Всички Билки

Кавак

Кавак
Populus alba L. Сем. Salicaceae – Върбови   бяла топола   ОПИСАНИЕ: Бързо растящо, високо до 35 м дърво, с широка, рядко пирамидална корона. Кореновата система е силно развита, образуваща ектотрофна микориза. Младите клонки са сивозелени, кръгли, покрити с паяжинеста плъст. Пъпките са заострени, кафеникави, в началото паяжинесто-влакнести, а след това стават голи. Листата на […]

Кавказка скополия

Кавказка скополия
Scopolia Carniolica JACQ. Сем. Solanaceae – Картофови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, възлесто, с дебели разклонения и с по-тънки коренчета. Стъблата са единични или по няколко заедно. Те са тревисти, цилиндрични, изправени, вилужно разклонени, до 80 см високи, често виолетово обагрени в долната си част. Листата са последователни, целокрайни, приосновните приседнали […]

Кадънка

Кадънка
Papaver rhoeas L. Сем. Papaveraceae – Макови   булица, булка, коконка, пламеница, полски мак, пуплек, самозасяващ се мак, турчинбул   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е до 80 см високо, право, просто или разклонено, малко или повече влакнесто. Приосновните листа са с дръжки, пересто разсечени, а дяловете са широки, яйцевидни, едро назъбени, връхните обикновено най-едри, […]

Казанлъшка роза

Казанлъшка роза
Rosa damascene Сем. Rosaceae – Розоцветни   червена казанлъшка маслодайна роза   ОПИСАНИЕ: До 2-3 см висок храст. Кореновата система е силно развита, състояща се от адвентивни корени, които се образуват по възлите и по-рядко по междувъзлията на младите леторасли. Скелетните корени са кафяви, с въжеобразна форма, достигащи до 4 м дълбочина, с голям брой […]

Кайраче

Кайраче
Paliurus aculeatus LAM. Сем. Rhamnaceae – Зърнастецови   джигра, драка, христов трън, чалия   ОПИСАНИЕ: Драката е силно разклонен, силно бодлив до 3 м висок плевелен храст. Младите клонки са слабо влакнести, а впоследствие стават голи, червеникави. Листата са последователни, разположение приблизително в 2 редици по клонките, с дръжки, косо яйцевидни, на върха стеснени, с […]

Какула

Какула
Salvia sclarea L.  Сем. Labiatae – Устноцвени   меча пета, меча стъпка, мускатна какула   ОПИСАНИЕ: Двугодишно до многогодишно тревисто растение. Коренът е многогодишен, вретеновиден, много разклонен, проникващ на дълбоко корен. По този начин силно развитата коренова система на растението определя неговия сухо устойчив характер. Стъблото е дебело, изправено, четириръбесто, кухо, разклонено, обикновено червеновиолетово, в […]

Калина

Калина
Sorbus aucuparia L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   диво грозде, офика, самодивско дърво   ОПИСАНИЕ: Високо до 16 м дърво. Кореновата система е силно развита, с обилни коренови издънки. Стъблото е с лъскава, тънка, гладка, сивозеленикава кора. Короната е закръглена, сравнително рядка. Дървесината е твърда, червеникава. Младите клонки са окосмени, с много лещанки. Листата са […]

Камилско сено

Камилско сено
Trigonella foenum-graecum   Сем. Leguminosae – Бобови   гръцко сено, гръцки сминдух, врачанска префирия, сминдух, тилчец   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно културно тревисто растение. Стъблото е до 60 см високо, разклонено, изправено или полегнало. Листата са тройни. Листчетата са яйцевидни или яйцевидно-продълговати, заоблени, в горната си част слабо назъбени, тъмнозелени отгоре, сивозелени отдолу, с дръжки, в основата на […]

Камиляк

Камиляк
Malva silvestris L.   Сем. Malvaceae – Слезови   баба шарка, горски слез, камбула, волово око , молоха, окрелче, пампулка, пуйча трева, слез   ОПИСАНИЕ: Едногодишно презимуващо до многогодишно тревисто растение. Стъблата са изправени или полегнали, високи до 80 см, разклонени, грапаво-влакнести. Листата са с дълги дръжки, закръглени, сърцевидни в основата си, последователни, назъбени, 5-7-делна петура, […]

Камшик

Камшик
Agrimonia eupatoria L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   охтичаво биле, пресечна трева   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище. Стеблото изправено влакнесто, 30-120 см високо. Приосновните листа сближени розетковидно, стеблевите рязко намаляващи по размери, раздалечени, всички нечифтоперести, листчетата класовидно-гроздовидни съцветия. Венчелистчетата 5, яйцевидни, златистожълти. Плодовете 5-10 мм дълги, увиснали надолу, с дълги кукести […]

Кантарийка

Кантарийка
Hypericum perforatum L. Сем. Hypericaceae – Звъникови   жълт офит, звъника, калъчаво, жълт кантарион,лечебна звъника, порезниче, посечено биле, смичак   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е със силно разклонен главен корен. Стъблото е до 60 см високо, голо, в основата си вдървесинено, към върха силно разклонено. Листата са овално-елиптични до овално-продълговати, срещуположни, седящи, светлозелени, голи, […]

Картоф

Картоф
Solanum tuberosum L. Сем. Solanaceae – Картофови   барабой, кромпир, патат, постно яйце   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Кореновата система е сравнително добре развита. Голям брой корени са разположени в горните почвени слоеве на дълбочина 30-40 см. Отделни корени достигат и до по-голяма дълбочина. Освен същински корени се развиват и столони ( подземни стъбла), които […]

Касис

Касис
Ribes nigrum L. Сем. Saxifragaceae – Каменоломкови   черно френско грозде   ОПИСАНИЕ: Силно разклонен плоден храст, обикновено достигащ до 2 м височина, с множествени издънки, без бодли. Младите клонки отначало са бледи, после стават светлозелени и късовлакнести. В основата на храста ежегодно израстват нови клонки, които почти не се разклоняват през първата година. Кореновата […]

Каунка

Каунка
Prunus Domestica L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   домашна синя слива, домашна слива, кюстендилска синя слива, слива   ОПИСАНИЕ: Средно едро дърво, достигащо до 12 м височина. Кората е напукана, сивобелезникава. Листата са яйцевидни, младите покрити и от двете страни с власинки, напилени, а възрастните са само отдолу космати, назъбени или напилени. От всяка плодна […]

Кафено дърво

Кафено дърво
Coffea Arabica L. Сем. Rubiaceae – Брошови   ОПИСАНИЕ: Вечнозелен храст или дръвче, до 8-10 м високо, клонките обикновено увиснали. Листата срещуположни елиптични островърхи целокрайни, на къси дръжки. Цветовете бели двуполови, в снопчета в пазвите на листата. Венчето тръбесто, на върха с 5-делни коронка, дяловете елиптично ланцетни островърхи. Плодът почти сферична или овална червена ягода […]

Кая-чиче

Кая-чиче
Geranium macrorrhizum L.  Сем. Gerianiaceae – Здравецови   обикновен здравец, благовонен здравец, див здравец, здравец, здравчец, градински здравец   ОПИСАНИЕ: Многоггодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, близо до почвената повърхност. При по-старите растения то става доста дълго и разклонено, покрито с ръждиви люспи, а често пъти се издига над земята. Листата са повече приосновни, длановидно […]

Кеклич

Кеклич
Origanum vulgare L.  Сем.  Labiatae – Устноцветни   балкански чай, горски чай, вранилова трева, овчарски босилек, риган, риганова трева, черновръхче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета, пъпки и възли, от които се развиват нови стебла. От всяко коренище стъблата са по няколко на брой. Те са жилави, изправени, четириръбести, повече […]

Кена

Кена
Paeonia peregrina Miller   Сем. Paeoniaceae – Божурови   божур червен, алтъника, божур, божур украсен, мужур, теснолист божур, див божур   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с вретеновидно надебелен и разклонен корен, от който излизат няколко стъбла. Листата са големи, последователни, два пъти тройно насечени, крайните дялове обикновено с 3 зъбеца. Цветовете са много едри, разположение единично […]

Кимион

Кимион
Carum carvi L. Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   Ким   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение с длъгнест вретеновиден месест корен, 10-20 см дълъг, с голо изправено разклонено кухо стебло, 30-80 см високо. Листата последователни, сложно перести с къси линейни дялове. Съцветието сложен сенник. Венчелистчетата 5, бели или розови. Плодът продълговат или късо елипсовиден, светлокафяв, странично сплеснат, […]

Кисел трън

Кисел трън
Berberis vulgaris L. Сем. Berberidaceae – Киселотрънови   ОПИСАНИЕ: Храст, до 2-3 м висок, с дълъг дебел жълт корен с тъмножълта кора. Клонките ръбести сивокафяви бодливи, с три-делни бодли. Листата събрани в снопчета по няколко в пазвите на бодлите. Цветовете жълти, събрани по 15-25 в увиснали гроздове. Плодът продълговата оранжевочервена сочна ягода с 2-3 семена. […]

Кисела детелина

Кисела детелина
Oxalis acetosella L. Сем. Oxalidaceaе   киселиче, кисел, щавел,обикновнео киселиче, кузу-кулаш, овчи киселец, сърнешки киселец   ОПИСАНИЕ: Дребно многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, хоризонтално, разклонено, пълзящо, до 10 см дълго. Стъблото липсва. Листата са приосновни, прикрепени на дълги дръжки, триделни. Листчетата са клиновидни, често отдолу червеникави. Цветовете са единични, бели или розови, прикрепени върху […]

Китайски лимонник

Китайски лимонник
Schizandra chinensis BAILL. Сем. Magnoliaceae – Магнолиеви   ОПИСАНИЕ: Красиво увивно листопадно двудомно растение. Стъблото е до 15 м дълго, сравнително тънко до (до 1,5 см в диаметър), увиващо се около дърветата и околните предмети. Коренището е силно развито, с множество излизащи от него леторасли. Кората на младите растения е светлокафяв, а при по-старите тъмнокафява. […]

Китайски чай

Китайски чай
Camellia sinensis O. Kuntze (Thea sinensis L.) Сем. Theaceae – Чаеви   руски чай, чай   ОПИСАНИЕ: Вечно зелен храст или ниско дърво (до 10 м). Листата последователни, на къси дръжки, кожести лъскави, продълговати елиптични или елиптични, назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени. Цветовете едри, по 2-4 или единични в пазвите на листата. Венчелистчетата 5-9, бели, […]

Клека-оту

Клека-оту
Hesperis Matronalis L.  Сем. Cruciferae –  Кръстоцветни   заран-вечер, вечерник, нощна фиалка, нощница, обикновен вечерник   ОПИСАНИЕ: Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, дебел, разклонен. Стъблото е до 1 м високо, изправено, неразклонено или разклонено, четинесто, влакнесто, с дълги неразклонени или къси, вилужно разклонени власинки, по-рядко голо. Долните стъблени листа са яйцевидни до […]

Клинавиче

Клинавиче
Astragalus glycyphyllos   Сем. Fabaceae – Бобови    орлови нокти, сграбиче, врани нокти, сладколистен клин   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с вертикален дълбок корен. Стеблото от основата силно разклонено с приповдигащи се полегнали или разпространени клонки, 30-100 см дълги. Листата нечифтоперести, листчетата 4-6 двойки, широко елиптични до продълговато яйцевидни. Съцветията яйцевидни гъсти многоцветни гроздове на дълги […]

Клинова трева

Клинова трева
Orchis L. Сем. Orchidaceae – Салепови   ливадар, салепи   ОПИСАНИЕ: Многогодишни тревисти растения. Съцветието е клас или грозд. Околоцветните листчета са разперени или са събрани в шлем, еднакво големи или вътрешните по-къси. Устната при основата си е шпора, цяла или триделна, гола или окосмена. Тичинката е една. Плодът е разпуклива по 3 шева кутийка. […]

Клокичка

Клокичка
Staphylea pinnata L. Сем. Staphyleaceae – Клокочкови   клокочка   ОПИСАНИЕ: Храстовидно растение или малко дръвче. Кората на стъблото е сива, а тази на клоните – маслиненозелена, като по-късно става кафява и лъскава, покрита с белезникави лещанки. Листата са снабдени с прилистници. Те са нечифтоперести, 5-7 продълговато-яйцевидни или елипсовидни, 5-9 см дълги, 3-4 см широки […]

Клъстига

Клъстига
Portulaca oleracea L. Сем. Portulaceae – Тученицеви   тлъстига, тлъстица, тученица   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата са пълзящи или приповдигащи се, сочни, вилужно разклонени от основата си, до 50 см дълги, голи. Долните листа са последователни, а горните – почти срещуположни, всичките приседнали, продълговато обратно яйцевидни, до лопатовидни, тъпи, стеснени в основата си, месести, […]

Кози лист

Кози лист
Lonicera caprifolium L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   бивушка, богородично цвете, нокът, петльови нокти, скребър, челебиперчан   ОПИСАНИЕ: Стелещ се по земята, подпиращ се на околните предмети или увивен храст. Младите стъбла са мъхести. Стъблото е дълго до 6м. Листата са срещуположни, елипсовидни, с къси дръжки, целокрайни, лъскави отгоре и синьозелени отдолу. Горните листа са […]

Кози цицки

Кози цицки
Sedum acre L. Сем. Crassulaceae – Дебелецови   дебелец, жълто прозориче, жълта тлъстига, див пипер, лютива тлъстига, парлива тлъстига, тлъстига, яреч   ОПИСАНИЕ: Дребно, многогодишно, голо, разклонено, туфесто тревисто растение. Коренището е пълзящо, разклонено, шнуровидно, с къси, тънки, влакнести коренчета. Стъблата са многобройни, до 15 см дълги, безплодните лежащи, със синкавозелен цвят,  а цветоносните – […]

Кокиче

Кокиче
Galanthus nivalis L. Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   бабка, бяла бабка, калоянче, кар-чичек, какичка, конски зъб, снежниче, снежно кокиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е яйцевидна, 1-1,5 см в диаметър. Стъблото е до 20 см високо, еднакво дебело в горната и долната си част. Листата са приосновни, обикновено два. В основата си те се […]

Кокоз

Кокоз
Vaccinum vitis idaea L. Сем. Ericaceae – Пиренови   кокази, кокуза, суница, червена брусница, червена боровинка   ОПИСАНИЕ: Високо до 30 см храстче, с влакнести закръглени клонки. Коренището е дълго, тънко, пълзящо. Стъблата са изправени, разклонени, цилиндрични, младите зелени, а по-старите – кафяви. Листата са голи, кожести, елипсовидни или обратно овални, целокрайни, вечнозелени, тъмнозелени отгоре, […]

Кокорче

Кокорче
Viola odorata L.  Сем. Violaceae – Теменугови   горска теменуга, миризлива теменуга, оче, първениче, теменужка   ОПИСАНИЕ:  Безстъблено многогодишно тревисто растение, високо до 15 см. Листата са приосновни, с дълги дръжки, с почти закръглено-яйцевидни до широкояйцевидни петури, с тъп връх и сърцевидна основа, лъскави. При основата на листните дръжки се намират широко-яйцевидни, заострени, целокрайни или […]

Кокошалина

Кокошалина
Polygonum aviculare Сем. Polygonaceae – Лападови   гъша трева ,обикновена пача трева, троска трева   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно тревисто растение. Коренът е дълтг, сравнително тънък, без коренище, силно разклонен. Стъблото е до 50 см дълго, обикновено пълзящо, разклонено, до върха гъсто облистено. Долните междувъзлия са 3-7 см дълги, като към върха постепенно  се скъсяват. Листата са […]

Коноп

Коноп
Cannabis sativa Сем. Cannabaceae – Конопови   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто двудомно растение. Мъжките стебла по-ниски и по-слабо облистени; женските до 150-250 см високи, гъсто облистени; всичките изправени. Листата последователни, на дръжки, длановидно 3-9-делни. Мъжките цветове събрани в метлици, разположени в пазвите на горните листа; женските са по два в пазвите на прицветници, формиращи класоподобни съцветия. […]

Конска папрат

Конска папрат
Pteridium aquilinium L. Сем. Polypodaceae – Многоножкови папрати   орлова папрат   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дървенисто, чернокафяво, почти черно, разклонено, пълзящо, до 1 м  дълго, до 10 мм дебело. При напречен пререз  то наподобява очертание на орел, откъдето е произлязло латинското име на растението. Листата се развиват поединично. Те са едри, запазващи […]

Конски кестен

Конски кестен
Aesculus hippocastanum Сем. Hippocastanaceae – Конскокестенови   ОПИСАНИЕ: Дърво, до 25 м високо, с широка гъстооблистна корона. Листата дланевидни, на дълги дръжки, с 5-7 обратно яйцевидно клиновидни, назъбени дялове. Цветовете бели, събрани в изправени 15-30 см дълги конусовидни съцветия със смесени мъжки, двуполови и женски цветове. Плодът кръгла, до 6 см в диаметър разпуклива бодлива […]

Конски ребра

Конски ребра
Galega officinalis L. Сем. Leguminosae – Бобови   жаблек, лечебен жаблек, ребрика   ОПИСАНИЕ: Многогодишно едро тревисто растение. Коренището е късо, многоглаво, с множество коренчета. Стъблото е голо, гладко, до 1 м високо. Листата са текоперести, последователни, ланцетни или елипсовидни, с по едно шипче на върховете си. Цветовете са с прицветни листчета, светлосини, бледолилави, белезникави […]

Конско петало

Конско петало
Tussilago farfara L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бяло копито, магарешка диря, подбел, подвелка, ямков лист   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, дълго, разклонено, пълзящо. Рано през пролетта, при стопяването на снега, от коренището израстват по единични или по няколко надземни стъбла, до 25 см високи, покрити с яйцевидно-ланцетни, розоволилави, остри, кафявочервени отгоре […]

Копитник

Копитник
Asarum europaeum L. Сем. Aristolochiaceae – Копитникови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дебело пълзящо разклонено коренище. Стеблото късо, 2-5 (10) см дълго, полегнало или приповдигащо се, в основата с 3 кафяви люспи и 2 сближени презимуващи листа на дълги дръжки; листните петури бъбрековидни до почти кръгли с дълбока сърцевидна основа, целокрайни, тъмнозелени лъскави. Цветовете […]

Коприва

Коприва
Urtica dioica L.  Сем. Urticaceae – Копривови   висока коприва, голяма коприва, двудомна коприва, жарка, жиговица, жилка, жулка, парниче, обикновена коприва, цикинда   ОПИСАНИЕ: Тревисто многогодишно , двудомно растение. Коренището е дълго, пълзящо, разклонено. Стъблата са до 3 м високи, четириръбести, обикновено неразклонени. Листата са срещуположни, до 15 см дълги,  до 8 см широки, продълговато-сърцевидни, […]

Копър

Копър
Anethum graveolens Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с вретеновиден корен. Стеблото право, 50-100 см високо, цилиндрично, гладко, тъмнозелено с бели  линии, в горната част разклонено, със синкавозелен налеп. Листата 3-4 пъти пересто наделени, с тесни линейни нишковидни дялове. Лъчите на сенниците 15-30. Цветовете жълти. Плодовете 5-6мм дълги, жълтокафяви. Цъфти юли-август.   […]

Кориандър

Кориандър
Coriandrum sativum L. Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   кикниш   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с вретеновиден корен. Стеблото право голо, 40-70 см високо, в горната част разклонено. Долните листа едро нечифтопересто нарязани, с широки дялове и дълги дръжки, горните на къси дръжки с тесни линейни дялове. Цветовете бели или розови, събрани в сенници с 3-5 […]

Косопас

Косопас
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   горчива трева, димянка, зайча опашка, димна трева, лекарствен росопас, лисичина, петльови гащи, самодивски босилек, съхтаре, френково биле, шефтериче   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. […]

Котешка стъпка

Котешка стъпка
Helichrysum arenarium L.  Сем. Compositae – Сложноцветни   жълт смил, каменно цвете, безсмъртниче, неувехка, пясъчно цвете, сламено цвете, смил, смин, сухо цвете   ОПИСАНИЕ:  Жълтият смил е многогодишно тревисто растение. Коренището е вдървесинено, дълбоко проникващо в почвата. Стъблата са обикновено по няколко. Те са високи до 30 см, целите заедно с листата покрити с гъсти […]

Коча трева

Коча трева
Nepeta cataria L.  Сем. Lamiaceae (Labiatae) – Устноцветни   бабица, мачо биле   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто  сивовлакнесто до вълнесто растение. Стеблото е възходящо или изправено, 4-ръбо, разклонено, 40-100 см високо. Листата срещуположни в прешлени, яйцевидни островърхи. Цветовете в пазвите на листата в горните прешлени, формиращи класовидни съцветия. Венчето тръбесто двуустно, бяло или лилаво с пурпурни […]

Кочи глави

Кочи глави
Tribulus terretstris L. Сем. Zygophyllaceae – Зигофилови   бабини зъби, трабузан, тръбозан, чюнка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е сравнително тънък, вретеновиден. Стъблата са многобройни, разклонени, с редки изправени власинки, зелени до кафяво виолетови, пълзящи, достигащи 1-2 м дължина. Листата са сложни, чифтоперести, последователни, 3-5 см дълги, 1,5-2 см широки, с 4-7 двойки листенца, […]

Кошерджийска трева

Кошерджийска трева
Melissa officinalis   Сем. Labiatae – Устноцветни   вряс, лимонка, мамник, маточина, портокалка, пчеларник, пчелин, пчелно биле, пчелок   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е силно развито и разклонено. Стъблото е четириръбесто, до 1 м високо, гъсто разклонено. Листата са тъмнозелени и голи отгоре, светлозелени и окосмени отдолу, срещуположни, яйцевидни, на върха заострени, долните с дълги […]

Кошутина

Кошутина
Melittis melissophyllum Сем. Labiatae – Устноцветни   женска кошутина, голямо медуниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто ароматично растение. Коренището е доста дебело. Стъблото е дебело и сочно, четириръбесто, изправено. Листата са срещуположни, едри, широкояйцевидни, 4-12 см дълги, 2-7см широки, по ръба назъбени, с дълги до 3 см дръжки и с редки власинки. Цветовете са с двуустно […]

Кресон

Кресон
Nasturtium officinale R. BR. Сем. Cruciferae – Кръстоцветни   друмиче, лечебен пореч, поточарка   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто водно растение. Корените са тънки, нишковидни. Стъблото е приповдигащо се, тръбесто, кухо, разклонено, голо, набраздено, вкореняващо се във възлите, с  приосновни издънки, до 70 см дълго. Листата са тъмнозелени, текоперести, с 2-7 двойки листчета, голи, с ъгловато изрязан […]

Круша

Круша
Prunus communis L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   ОПИСАНИЕ: Крушата е силно полиморфен вид. У нас тя е културно или диворастящо растение с редица местни сортове и такива, пренесени през време на турското робство от Изток, а след Освобождението – и от Запад. Сега у нас почти навсякъде са застъпени както културните, така и диворастящите […]

Кръвец

Кръвец
Sanguisorba officinalis L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   динка лечебна, кръвавка, любеница, магарешки ягоди, червеноглавеста динка   ОПИСАНИЕ: Красиво многогодишно тревисто растение. Кореновата система е силно развита, състояща се от хоризонтално коренище и тъмнокафяви корени. Стъблото е ръбесто, в горната си част разклонено, до 1м високо, голо. Листата са нечифтоперести, голи. Розетните листа са едри, […]

Кръстач

Кръстач
Paris Quadrifolia L.  Сем. Liliaceae – Кремови   вранско око   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дълго, пълзящо хоризонтално, обвито с влагалищни люспи. Стъблото е до 40 см високо, право голо, неразклонено. Листата са с мрежесто жилкуване, разположение на върха на стъблото в прешлен. Те са обикновено 4, голи почти приседнали или с къси […]

Кръстец

Кръстец
Senecio vulgaris L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бубакерка, обикновен спореж, спореж, спориж   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Коренът е тънък, вретеновиден. Стъблото е изправено или приповдигащо се, просто или разклонено от основата, до 60 см високо, голо или паяжинесто-вълнесто, окосмено. Листата са до 11 см дълги, продълговато-обратно айцевидни или ланцетно-линейни, дълбоко нарязани […]

Кръстоцветна тинтява

Кръстоцветна тинтява
Gentiana cruciata L.   Сем. Gentianaceae – Тинтявови   горчавка, злъчка, ванковче, облиставиче, прострел, свещилка, свещилник   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е многоглаво, с много коренчета. Стъблото е неразклонено, достигащо до 40 см  височина. Листата са целокрайни, продълговати или тесноелипсовидни, срещуположни на кръст, приседнали, тесноелиптични или удължено-яйцевидни, с 3 или 5 надлъжни жилки. Цветовете са […]

Кукрек

Кукрек
Cyclamen europium L.   Сем. Primulaceae – Игликови   циклама, ботурче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с подземно видоизменено стъбло – кръгла сплескана грудка. Листата в общо очертание са кръгли, с 5-7 плитки дяла, в основата сърцевидни, на дълги дръжки, по ръба назъбени. Цветовете са доста едри, с дълги дръжки, които влизат направо от грудката; чашката […]

Кукувича опашка

Кукувича опашка
Platanthera bifolia RICH. Сем. Orchidaceae – Салепови   двулистна платантера, двудомно ченгелче, ченгелче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Грудките са овално-вретеновидни, силно източени. Старите грудки са значително по-едри, набръчкани, меки, а младите са по-дребни, но твърди и сочни, с кореновидно продължение. Стъблото е до 40 см високо, изправено. Долните листа са едри, широко-овални или обратно-овални, […]

Кукувича плюнка

Кукувича плюнка
Viscum album L. Сем. Loranthaceae – Имелови   бимал, бруч, бял имел, бяла лепка, клейник, имел   ОПИСАНИЕ: Малък полупаразитен, вилужно разклонен вечнозелен храст, със специални кореноподобни образувания (хаустории). Стъблото е жълтозелено. Короната е почти сферична. Листата са неопадващи през зимата, срещуположни по чифтове в края на клончетата, кожести, продълговати, тесноелипсовидни до лопатовидни, приседнали, тъпи, […]

Кукувича прежда

Кукувича прежда
Cuscuta europaea – Сем. Convolvulaceae – Поветицови   ОПИСАНИЕ: Едногодишно  паразитно растение, увиващо се около гостоприемника и прикрепващо се чрез смукала. Стеблото жълтеникаво или червеникаво. Листата редуцирани до дребни люспи. Цветовете събрани в сбити приседнали главести съцветия. Чашката обратно конична, по-къса или равна на венечната тръбица. Венчето тръбесто – звънесто, на върха 5-делно, дяловете триъгълни […]

Кукуруз

Кукуруз
Zea Mays L. Сем. Graminae – Житни   бубол, влашковидна, гълъби, мамул, мисир, моруза, рапка, ронка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно еднодомно културно растение. Стъблото е изправено, неразклонено, наделено на възли и междувъзлия, плътно, отвутре с шуплест паренхим, достигащо до 3-4 м и повече височина. Листата са ланцетни до линейно-ланцетни, с успоредно жилкуване, прикрепени за стъблото с […]

Кукуряк

Кукуряк
Helleborus cyclophyllus Boiss.Сем. Ranunuculaceae – Лютикови   бабатура, кукрек, ведрица, миризлив кукуряк, смукалник, съклица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, кафяво, разклонено, с множество корени. Стъблото е зелено, изправено, до 50 см високо. Приосновният лист е длановиден, нарязан на 7-16 дяла, с дръжка, често презимуващ. Стъблените листа са по-дребни, приседнали. Цветовете обикновено […]

Курт-оту

Курт-оту
Marrubium Vulgare L.  Сем.  Labiatae – Устноцветни   мантърка, блага трева, пчелник, пчелинок, маточина сладка   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренът е вдървенял. Стъблото е високо до 50 см, изправено, долу обло, горе тъпо четириръбесто, разклонено, беловлакнесто. Листата са с дръжки, разположение срещуположно на кръст, кръгло-овални или почти кръгли, набръчкани, равномерно назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу […]

Кучешки гюл

Кучешки гюл
Rosa canina Сем. Rosaceae – Розоцветни   див трендафил, шипка, щипци   ОПИСАНИЕ: Шипката е до 7 м високо, обикновено с дъговидно извити клонки и прави коренови издънки, всички снабдени с многобройни, твърди бодливи шипове, морфологично представляващи видоизменени листа. Листата са последователни, нечифтоперести, с прилистници, съставени от 3-11 назъбени, с елипсовидна или яйцевидна форма, с […]

Кървавиче

Кървавиче
Polygonum bistorta L. Сем. Polygonaceae – Лападови   обикновено кървавиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището  е с пръстеновидни надебелявания, дебело, дървенисто, змиевидно извито, с множество коренчета, с червеникав лом, отвън тъмнокафяво, отвътре розовчервено, до 3 см дебело и до 10 см дълго. Стъблото е до 1 м високо, голо, цилиндрично, изправено, неразклонено. Приосновните стъблени […]

Кърлеж

Кърлеж
Ricinus communis L. Сем. Euphorbiaceae – Млечкови   рицин   ОПИСАНИЕ: Маслодайно растение, което в своята родина Африка е дърво, достигащо до 10 м височина и до 20 см дебелина поради благоприятните условия за развитие, като живее около 10 години. В нашата страна и въобще в умерения пояс растението вирее само като едногодишно. Кореновата система […]