Всички Билки

Лавандула

Лавандула
Lavandula angustifolia MILL. Сем. Labiatae – Устноцветни   ОПИСАНИЕ: Висок, многогодишен полухраст. Кореновата система е силно развита както на дълбочина, така и на ширина. Стъблата са по много, образуващи туфи, в долната си част вдървесинени. Листата са приседнали, продълговато-ланцетни или линейни, целокрайни, срещуположни, сивобелезникави, по ръба си подвити надолу, като по-старите са зелени с жлезисти […]

Лаврова череша

Лаврова череша
Prunus laurocerasus Сем. Rosaceae – Розоцветни   зеленика, дафнян, лавровишня, плъзниче, черничка   ОПИСАНИЕ: Вечнозелено, до 2м високо храстче или малко дръвче. Кореновата система е силно развита, главно встрани. Стъблото е до 2 м високо. Листата са вечнозелени, до 20 см дълги, кожести, блестящи отгоре, матови отдолу, опадващи през 2-3 години. Те са с къси […]

Лазаркиня

Лазаркиня
Galium odoratum L. Сем. Rubiaceae – Брошови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с тънко пълзящо коренище с многобройни прави стебла, високи до 40 см, четириръби, обикновено прости. Листата прешленесто разположени. Цветовете дребни бели, събрани в щитовидни съцветия на върха на стеблото. Плодът сух, разпадлив на две зеленикавокафяви половинки със закривени кукички по повърхността. Цъфти април-май. […]

Лайка

Лайка
Matricaria Chamomilla L.   Сем. Compositae- Сложноцветни   боли очи,лайкучка, пирелик, подрумиче, роман   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е тънък, разклонен, светлокафяв. Стъблото е високо до 50 см, силно разклонено в горната си част, голо. Листата са последователни, двойно до тройно пересто нарязани, с тесни островърхи крайни дялове. Цветните кошнички са съставени по периферията от […]

Левзея

Левзея
Leuzea carthamoides D.C. (Rhaponticum carthamoides)               Сем. Asteraceae – Сложноцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с хоризонтално разклонено коренище със специфична миризма и многобройни твърди корени. Стеблата изправени, 50-180 см високи, наребрени кухи, паяжинести влакнести. Листата последователни пересто наделени, дяловете яйцевидно ланцетни, долните листа на дръжки, горните приседнали. Кошничките единични на върха на стеблото, 4-8 см […]

Левурда

Левурда
Allium ursinum L. Сем. Liliaceae – Кремови   мечи лук   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Луковицата продълговата, покрита с ципеста обвивка, разнищваща се на успоредни влакна. Стъблото изправено 15-40 см, високо, тристенно, обхванато в основата от листни влагалища. Листата 2, приосновни, с удължение влагалища, дълги дръжки и широки елипсовидно-ланцетни петури, на върха заострени, отгоре тъмнозелени, […]

Левущян

Левущян
Levisticum officinale Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   бъздуняк, заря, питомен бъздуняк, росалия, русалка, селим   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е многоглав, дебел, месест. От всяка глава излиза по едно стъбло, обикновено до 2 м високо, гладко, кухо, голо, надлъжно набраздено, надебелено в основата си, към върха разклонено. Листата са сложноперести, разсечени на едри, клиновидно […]

Лекарствен росопас

Лекарствен росопас
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   горчива трева, димянка, зайча опашка, димна трева, косопас , лисичина, петльови гащи, самодивски босилек, съхтаре, френково биле, шефтериче   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. […]

Лекарствено великденче

Лекарствено великденче
Veronica officinalis L.  Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   гергьовденче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. Стъблото е космато, пълзящо, вкореняващо се или приповдигащо се, с изправени цветни клонки. Листата са космати, обратно- и широкояйцевидни или елипсовидни, 1,5 – 4 см дълги, 1-2 см широки, с къси дръжки, ситно назъбени, влакнести. Съцветията са гъсти, […]

Леляк-сабуну

Леляк-сабуну
Herniaria glabra L.  Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   жабрене, белина, белило голо, развързанче, ракисапун, сапуненица, сапуниче, усипливче, голо изсипливче   ОПИСАНИЕ: Едно-, две- до многогодишно , дребно (5-15 см) тревисто, голо или ситно ресничесто растение. Стъблото е полегнало , кръгло, разклонено. Листата са дребни, приседнали, целокрайни, елипсовидни, срещуположни, с ципести прилистници. Цветчетата са твърде малки, […]

Лен

Лен
Linum usitatissimum L. Сем. Linaceae – Ленови   културен лен, обикновен лен, питомен лен, сийрек   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто културно растение. Коренът е разклонен, с множество нежни коренчета. Стъблото е високо до 1,5 м, голо, в горния си край разклонено, с дълги ликови снопчета. Листата са длъгнесто-ланцетни, с 3 жилки, заострени на върха, последователни. Цветовете […]

Лепка

Лепка
Galium aparine L. Сем. Rubiaceae – Брошови   обикновено еньовче   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото полегнало или катерливо, 30-120 см дълго, четириръбо, по ръбовете със закривени четинки, начленено, разклонено, влакнесто във възлите. Листата 6-9 в прешлени, обратно ланцетни, на върха рязко стеснени, по средната жилка с четинки. Цветовете бели или зеленикавобели във връхни и […]

Леплива куча лобода

Леплива куча лобода
Chenopodium botrys L. Сем. Chenopodiaceae – Лободови   гърличаво биле, огниче   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение, жълтеникаво жлезисто влакнесто, с вретеновиден корен и силна миризма. Стеблото изправено, рядко пълзящо, 15-60 см високо, разклонено. Листата последователни на дръжки, светлозелени до жълтеникавозелени, пересто нарязани. Цветовете многобройни зеленикави двуполови и женски, събрани в тесни удължени пирамидални метлици по […]

Лехусничева трева

Лехусничева трева
Mentha pulegium L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бласкун, див джоджун, полски джоджен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблата са високи до 60 см, полегнали и вкореняващи се или изправени. Листата са срещуположни, сравнително дребни, овални или овално-яйцевидни, целокрайни или назъбени, с дребни прилистници. Цветовете са светлопурпурни или лилаво-розови, рядко бели, наредени в раздалечени прешлени […]

Лечебен жаблек

Лечебен жаблек
Galega officinalis L. Сем. Leguminosae – Бобови   конски ребра, жаблек, ребрика   ОПИСАНИЕ: Многогодишно едро тревисто растение. Коренището е късо, многоглаво, с множество коренчета. Стъблото е голо, гладко, до 1 м високо. Листата са текоперести, последователни, ланцетни или елипсовидни, с по едно шипче на върховете си. Цветовете са с прицветни листчета, светлосини, бледолилави, белезникави […]

Лечебен пореч

Лечебен пореч
Nasturtium officinale R. BR. Сем. Cruciferae – Кръстоцветни   кресон, друмиче, поточарка   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто водно растение. Корените са тънки, нишковидни. Стъблото е приповдигащо се, тръбесто, кухо, разклонено, голо, набраздено, вкореняващо се във възлите, с  приосновни издънки, до 70 см дълго. Листата са тъмнозелени, текоперести, с 2-7 двойки листчета, голи, с ъгловато изрязан ръб […]

Лечебна медуница

Лечебна медуница
Pulmonaria officinalis L. Сем. Boraginaceae – Грапаволистни   медуница, маремче, медениче, червена игличина, шарена игличина   ОПИСАНИЕ: Многогодишно  ранно пролетно тревисто растение. Коренището е тънко, извито, тъмнокафяво, с много дълги шнуровидни коренчета, както и придатъчни корени.Стъблото е до 40 см високо, изправено ръбесто, четинесто, разклонено обикновено само в горната си част, покрито с разперени четинки […]

Лечебна мъдрица

Лечебна мъдрица
Sisybrium officinale L. Сем. Cruciferae – Кръстоцветни   целебник, раноцелебник   ОПИСАНИЕ: Едногодишно до двугодишно растение. Стъблото е изправено, до 90 см високо, разклонено, гладко, обикновено четинесто-мъхнато, с неразклонени тънки къси власинки  и много по-дълги и дебели четинки, като всички са прилегнали към стъблото и са насочени надолу. Цветовете са дребни, единични, без прицветници, събрани […]

Лечебна овчарка

Лечебна овчарка
Petasites Hybridus L. Сем. Astereceae – Сложноцветни   чобанка, лопуш   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто двудомно растение с месесто пълзящо коренище; пролет развиващо цветоносни стебла – на мъжките растения с 6-21, на женските с 17-38 люсповидни листа, мъжките кошнички по 15-55, женските по 30-130 във връхни гроздовидни съцветия, обвивните листчета възпурпурни, цветовете тръбести, бледолилави до розови […]

Лечебна пищялка

Лечебна пищялка
Angelica archangelica L. Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   ОПИСАНИЕ: Двугодишно (рядко многогодишно) тревисто растение с късо ряповидно масивно коренище.Стеблото изправено, 100-150 см високо, набраздено, зелено, в по-голямата част с виолетова багра, във връхната част разклонено. Листата последовтаелни с подути влагалища, 2-3 пъти перести. Сложният сенник на върха на стеблата в основата без обвивка. Цветовете дребни […]

Лечебна ружа

Лечебна ружа
Althaea officinalis L. Сем. Malvaceae – Слезови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто гъсто сивовлакнесто растение. Стеблото право, до 2 м високо, често разклонено. Листата триъгълно яйцевидни, цели или длановидно наделени, долните 5-, горните 3-делни. Цветовете многобройни едри единични или на групи в пазвите на горните листа. Чашката 5-делна, двойна, трайна. Венчелистчетата 5, клиновидни. Плодът 7-8 мм […]

Лечебна самодивска трева

Лечебна самодивска трева
Peucedanum officinalis L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   свински копър   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е значително развит, покрит в горната си част с кичур от власинки. Стъблото е до 1,5 м високо, изправено, голо, разклонено. Листните сегменти са шиловидно-ланцетни, до 1,5 мм широки. Приосновните листа са тройноперести, с линейни дялове, 6-10 см дълги. […]

Лечебно великденче

Лечебно великденче
Veronica officinalis L. Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с тънко пълзящо коренище. Цветоносните стебла пълзящи вкореняващи се и приповдигащи се, цветоносните клонки изправени. Листата срещуположни, на къси дръжки, обратно яйцевидни или елиптични, назъбени. Цветовете събрани във връхни изправени жлезисто-влакнести гроздове. Плодът двугнездна, многосеменна сплесната кутийка. Цъфти май-юли.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из […]

Лечебно сапуниче

Лечебно сапуниче
Saponaria officinalis L. Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   обикновено сапуниче, пенявец, сапуниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е червеникаво, кафяво, силно разклонено, до 1 см дебело, слабо възлесто, с множество цилиндрични, брадавичести коренчета. Стъблата са обикновено много, приповдигащи се или изправени цилиндрични, коленчести, до 1 м високи, в горната си част слабо разклонени, голи […]

Ливадар

Ливадар
Orchis L. Сем. Orchidaceae – Салепови   клинова трева, салепи   ОПИСАНИЕ: Многогодишни тревисти растения. Съцветието е клас или грозд. Околоцветните листчета са разперени или са събрани в шлем, еднакво големи или вътрешните по-къси. Устната при основата си е шпора, цяла или триделна, гола или окосмена. Тичинката е една. Плодът е разпуклива по 3 шева […]

Ливаден грах

Ливаден грах
Lathyrus pratensis Сем. Leguminosae – Бобови   жълто секирче, ливадно секирче, ров   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, нежно, хоризонтално разположено, с множество коренчета. Стъблото е четириръбесто, силно разклонено, до 1 м високо, често приповдигащо се или катерливо, снабдено с една двойка чифтоперести ланцетни листчета, а листната дръжка завършва с разклонено мустаче, с […]

Ливаден конски босилек

Ливаден конски босилек
Salvia pratensis L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бабух, ливадна какула, полска салвия   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището обикновено е многоглаво, с корен, дълбоко проникващ в почвата. Стъблата са до 80 см високи, четириръбести, изправени, нарядко облистени, в горнта си част слабо разклонени, жлезисто-влакнести, а в долната част само с прости власинки. Листата са […]

Ливадно лютиче

Ливадно лютиче
Ranunculus acris L. Сем. Ranunculaceae – Лютикови   обикновено лютиче, люти лютивец, люто жълтурче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, а корените са нишковидни и шнуровидни, събрани в плътно снопче. Стъблата са изправени, до 70 см високи, незадебелено грудковидни в основата, разклонени, покрити, както и листните дръжки, с къси, прилегнали четинки или в […]

Ливанчи

Ливанчи
Rosmarinus officinalis L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бабин косъм, розмарин   ОПИСАНИЕ: Вечнозелено храстче. Стъблото е четириръбесто, вдървеняло в основата си, силно разклонено, до 2 м високо, с изправени клонки. Листата са срещуположни, до 2,5 см дълги, вечнозелени, кожести, линейно-ланцетни, целокрайни, със силно подвит надолу ръб, твърди, стеснени в основата си, без дръжки, тъмнозелени […]

Лимонка

Лимонка
Melissa officinalis   Сем. Labiatae – Устноцветни   кошерджийска трева, вряс, мамник, маточина, портокалка, пчеларник, пчелин, пчелно биле, пчелок   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е силно развито и разклонено. Стъблото е четириръбесто, до 1 м високо, гъсто разклонено. Листата са тъмнозелени и голи отгоре, светлозелени и окосмени отдолу, срещуположни, яйцевидни, на върха заострени, долните с […]

Липа бяла

Липа бяла
Tilia tomentosa (Tilia argentea, Tilia alba) Сем. Tiliaceae – Липови   сребролистна   ОПИСАНИЕ: Дърво, до 25 м високо, с широко разклонена гъста корона. Младата кора кафеникава, старата сивокафява, надлъжно напукана. Листата на дръжки до 6 см дълги, сърцевидни до закръглени, отгоре тъмнозелени, отдолу почти бели. Цветовете в полусенник на дълга дръжка, наполовина сраснала с голям […]

Лисича опашка

Лисича опашка
Lythrum Salicaria L.   Сем. Lythraceae – Блатиеви   блатия, върбица, върболист, маясъличе   ОПИСАНИЕ: Блатията е многогодишно тревисто космато растение. Коренището е  късо, вдървеняло. Стъблото е до 1 м високо, 4-6 ръбесто, покрито, както листата, с трихоми. Листата са със сърцевидна основа, ланцетни, приседнали, долните срещуположни, обикновено по 2, но понякога и по 3 в […]

Лопох

Лопох
Borago officinalis L. Сем. Boraginaceae – Грапаволистни   краставична трева, пореч   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото изправено, 30-60 см високо, влакнесто, кухо, разклонено. Листата последователни, долните елиптични, стеснени в дръжки, горните продълговато елиптични, приседнали, стеблообхващащи, всички сочни (сокът с вкус на краставица). Цветовете двуполови, във връхни гроздовидни съцветия. Чашелистчетата 5, сраснали в основата. Венчето […]

Лопуш

Лопуш
Rumex Patientia L.  Сем. Polygonaceae – Лападови   лападец, градински лапад, спанаков лапад   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, месест, кафяв отвън, жълт отвътре. Стъблото е до 2 м високо, изправено, разклонено, ръбесто. Листата са възмесести, едри, бледо- до синьозелени, съвсем голи от долната страна или едва пухести, вълновидно изрязани по ръба, понякога […]

Луда краставица

Луда краставица
Ecbalium elaterium L. Сем. Cucurbitaceae – Тиквови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с вертикален вретеновиден корен. Стеблото 15-60 см дълго, стелещо се, с къси възходящи разклонения, покрито с къси груби четинки. Листата широко триъгълни до копиевидни, на дръжки 2-13 см дълги, отгоре тъмнозелени, отдолу сивозелени, гъсто късо грубо влакнести. Цветовете еднополови еднодомни, в пазвите на […]

Лудото

Лудото
Lolium temulentum L. Сем. Gramineae – Житни   бълвавица, делиджан, отровна глушица, пиявец, упоително жито   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата му са до 80 см високи, единични или в туфи, изправени, под класовете голи или слабо грапави, светлокафяво оцветени по възлите. Листата са широколинейни, отгоре грапави с къси редки четинки по жилките, отдолу гладки. […]

Лук кромид

Лук кромид
Allium cepa L. Сем. Liliaceae – Кремови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Луковицата сплеснато кълбовидна. Стеблото изправено, 30-80 см високо, кухо, месесто. Листата 4-9, приосновни тръбести заострени. Цветовете многобройни, в гъст кълбовиден сенник на върха на стеблото, понякога примесени с луковички. Околоцветните листчета 6, продълговати, тъпи, бели със зелена жилка. Плодът кълбеста кутийка. Семената черни, […]

Лула

Лула
Narcissus pseudonarcissus L. Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   лъжлив нарцис, жълт нарцис   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е едра, яйцевидна, до 4 см в диаметър, покрита с тъмнокафяви, ципести стари листа. Стъблото е до 40 см високо, леко сплескано. Листата са 4-6, приосновни, почти еднакви по височина със стъблото, линейни тъпи, леко набраздени, с […]

Любеница

Любеница
Sanguisorba officinalis L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   кръвец, кръвавка, червеноглавеста динка , динка лечебна, магарешки ягоди   ОПИСАНИЕ: Красиво многогодишно тревисто растение. Кореновата система е силно развита, състояща се от хоризонтално коренище и тъмнокафяви корени. Стъблото е ръбесто, в горната си част разклонено, до 1м високо, голо. Листата са нечифтоперести, голи. Розетните листа са […]

Люзгавиче

Люзгавиче
Physalis alkekengi L. Сем. Solanaceae – Картофови   мехунка, миунче, пукалче, фенерче, червена мехунка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. От него израства до 60 см високо стъбло, слабо разклонено или неразклонено. По-долните листа са единични, последователни, до 10 см дълги, с редки власинки. Горните листа са с дръжки, яйцевидни, често по два […]

Люляк

Люляк
Syringa vulgaris L. Сем. Oleaceae – Маслинови   лиляк, обикновен люляк   ОПИСАНИЕ: Декоративен храст. Среща се по-рядко и като високо до 6-7 м дръвче. Листата са гладки, сърцевидно-яйцевидни, широко закръглени в основата си, към върха заострени, 5-10 см дълги, до 6 см широки, целокрайни, с дръжки, голи, гладки, слабо кожести, окапващи. Цветовете са хермафродитни, […]

Лютивче

Лютивче
Polygonum hydropiper L. (Persicaria hydropiper)  Сем. Polygonaceae  – Лападови   воден пипер, водно пипериче, водна гъшеница   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото изправено или приповдигащо се, вкореняващо се във възлите, 30-70 см високо, зелено или под възлите с виолетови пръстенчета (при узряване на плодовете цялото червено). Листата продълговато ланцетни или ланцетни, последователни във възлите на […]

Лятна липа

Лятна липа
Tilia grandifolia Сем. Tiliaceae – Липови   едролистна липа   ОПИСАНИЕ: До 30 м високо, силно, разклонено дърво. Кората на стъблото е по-черна и по-дълбоко напукана в сравнение с тази на дребнолистната липа. Младите клонки отначало са окосмени, а по-късно стават голи или с разпръснати  звездовидни власинки. Короната е широка,  кълбовидна или кълбовидно-пирамидална. Кората е […]