Всички Билки

Магарешка диря

Магарешка диря
Tussilago farfara L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бяло копито, конско петало, подбел, подвелка, ямков лист   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, дълго, разклонено, пълзящо. Рано през пролетта, при стопяването на снега, от коренището израстват по единични или по няколко надземни стъбла, до 25 см високи, покрити с яйцевидно-ланцетни, розоволилави, остри, кафявочервени отгоре […]

Магарешки ягоди

Магарешки ягоди
Sanguisorba officinalis L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   кръвец, кръвавка, любеница, динка лечебна, червеноглавеста динка   ОПИСАНИЕ: Красиво многогодишно тревисто растение. Кореновата система е силно развита, състояща се от хоризонтално коренище и тъмнокафяви корени. Стъблото е ръбесто, в горната си част разклонено, до 1м високо, голо. Листата са нечифтоперести, голи. Розетните листа са едри, достигащи […]

Магданоз

Магданоз
Petroselinum sativum HOFFM. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   меродия, риба меродия   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. През първата година растението развива розетни листа и кореноплода или силно разклонен корен, а през втората година –  стъблата, съцветията и плодчетата (семето). Кореноплодът е  бял, месест, обикновено почти вретеновиден, с разклонения в основата, ароматичен. Стъблото е изправено, тънко, […]

Мазен корен

Мазен корен
Symphytum officinale Сем. Borraginaceae – Грапаволистни   зарасличе, див тютюн, черен корен, черен оман   ОПИСАНИЕ: Многогодишно грапаво тревисто растение. Коренището е късо, обикновено многоглаво. Коренът е цвеклообразно месест, не образува грудки. Неговите разклонения са до 30 см дълги, тъмнокафяви до смолисточерни отвън, бели или белезникави отвътре. Стъблата са сравнително дебели, гъсто облистени, теснокрилати, до […]

Майска латинка

Майска латинка
Tropaeolum majus L.   Сем. Tropaeolaceae – Латинкови   латинка, латина, венедик, френче   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е сочно, до 1 м дълго, разклонено, стелещо се, а понякога увивно. Увивните растения достигат до 3-4 м дължина. Цялото растение е голо. Листата са щитовидни, почти кръгли, с лъчисто главно жилкуване, светлозелени, последователни, на гъсто разположени […]

Майчин лист

Майчин лист
Cassia acutifolia Del. Сем. Fabaceae – Бобови   сена   ОПИСАНИЕ:  Полухраст, до 100 см висок. Стеблото от основата разклонено, долните клонки стелещи се или възходящи. Листата последователни сложни чифтоперести, с 4-5 двойки ланцетни целокрайни островърхи листчета на къси дръжки, голи. Цветовете в гроздовидни съцветия на дълги дръжки в пазвите на листата. Венчелистчетата 5, жълти, […]

Мак

Мак
Papaver somniferum L.  Сем. Papaveraceae – Макови   питомен мак, сънотворен мак   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Кореновата система е сравнително слабо развита, като по-голямата част от нея е разположена плитко, в горния слой, на дълбочина до 25-30 см. Стъблото е до 1,5 м високо, изправено, кръгло, голо, просто или разклонено, по-гъсто или по-рядко облистено, […]

Малина

Малина
Rubus idaeus L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   ОПИСАНИЕ: Висок до 1,5м храст с тънки и изправени шипове или без тях. Коренището е развито, с многобройни издънки. Надземната част на растението е двугодишна, а подземната – многогодишна, като се състои от коренище, от което се развиват странични корени, разклоняващи се почти в хоризонтална посока, сравнително […]

Малко шумкавче

Малко шумкавче
Pulicaria prostrate (GILIB.) Сем. Compositae – Сложноцветни   блъшница, дрисливче, дрислива трева   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е влакнест, силно разклонен. Стъблото е до 30 см високо, изправено, разклонено, пухесто-влакнесто. Долните листа са продълговати, стеснени в дръжка, до 3 см дълги, до 0,8 см широки. Стъблените листа са приседнали, продълговато-ланцетни, целокрайни, ситно назъбени или […]

Малък зимзелен

Малък зимзелен
Vinca minor L. Сем. Apocynaceae – Тойонови   ОПИСАНИЕ: Вечнозелено многогодишно тревисто растение. Стъблата са дълги до 60 см, разклонени още в основата. Цветоносните стъбла са изправени, а стерилните обикновено са стелещи се, често вкореняващи се по възлите. Листата са срещуположни, целокрайни, продълговато-елипсовидни, блестящи, кожести, с къси дръжчици, съвсем голи по ръбовете. Цветовете са сравнително […]

Мамул

Мамул
Zea Mays L. Сем. Graminae – Житни   бубол, влашковидна, гълъби, кукуруз, мисир, моруза, рапка, ронка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно еднодомно културно растение. Стъблото е изправено, неразклонено, наделено на възли и междувъзлия, плътно, отвутре с шуплест паренхим, достигащо до 3-4 м и повече височина. Листата са ланцетни до линейно-ланцетни, с успоредно жилкуване, прикрепени за стъблото с […]

Манастирско цвете

Манастирско цвете
Iris germanica L. Сем. Iridaceae – Перуникови   замбак, син замбак, синя перуника, синя градинска перуника   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дебело, късо, пълзящо. Стъблото е до 1 м високо. Листата са сивозелени, мечовидни. Прицветниците са продълговати, с гръбен ръб. Цветовете са почти приседнали, ароматични. Околоцветната тръбица е равна или малко по-дълга от […]

Мартенче

Мартенче
Tanaxacum officinale WEB.  Сем. Compositae – Сложноцветни   баба марта, борец, горец, жълта млечка, глухарче, опади коса, радика, свинска млечка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Силно изменчив вид с много форми. Коренищата са къси, многоглави. Стъблото е безлистно, до 30 см високо, голо, заоблено, тънко, сухо. Листата са многобройни, събрани в приземна розетка, с различна […]

Маслина

Маслина
Olea europaea L.  Сем.Oleaceae – Маслинови   ОПИСАНИЕ: Вечно зелено дърво, до 15 м високо, кората сива до сивочерна, напукана; младите клонки сиви, с люспички. Листата почи приседнали, срещуположни, ланцетни до обратно яйцевидни, цели, кожести, отгоре голи, тъмно сиво зелени, отдолу светлозелени, дребнолюспести. Цветовете двуполови или полигамни, в многоцветни странични или връхни гроздовидни или щитовидни […]

Маслодайна роза

Маслодайна роза
Rosa damascene Miller Сем. Rosaceae – Розоцветни   Червена казанлъшка роза   ОПИСАНИЕ: Бодлив храст, 2-3 м висок. Стеблата в основата с изправени коренови издънки, разклонени с многобройни прави или слабо извити червеникави бодли. Листата последователни сложни нечифтоперести, с 5-7 елиптични яйцевидни назъбени листчета на къси дръжчици, листната ос с червеникави власинки и бодли. Плодовете […]

Маточина

Маточина
Melissa officinalis   Сем. Labiatae – Устноцветни   кошерджийска трева, лимонка, мамник, вряс, портокалка, пчеларник, пчелин, пчелно биле, пчелок   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е силно развито и разклонено. Стъблото е четириръбесто, до 1 м високо, гъсто разклонено. Листата са тъмнозелени и голи отгоре, светлозелени и окосмени отдолу, срещуположни, яйцевидни, на върха заострени, долните с […]

Маточина сладка

Маточина сладка
Marrubium Vulgare L.  Сем.  Labiatae – Устноцветни   мантърка, курт-оту, пчелник, пчелинок, блага трева   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренът е вдървенял. Стъблото е високо до 50 см, изправено, долу обло, горе тъпо четириръбесто, разклонено, беловлакнесто. Листата са с дръжки, разположение срещуположно на кръст, кръгло-овални или почти кръгли, набръчкани, равномерно назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу нагъсто […]

Мача стъпка

Мача стъпка
Heracleum sibiricum L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   сибирски дивисил, русалка, русалия   ОПИСАНИЕ:  Едро, двугодишно, а понякога многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел, вретеновиден, разклонен, жълтеникав отвън, бял отвътре. Стъблото е до 2 м високо, ребресто, покрито с къси власинки, със срещуположни клонки. Приосновните листа са едри, нечифтоперести, снабдени с жлебовидни дръжки, постепенно преминаващи […]

Мача трева

Мача трева
Valeriana officinalis L.   Сем. Valerianaceae  – Дилянкови   дилянка, коча билка, валериана, милянка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с вертикално късо коренище и многобройни шнуровидни корени със силна характерна миризма. През първата година образува листна розетка, през втората – единични или няколко цветоносни стебла – цилиндрични кухи, надлъжни наребрени, 50 -130 см високи. Стебловите листа […]

Мачо биле

Мачо биле
Nepeta cataria L.  Сем. Lamiaceae (Labiatae) Устноцветни   бабица, коча трева   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто  сивовлакнесто до вълнесто растение. Стеблото е възходящо или изправено, 4-ръбо, разклонено, 40-100 см високо. Листата срещуположни в прешлени, яйцевидни островърхи. Цветовете в пазвите на листата в горните прешлени, формиращи класовидни съцветия. Венчето тръбесто двуустно, бяло или лилаво с пурпурни дребни […]

Мащерка

Мащерка
Thymus serpyllum Сем. Labiatae – Устноцветни   бабина душица, овчарски босилек, воленика, душичина, майчина душица, махра, овчарска мирудия, оленица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение , високо 10-30см, с леко вдървеняване в основата на стъблото. Разклоняването на стъблото е още от основата и при някои то е доста силно; най-често стъблата са приповдигащи се или дори […]

Мая

Мая
Humulus lupulus L.  Сем. Cannabinaceae – Конопови   горчиц, хмел, мел, хлебна мая, горец   ОПИСАНИЕ: Многогодишно увивно двудомно растение. Коренището е дълго, пълзящо. Стъблото е дълго (в култура до 12 м), ръбесто, покрито с къси, извити във вид на кука шипчета. С тях растението се прикрепва към околните дървета и предмети. Листата са едри, […]

Маясъл

Маясъл
Seseli rhodopaeum VEL. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   родопски сесел, сесел   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Кореновата система е осева, с добре развит главен корен. През първата година растението формира само розетка от 5-8 листа и в това състояние презимува, а цъфти и плодоноси през втората година. Стъблото е до 1,5 м високо, голо. Листата […]

Маясълива трева

Маясълива трева
Teucrium polium L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бяла горчива трева, бяла китка, бяла сухарка, бяло подъбиче, червив бурен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение, почти полухрастче. Коренът е вдървесинен. Стъблата са до 30 см дълги, цилиндрични, полегнали или приповдигащи се, на върха метличесто разклонени. Листата са длъгнести или линейни, назъбени, с подвити ръбове, до 6 […]

Маясъличе

Маясъличе
Lythrum Salicaria L.   Сем. Lythraceae – Блатиеви   блатия, върбица, лисича опашка, върболист   ОПИСАНИЕ: Блатията е многогодишно тревисто космато растение. Коренището е  късо, вдървеняло. Стъблото е до 1 м високо, 4-6 ръбесто, покрито, както листата, с трихоми. Листата са със сърцевидна основа, ланцетни, приседнали, долните срещуположни, обикновено по 2, но понякога и по 3 […]

Медна детелина

Медна детелина
Melilotus officinalis L. Сем. Leguminosae – Бобови   едър звездел, жълта комунига, зубровка, комунига, едра еньовка   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Главният корен е белезникав, силно разклонен. Стъблото е до 2 м високо, изправено, силно разклонено, слабо ъглесто, влакнесто в горната си част. Листата са тройни, последователни, с дълги дръжки, по края назъбени, отдолу с […]

Мента

Мента
Mentha piperita L. Сем. Labiatae – Устноцветни   лютива мента   ОПИСАНИЕ: Многогодишно културно хибридно растение, но се отглежда като едногодишно. Кореновата система се състои от подземни хоризонтални дълги коренища, от възлите на които се образуват множество тънки коренчета. От коренищата ежегодно всяка пролет израстват четвъртити, силно разклонени, високи до 1 м стъбла. Листата са […]

Мерекеп

Мерекеп
Phytolacca Americana L. (PH. Decandra L.)  Сем. Phytolaccaceae – Лаконосни   американски лаконос, ашик-боя, винобой, американски винобой   ОПИСАНИЕ: Винобоят е многогодишно тревисто растение. Коренището е дебело, реповидно, многоглаво, с множество влакнести корение. Стъблата са по няколко на едно коренище. Те са прави, разклонени, до 3м високи, голи зелени, понякога обагрени червеникаво. Клонките в горната […]

Мехуресто водорасло

Мехуресто водорасло
Fucus vesiculosus L. Сем. Fucaceae – Фукусови   ОПИСАНИЕ: Двудомно водорасло, женските екземпляри по-едри, мъжките по-дребни. Талусът храстоподобен, 50-100 см висок, частите пластинчати, разклонени.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте в средните и долните хоризонти на морската зона, на много места образува доста обширни подводни „ливади”. Среща се в Северния ледовит океан, в моретата Северно и Баренцово и […]

Меча стъпка

Меча стъпка
Salvia sclarea L.  Сем. Labiatae – Устноцвени   меча пета, какула, мускатна какула   ОПИСАНИЕ: Двугодишно до многогодишно тревисто растение. Коренът е многогодишен, вретеновиден, много разклонен, проникващ на дълбоко корен. По този начин силно развитата коренова система на растението определя неговия сухо устойчив характер. Стъблото е дебело, изправено, четириръбесто, кухо, разклонено, обикновено червеновиолетово, в долната […]

Мечи лук

Мечи лук
Allium ursinum L. Сем. Liliaceae – Кремови   левурда   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Луковицата продълговата, покрита с ципеста обвивка, разнищваща се на успоредни влакна. Стъблото изправено 15-40 см, високо, тристенно, обхванато в основата от листни влагалища. Листата 2, приосновни, с удължение влагалища, дълги дръжки и широки елипсовидно-ланцетни петури, на върха заострени, отгоре тъмнозелени, отдолу […]

Мечкина трева

Мечкина трева
Veratrum lobelianum BERNH.  Сем. Liliaceae – Кремови   бяла чемерика, зелена чемерика, лобелиева чемерика, горска чемерика, мечкина чемерика, чистофайка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е 5-8 см дълго, вертикално. От него се развиват многобройни, дълги тънки корени. Стъблото е изправено, до 1,5 м високо, 1-2 см в диаметър, цилиндрично, плитко набраздено, облистено, метличесто разклонено […]

Мечо грозде

Мечо грозде
Arctostaphyllos uva-ursi L. Сем. Ericaceae –  Пиренови   ОПИСАНИЕ: Вечно зелено полегнало храстче с пълзящи и приповдигащи се клонки, 20-50 см дълги. Листата кожести, на къси дръжки, отгоре по-тъмно, отдолу по-светло зелени. Цветовете в малоцветни гроздове по върховете на клонките. Венчето звънчевидно-кълбесто, розово или бяло, с 5 завити навън зъбчета. Плодът сферична червена ягода с […]

Милобот

Милобот
Ononis hircina L.   Сем. Leguminosae – Бобови   бодлив трън, бял трън, голотрън, гръмотрън, шилобод   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто бодливо растение или плухрастче. Коренът е дървенист, дълъг, до 50-60 см, често усукан, с късо, многоглаво коренище. От коренището излизат пръчковидни, многогодишни, до 60 см дълги, разклонение, полегнали, приповдигащи се или изправени стъбла, с голям брой […]

Милостивка

Милостивка
Gratiola officinalis L. Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   бял кантарион, месечница, горчивличе, сиротица, трескавиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета. Стъблото е високо до 50 см. Листата са приседнали, срещуположни, ланцетни, заострени, целокрайни или назъбени на върха. Цветовете са поединични, бели, жълтеникави, с дълги, излизащи от пазвите на листата дръжки, […]

Миндилък

Миндилък
Loranthus europaeus L. Сем. Loranthaceae – Имелови   жълт имел, жълта лепка, европейски черен имел, черен имел   ОПИСАНИЕ: Дребно полупаразитно, вилужно разклонено храстче с опадливи през зимата листа с тъмнокафява кора. Стъблото е до 50 см високо, разклонено. Листата са обратно яйцевидно-продълговати, целокрайни, на върха тъпи, кожести, матови, тъмнозелени, с неясни жилки. Цветовете са […]

Миризлив акорус

Миризлив акорус
Acorus calamus L. Сем. Araceae – Змиярникови   блатен аир   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо до 3 см дебело коренище и изправено, 60-150 см високо стебло. Листата изправени, мечовидни, 60 – 100 см дълги, 0,5-1,5 широки. Съцветието връхно, цилиндрично, на върха конично, 4-12 см дълго, жълтозелено, с многобройни дребни цветове; покривалото дълго, […]

Миризлив бурен

Миризлив бурен
Sideritis Scardica GRSB. Сем. Labiatae – Устноцветни   македонски чай, пирински чай   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището и стъблата в основата си са вдървенени. Цветоносните стъбла са прави или приповдигащи се, неразклонени или разклонени, до 50 см дълги. Листата са срещуположни, слабо назъбени или целокрайни. Долните са продълговати, тъпи, с къси дръжки, стеснени към […]

Миризлив кукуряк

Миризлив кукуряк
Helleborus cyclophyllus Boiss. Сем. Ranunuculaceae Лютикови   бабатура, кукрек, кукуряк, ведрица, смукалник, съклица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, кафяво, разклонено, с множество корени. Стъблото е зелено, изправено, до 50 см високо. Приосновният лист е длановиден, нарязан на 7-16 дяла, с дръжка, често презимуващ. Стъблените листа са по-дребни, приседнали. Цветовете обикновено са […]

Миризлив сънчец

Миризлив сънчец
Ruta graveolens L. Сем. Rutaceae – Седефчеви   миризливо седефче, обикновено седефче, седефче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение или полухрастче. Коренът е вретеновиден с множество тънки разклонения, достигащ до 80 см дълбочина в почвата. От него излизат по няколко стъбла. Те са до 80 см високи, изправени, кръгли, в зоната на съцветието разклонени. Листата са […]

Миши уши

Миши уши
Hieracium pilosella L. Сем. Compositae – Сложноцветни   беснурка, заешка лобода, истравниче, еньов трън, рунянка, стръвниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корена често излизат пълзящи дълги и тънки издънки, с постепенно намаляващи листчета. Стъблото е най-често безлистно, високо до 30 см. Листата са наредени в прикоренова розетка. Те са продълговато-елипсовидни или ланцетни, окосмени, отгоре зелени, […]

Мишорка

Мишорка
Gypsophila paniculata L. Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   метличеста мишорка, бял чувен, бяло сапунче, чоен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е доста развит, меснат, вертикален, в културната форма достигащ до 1 м дължина и до 10 см дебелина. Стъблата са поединични или са повече на брой, достигащи до 1 м дължина, разклонени, като образуват […]

Мишякиня

Мишякиня
Stellaria Media WILD. (Alsine media L.)  Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   вражалка, звездица, врабчови чревца, мокрица   ОПИСАНИЕ: Едногогодишно или презимуващо тревисто плевелно растение. Корените са тънки, разклонени. Главният корен е слабо развит. Стъблото е до 40 см високо, силно разклонено, изправено, полегнало или стелещо се, само с една косместа ивица от едната му страна […]

Миям- бала

Миям- бала
Glycyrrhiza glabra L.  Сем. Leguminosae – Бобови   боряна дулче, женско биле, гол сладник, сладка билка, сладник, сладок, сладун, сладунек, сладък корен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно полухрастовидно растение. Коренището е късо. Коренът е силно разклонен в хоризонтална и вертикална посока. Стъблото е високо до 2 м. Листата са последователни, нечифтоперести. Листчетата са от 7 до 15 […]

Многогодишен пролез

Многогодишен пролез
Mercurialis perennis L.  Сем. Euphorbiaceae – Млечкови   горска живолина, татарски босилек   ОПИСАНИЕ: Многогодишно двудомно растение тревисто растение. Коренището е дълго, пълзящо, с дълги пълзящи издънки. Стъблата са изправени, до 40 см високи, в долната си част обикновено безлистни, влакнести само горната част. Листата са срещуположни, до 10 см дълги, с дълги дръжки и […]

Молика

Молика
Pinus peuce GRSB. Сем. Pinaceae – Борови   бяла мура, петлистен бор   ОПИСАНИЕ: Високо, стройно до 40 м високо дърво. Коренът прониква надълбоко в почвата и се закрепва здраво за нея. Кората е гладка, маслиненозелена, отчасти кафява, като едва към 40-50 годишната възраст на растението се напуква и става тъмносива или тъмнокафява. Короната при […]

Молоха

Молоха
Malva silvestris L.   Сем. Malvaceae – Слезови   баба шарка, горски слез, камбула, камиляк, волово око , окрелче, пампулка, пуйча трева, слез   ОПИСАНИЕ: Едногодишно презимуващо до многогодишно тревисто растение. Стъблата са изправени или полегнали, високи до 80 см, разклонени, грапаво-влакнести. Листата са с дълги дръжки, закръглени, сърцевидни в основата си, последователни, назъбени, 5-7-делна петура, […]

Момина сълза

Момина сълза
Convallaria majalis L. Сем. Liliaceae – Кремови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с коренище с тънка удължена пълзяща част с многобройни добавни корени и със скъсена възходяща част с 3-7 люсповидни и 1-3 дълги зелени листа, петурите ланцетни, влагалищата удължени, взаймно обхващащи се. Цветовете 3-13, на дръжки. Околоцветникът кълбесто звънчевиден прост бял, от 6 сраснали […]

Момкова сълза

Момкова сълза
Polygonatum officinale All. Сем. Liliaceae – Кремови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище. Цветоносното стебло изправено, 10-50 см високо, ръбесто голо. Листата последователни в два реда, продълговато елиптични (до яйцевидни), с ясно изпъкнали дъговидни жилки. Цветовете по 1-2 в пазвите на листата, на дръжки, увиснали. Плодът черносиня ягода. Цъфти април-юни.     РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: […]

Морач

Морач
Foeniculum vulgare Mill. Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   резене   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение със силна миризма. Стеблото изправено, до 100 см високо, кръгло, отвътре шуплесто. Цветовете в сложни сенници, в основата без обвивка. Венчелистчетата жълти. Плодът почти цилиндричен кафяво или сивозелен, с 10 надлъжни тъпи ребра, гол, разпадащ се на две половини. Цъфти юли-август. […]

Морков

Морков
Daucus carota L. Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение с дебел, месест цилиндричен или конусовиден главен корен. През първата година развива приосновна листна розетка, листата сложноперести, на дръжки, през втората година – цветоносно стебло, 60-100 см високо, в горната част слабо разклонено. Цветовете дребни, в сложни сенници. Венчелистчетата бели, зеленикави или червеникави. […]

Морски зърнастец

Морски зърнастец
Hippophae Rhamnoides Сем. Eleagenaceae   хипофе, облепиха, ракитник   ОПИСАНИЕ:Висок до 6 м, разклонен, бодлив храст. Кореновата система е силно развита. Листата са дребни, линейни или линейно-ланцетни., отгоре голи и зелени, до 8 см дълги, тесни, целокрайни, с къси дръжки. Както листата, така и най-младите клонки и околоцветникът са покрити със сребърнобели люспи. Цветовете са […]

Мочурно прозориче

Мочурно прозориче
Potentilla palustris L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   блатен очеболец, блатно прозориче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е до 60 см високо. Често коренищата са вдървенели. Те се вкореняват във възлите и дават стерилни или цветоносни прави или полягащи стъбла. Долните листа са нечифтоперести, с дълги дръжки, с 5 или 7 листчета. Горните стъблени […]

Мундарлива трева

Мундарлива трева
Minuartia setacea Сем. Caryophyllaceae  – Карамфилови   четинеста мишовка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблата са до 30 см високи, възходящи или изправени, обикновено вдървесинени, в основата си, по-често влакнести в долната си част, а в горната – винаги голи. Листата са нишковидни или четиновидни, ципести в основата по ръба, сраснали в ципесто влагалище, с […]

Мушанка

Мушанка
Viola tricolor L. Сем. Violaceae – Теменугови   дива теменуга, диви очета, кокорче, маневша, мушанка, трицветна теменуга, шарена теменуга   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е тънък, силно  разклонен. Понякога от него излизат по няколко изправени или приповдигащи се стъбла. Стъблото е просто, наребрено, неразклонено или разклонено, почти четириръбесто, до 40 см високо, […]

Мъждрян

Мъждрян
Fraxinus ornus L. Сем. Маслинови   ОПИСАНИЕ: Дърво до 7-8 м високо, или висок храст, кората сива гладка; младите клонки голи жълтосиви или сиви; пъпките сиви или кафявосиви, брашнести. Листата срещуположни нечифтоперести, 5-9 яйцевидни до ланцетни, островърхи, дребно назъбени до напилени листчета, на дръжки. Плодът орехче със силно развито плоско крилце. Цъфти май-юни.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: […]

Мъжка папрат

Мъжка папрат
Aspidium filix-mas Sw (Dryopteris filix-mas) Сем. Polypodiaceae – Папратови   противоглистна папрат   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто спорово растение с дебело косо или изправено, до 25 см дълго, кафяво коренище, покрито с многобройни останки от стари листа. В предната част на коренището ежегодно се развиват няколко листа до 1 м дълги, с дръжки до 30 см […]

Мъхнат лопен

Мъхнат лопен
Verbascum phlomoides L. Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   лопен   ОПИСАНИЕ:  Двугодишно тревисто растение. През първата година от семето се развива само приземната розетка, а през втората година – стъблото с листата и цветовете. Коренът е разклонен, надълбоко проникващ в почвата. Стъблото е до 2 м високо, просто, гъстовълнесто. Листата, намиращи се при основата на […]