчка

Злъчка
Gentiana cruciata L.   Сем. Gentianaceae – Тинтявови   горчавка, ванковче, кръстоцветна тинтява, облиставиче, прострел, свещилка, свещилник   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е многоглаво, с много коренчета. Стъблото е неразклонено, достигащо до 40 см  височина. Листата са целокрайни, продълговати или тесноелипсовидни, срещуположни на кръст, приседнали, тесноелиптични или удължено-яйцевидни, с 3 или 5 надлъжни жилки. Цветовете […]

Змийско мляко

Змийско мляко
 Chelidonium majus L.  Сем. Papaveraceae  Макови   брадавично цвете   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с гъст оранжев млечен сок, с многоглаво  отвън кафяво, отвътре жълто коренище. Стеблото 30-50 см високо, изправено или полегнало, в горната част разклонено. Приосновните листа на удължени влакнести дръжки; стебловите почти приседнали, всички нечифтоперести. Съцветията прости сенниковидни. Венчелистчетата 4, яркожълти, широко […]

Зокум

Зокум
Nerium oleander L. Сем. Apocynacseae – Зимзеленови   ОПИСАНИЕ: Вечно зелен храст, до 4 м висок, с многобройни разклонени стебла с отровен млечен сок; кората тъмносива гладка. Листата срещуположни линейно ланцетни заострени кожести твърди. Цветовете двуполови, в щитовидни съцветия по върховете на клонките. Чашката 5-делна гъсто жлезисто влакнеста отвътре. Венчето с дълга тръбица и къса […]

Зрънчец

Зрънчец
Solanum nigrum L. Сем. Solanaceae – Картофови   зърнатка, кучешко грозде, отровачка, разгонка, черно кучешко грозде   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тъмнозелено тревисто растение. Стъблото е до 80 см високо, изправено, ръбесто, разклонено, голо, или слабо влакнесто. Листата са последователни, ромбично-овални, сочни, голи или слабо влакнести, но с прости власинки, яйцевидни, почти триъгълни, слабо изрязани по ръбовете, […]

Зубровка

Зубровка
Melilotus officinalis L. Сем. Leguminosae – Бобови   едър звездел, жълта комунига, едра еньовка, комунига, медна детелина   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Главният корен е белезникав, силно разклонен. Стъблото е до 2 м високо, изправено, силно разклонено, слабо ъглесто, влакнесто в горната си част. Листата са тройни, последователни, с дълги дръжки, по края назъбени, отдолу […]

Зъмски бурен

Зъмски бурен
Geranium robertianum L. Сем. Geraniaceae – Здравецови   зловонен здравец ,робертов здравец, смрадлив здравец   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 70 см, окосмено. Листата са срещуположни. Листните петури са дълбоко разсечени на 3-5 дяла, с дълги дръжки, покрити с червеникави жлезисти космици. Цветовете са розовочервени, по два на обща дълга дръжка. Тичинковите […]

Зърнастец елшовиден

Зърнастец елшовиден
Frangula Alnus L.    Сем. Rhamnaceae – Зърникови    боя-дърво, крехък зърнастец, дива боя   ОПИСАНИЕ: Храст 2-3 м висок, или ниско дърво (до 5-7 м) с гладка тъмна от вътрешната страна червена кора. Листата са последователни целокрайни елиптични на върха внезапно стеснени и късо заострени, на дръжки, 1-2 мм дълги, с 6-9 двойки странични жилки, успоредни […]

Зърнеш

Зърнеш
Peganum harmala L.  Сем. Zygophyllaceae – Зигофилови   гробищник, зеркула   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел многоглав, вдървесинен, с много глави, проникващ надълбоко в почвата. Стъблата са до 70 см, високи, излизащи по много от един корен, силно разклонени, голи, гъсто облистени. Листата са продълговати, последователни, сивозелени, приседнали, 3-6 см дълги, разсечени на […]