Всички Билки

Обикновен гръмотрън

Обикновен гръмотрън
Ononis spinosa L. Сем. Fabaceae – Бобови   бодлив гръмотрън, коловоз   ОПИСАНИЕ:Многогодишно тревисто растение или полухраст с късо многоглаво коренище. Стеблата стелещи се,  възходящи или изправени, прости или разклонени, 30-70 см високи. Листата последователни тройни и прости, листчетата елиптични или яйцевидни. Цветовете по два в пазвите на листата по дължината на стеблото и клонките, […]

Обикновен повет

Обикновен повет
Clematis vitalba L. Сем. Ranunculaceae – Лютикови   ОПИСАНИЕ: Катерлива лиана, закрепваща се по опори с дръжките на листата, с разклонено дървенисто до 20-30 м дълго стебло. Листата срещуположни, на  дълги дръжки, перести. Цветовете на дълги дръжки, бели силно ароматни, събрани в многоцветни разклонени метлици в пазвите на листата по младите клонки. Околцветните листчета, продълговати […]

Обикновена леска

Обикновена леска
Coryllus avellana L. Сем. Betulaceae – Брезови   ОПИСАНИЕ: Храст или ниско дърво (до 5м). Листата последователно овални, в основата плитко сърцевидни, назъбени. Цветовете еднополови еднодомни. Мъжките събрани в гъсти 10-12 см дълги увиснали реси. Женските по два в пазвите на прицветни люспи, формиращи късо сбито класче. Плодът сух едносеменен неразпуклив – лешник, обвит в […]

Обикновена луличка

Обикновена луличка
Linaria vulgaris L.  Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   ОПИСАНИЕ: Тревисто многогодишно растение с вретеновиден корен. Стеблото право, 20-60 см високо, гъсто облистено до върха, голо, около съцветието жлезисто влакнесто. Листата последователни приседнали линейно ланцетни до линейни голи. Цветовете на дръжки с прицветници, в гъсти връхни гроздове. Чашката от 5 листчета, сраснали само в основата, трайна. […]

Обикновена пришница

Обикновена пришница
Prunella vulgaris L. Сем. Labiatae –  Устноцветни   живеничаво биле, посечено биле, усойче, хайдушка трева, черноглавка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. Стъблото е изправено или приповдигащо се, до 40 см дълго, с безплодни надземни издънки, голо или слабо окосмено. Приосновните листа са цели, яйцевидни или триъгълно-яйцевидни, обикновено на върха тъпи, клиновидно стеснени […]

Обикновена съсънка

Обикновена съсънка
Anemone pulsatilla L. (Pulsatilla vulgaris complex) Сем. Ranunculaceae – Лютикови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с късо коренище. Надземните стебла 3-12 см високи, при плода удължаващи се до 45 см. Приосновните листа наделени на 7-9 дяла. Цветовете единични едри, 5,5-8,5 см в диаметър. Околоплодникът прост камбанковиден изправен, дяловете тъмно- до светловиолетови. Плодът сборен от множество […]

Обикновено еньовче

Обикновено еньовче
Galium aparine L. Сем. Rubiaceae – Брошови   лепка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото полегнало или катерливо, 30-120 см дълго, четириръбо, по ръбовете със закривени четинки, начленено, разклонено, влакнесто във възлите. Листата 6-9 в прешлени, обратно ланцетни, на върха рязко стеснени, по средната жилка с четинки. Цветовете бели или зеленикавобели във връхни и пазвени […]

Обикновено киселиче

Обикновено киселиче
Oxalis acetosella L. Сем. Oxalidaceaе   киселиче, кисел, щавел, кисела детелина, кузу-кулаш, овчи киселец, сърнешки киселец   ОПИСАНИЕ: Дребно многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, хоризонтално, разклонено, пълзящо, до 10 см дълго. Стъблото липсва. Листата са приосновни, прикрепени на дълги дръжки, триделни. Листчетата са клиновидни, често отдолу червеникави. Цветовете са единични, бели или розови, прикрепени […]

Облепиха

Облепиха
Hippophae Rhamnoides Сем. Eleagenaceae   хипофе, ракитник, морски зърнастец   ОПИСАНИЕ:Висок до 6 м, разклонен, бодлив храст. Кореновата система е силно развита. Листата са дребни, линейни или линейно-ланцетни., отгоре голи и зелени, до 8 см дълги, тесни, целокрайни, с къси дръжки. Както листата, така и най-младите клонки и околоцветникът са покрити със сребърнобели люспи. Цветовете са […]

Облиставиче

Облиставиче
Gentiana cruciata Сем. Gentianaceae – Тинтявови   горчавка, злъчка, кръстоцветна тинтява, ванковче, прострел, свещилка, свещилник   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е многоглаво, с много коренчета. Стъблото е неразклонено, достигащо до 40 см  височина. Листата са целокрайни, продълговати или тесноелипсовидни, срещуположни на кръст, приседнали, тесноелиптични или удължено-яйцевидни, с 3 или 5 надлъжни жилки. Цветовете са […]

Овес посевен

Овес посевен
Avena sativa L. Сем. Poaceae – Житни   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с брадат корен. Стеблото кръгло, кухо в междувъзлията и плътно във възлите, до 1 м високо. Листата линейно ланцетни грапави. Цветовете зелени с дълги осили, по 2 в класчета, събрани по много в разперена многоцветна метлица с гола несъчленена ос. Плодът удължено зърно […]

Овчарска комунига

Овчарска комунига
Melilotus albus DESR. Сем. Leguminosae – Бобови   еневка, бяла комунига   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно тревисто растение> Главният корен е с добре развити странични разклонения. В кореновата система се образуват множество грудки. Стъблото е до 2 м високо, изправено, към горния си край космато, а долу синкаво обагрено. Листата са тройни, а листчетата почти […]

Овчарска мирудия

Овчарска мирудия
Thymus serpyllum Сем. Labiatae – Устноцветни   мащерка, овчарски босилек, воленика, душичина, майчина душица, махра, бабина душица, оленица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение , високо 10-30см, с леко вдървеняване в основата на стъблото. Разклоняването на стъблото е още от основата и при някои то е доста силно; най-често стъблата са приповдигащи се или дори някои […]

Овчарска торбичка

Овчарска торбичка
Capsella bursa pastoris L. Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стеблото изправено, просто или разклонено, голо или меко влакнесто. Приосновните листа събрани в розетка, дълбоко лировидно пересто изрязани; стебловите разредени приседнали дребни, стреловидно продълговати, обхващащи стеблото. Цветовете многобройни, събрани в гроздовидни съцветия, при узряването на плодовете силно удължаващи се. Венчелистчетата […]

Овчарски босилек

Овчарски босилек
Origanum vulgare Сем.  Labiatae – Устноцветни   балкански чай, горски чай, кеклич, вранилова трева, риган, риганова трева, черновръхче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета, пъпки и възли, от които се развиват нови стебла. От всяко коренище стъблата са по няколко на брой. Те са жилави, изправени, четириръбести, повече разклонени в […]

Огнивче

Огнивче
Anagallis arvensis Сем. Primulaceae – Игликови   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото четириръбо, разклонено от  основата, полегнало до стелещо се. Листата срещуположни приседнали яйцевидни. Цветовете единични на дълги дръжки в пазвите на листата. Венчелистчетата 5. Плодът сферична многосеменна кутийка, отваряща се на върха с капаче. Цъфти юни-август.     РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте като плевел из културите, […]

Огниче

Огниче
Chenopodium botrys L. Сем. Chenopodiaceae – Лободови   гърличаво биле, леплива куча лобода   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение, жълтеникаво жлезисто влакнесто, с вретеновиден корен и силна миризма. Стеблото изправено, рядко пълзящо, 15-60 см високо, разклонено. Листата последователни на дръжки, светлозелени до жълтеникавозелени, пересто нарязани. Цветовете многобройни зеленикави двуполови и женски, събрани в тесни удължени пирамидални […]

Окрелче

Окрелче
Malva silvestris L.   Сем. Malvaceae – Слезови   баба шарка, горски слез, камбула, камиляк, молоха, волово око, пампулка, пуйча трева, слез   ОПИСАНИЕ: Едногодишно презимуващо до многогодишно тревисто растение. Стъблата са изправени или полегнали, високи до 80 см, разклонени, грапаво-влакнести. Листата са с дълги дръжки, закръглени, сърцевидни в основата си, последователни, назъбени, 5-7-делна петура, а […]

Опади коса

Опади коса
Tanaxacum officinale Сем. Compositae – Сложноцветни   баба марта, борец, горец, жълта млечка, мартенче, глухарче, радика, свинска млечка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Силно изменчив вид с много форми. Коренищата са къси, многоглави. Стъблото е безлистно, до 30 см високо, голо, заоблено, тънко, сухо. Листата са многобройни, събрани в приземна розетка, с различна форма и […]

Орех

Орех
Juglans regia  Сем. Juglandaceae – Орехови   обикновен орех, джевиз   ОПИСАНИЕ: Орехът е до 30 м високо дърво, със силно разклонена корона. Едногодишните клони са голи, лъскаво маслиненозелени до възкафяви, с по-светли лещанки. Листата са едри, до 60 см дълги, с доста дълги дръжки, обикновено с 3-5 продълговати до яйцевидни, към върха заострени, с […]

Орешак

Орешак
Lathyrus tuberosus L.  Сем. Leguminosae – Бобови   грудесто секирче, грудково секирче, грудкообразуващо секирче, гулиен грахулец, овчагюзел, орехче, главест ров, орешец, орешка, орешковина, фасуличе   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Подземното стъбло е топчесто или с вретеновидно задебелени корени. Надземното стъбло е голо, ръбесто, до 90 см високо, разклонено още от основата си. Листата са чифтоперести, […]

Отвратниче

Отвратниче
Filipendula ulmaria  Сем. Rosaceae – Розоцветни   брястолистно орехче, блатен тъжник   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с хоризонтално разклонено коренище с нишковидни корени. Стеблото изправено, в основата вдървеняващо, в горната част разклонено, 50-100 см високо. Листата нечифтоперести, с 5-11 големи назъбени листчета, между тях с няколко двойки дребни листчета, връхното листче най-голямо. Цветовете са многобройни […]

Отровачка

Отровачка
Solanum nigrum L. Сем. Solanaceae – Картофови   зърнатка, кучешко грозде, зрънчец, разгонка, черно кучешко грозде   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тъмнозелено тревисто растение. Стъблото е до 80 см високо, изправено, ръбесто, разклонено, голо, или слабо влакнесто. Листата са последователни, ромбично-овални, сочни, голи или слабо влакнести, но с прости власинки, яйцевидни, почти триъгълни, слабо изрязани по ръбовете, […]

Отровна глушица

Отровна глушица
Lolium temulentum L. Сем. Gramineae – Житни   бълвавица, лудото, делиджан, пиявец, упоително жито   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата му са до 80 см високи, единични или в туфи, изправени, под класовете голи или слабо грапави, светлокафяво оцветени по възлите. Листата са широколинейни, отгоре грапави с къси редки четинки по жилките, отдолу гладки. Влагалищата […]

Офика

Офика
Sorbus aucuparia L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   калина, диво грозде, самодивско дърво   ОПИСАНИЕ: Високо до 16 м дърво. Кореновата система е силно развита, с обилни коренови издънки. Стъблото е с лъскава, тънка, гладка, сивозеленикава кора. Короната е закръглена, сравнително рядка. Дървесината е твърда, червеникава. Младите клонки са окосмени, с много лещанки. Листата са […]

Охтичаво биле

Охтичаво биле
Agrimonia eupatoria L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   камшик, пресечна трева   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище. Стеблото изправено влакнесто, 30-120 см високо. Приосновните листа сближени розетковидно, стеблевите рязко намаляващи по размери, раздалечени, всички нечифтоперести, листчетата класовидно-гроздовидни съцветия. Венчелистчетата 5, яйцевидни, златистожълти. Плодовете 5-10 мм дълги, увиснали надолу, с дълги кукести израстъци, […]

Очанка

Очанка
Euphrasia officinalis complex Сем. Scrphulariaceae – Живеничеви   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото 10-20 см високо изправено разклонено. Листата приседнали срещуположни яйцевидни, едро остро назъбени. Цветовете приседнали в пазвите на горните листа. Венчето синкаво, виолетово, розово или бяло, тръбесто двуустно. Плодът многосеменна кутийка, разпукваща се на върха. Цъфти юни-септември.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из ливади и […]

Оче

Оче
Viola odorata L.  Сем. Violaceae – Теменугови   кокорче, миризлива теменуга, горска теменуга, първениче, теменужка   ОПИСАНИЕ:  Безстъблено многогодишно тревисто растение, високо до 15 см. Листата са приосновни, с дълги дръжки, с почти закръглено-яйцевидни до широкояйцевидни петури, с тъп връх и сърцевидна основа, лъскави. При основата на листните дръжки се намират широко-яйцевидни, заострени, целокрайни или […]

Очиболец

Очиболец
Potentilla argentea L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   сребролистен очиболец, сребролистно прозориче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е вдървеняло, с вретеновиден корен. Стъблото излиза от коренището. То е до 40 см високо, на гъсто окосмено, изправено, често дъговидно извито в основата си или надигнато. Долните листа са 5-7 делни, стоящи на дълги дръжки и […]