Всички Билки

Пампулка

Пампулка
Malva silvestris L.   Сем. Malvaceae – Слезови   баба шарка, горски слез, камбула, камиляк, молоха, окрелче, волово око , пуйча трева, слез   ОПИСАНИЕ: Едногодишно презимуващо до многогодишно тревисто растение. Стъблата са изправени или полегнали, високи до 80 см, разклонени, грапаво-влакнести. Листата са с дълги дръжки, закръглени, сърцевидни в основата си, последователни, назъбени, 5-7-делна петура, […]

Памук

Памук
Gossypium hirsutum L. Сем. Malvaceae – Слезови   памучник   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение, достигащо до 1 м високо. Листата са последователни, с дълги дръжки, сърцевидно изрязани в основата си. Листата са последователни, с дълги дръжки, сърцевидно изрязани в основата си. Листата са по повърхността си с брашнен полеп и са покрити с твърди власинки. […]

Папаронка

Папаронка
Glaucium flavum CRANTZ. Сем. Papaveraceae – Макови   жълта кадънка, жълта папаронка, жълт рогатец, жълт мак   ОПИСАНИЕ: Двугодишно до многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел главест, вдървесинен, дълбоко проникващ в почвата, с много коренчета. Отвън той е червенокафяв, а отвътре – червеникав. Стъблата са почти голи, до 50 см високи, разклонени, крехки. Приосновните листа […]

Паричка

Паричка
Bellis perennis L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището късо. Листата събрани в приосновна розетка, лопатовидни до обратно яйцевидни. Кошничките единични на върха на безлистното надземно стебло. Крайните цветове женски езичести бели, рядко възрозови; вътрешните двуполови тръбести жълти. Плодосемките обратно яйцевидни, сплеснати гладки, без хвърчилка. Цъфти април-септември.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из […]

Парлива тлъстига

Парлива тлъстига
Sedum acre L. Сем. Crassulaceae – Дебелецови   дебелец, жълто прозориче, жълта тлъстига, кози цицки, лютива тлъстига, див пипер, тлъстига, яреч   ОПИСАНИЕ: Дребно, многогодишно, голо, разклонено, туфесто тревисто растение. Коренището е пълзящо, разклонено, шнуровидно, с къси, тънки, влакнести коренчета. Стъблата са многобройни, до 15 см дълги, безплодните лежащи, със синкавозелен цвят,  а цветоносните – […]

Парниче

Парниче
Urtica dioica L.  Сем. Urticaceae – Копривови   висока коприва, двудомна коприва, жарка, жиговица, жилка, жулка, голяма коприва, обикновена коприва, цикинда   ОПИСАНИЕ: Тревисто многогодишно , двудомно растение. Коренището е дълго, пълзящо, разклонено. Стъблата са до 3 м високи, четириръбести, обикновено неразклонени. Листата са срещуположни, до 15 см дълги,  до 8 см широки, продълговато-сърцевидни, овални […]

Пастърнак

Пастърнак
Pastinaca sativa L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   пащърнак, селим   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Кореноплодът е главест, вретеновиден или с друга форма, меснат, отвън жълтокафяв, жълтеникав или бял, а отвътре обикновено бял. Централният корен достига до голяма печалба. Страничните корени са също добре развити. Това прави растението доста издръжливо на засушаване. Цветоносното стъбло е […]

Патат

Патат
Solanum tuberosum L. Сем. Solanaceae – Картофови   барабой, кромпир, картоф, постно яйце   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Кореновата система е сравнително добре развита. Голям брой корени са разположени в горните почвени слоеве на дълбочина 30-40 см. Отделни корени достигат и до по-голяма дълбочина. Освен същински корени се развиват и столони ( подземни стъбла), които […]

Пачи очеболец

Пачи очеболец
Potentilla anserine L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   златурче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е месест, вретеновидно задебелен. Коренището е късо, многоглаво, дебело, тъмнокафяво. Стъблата са тънки, обикновено пълзящи, до 80 см дълги, вкореняващи се по възлите, често  червеникави. Листата са приосновни, раздалечени нечифтоперести, отдолу с бели копринести власинки, а отгоре зелени, едро назъбени. […]

Пелин

Пелин
Artemisia absinthium L. Сем. Asteraceae –  Сложноцветни   бял пелин, обикновен пелин   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение или полухраст с вдървенели в основата стебла, с характерна силна миризма и силно горчив вкус. Стеблата са прави, до 1,5 м високи, разклонени. Долните листа на дръжки, тройно перести, горните с къси дръжки или приседнали, 1-2 пъти пересто […]

Пенявец

Пенявец
Saponaria officinalis L. Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   обикновено сапуниче, лечебно сапуниче, сапуниче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е червеникаво, кафяво, силно разклонено, до 1 см дебело, слабо възлесто, с множество цилиндрични, брадавичести коренчета. Стъблата са обикновено много, приповдигащи се или изправени цилиндрични, коленчести, до 1 м високи, в горната си част слабо разклонени, […]

Петлистен бор

Петлистен бор
Pinus peuce GRSB. Сем. Pinaceae – Борови   бяла мура, молика   ОПИСАНИЕ: Високо, стройно до 40 м високо дърво. Коренът прониква надълбоко в почвата и се закрепва здраво за нея. Кората е гладка, маслиненозелена, отчасти кафява, като едва към 40-50 годишната възраст на растението се напуква и става тъмносива или тъмнокафява. Короната при младите […]

Петльови гащи

Петльови гащи
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   горчива трева, димянка, зайча опашка, димна трева, лекарствен росопас, лисичина, косопас, самодивски босилек, съхтаре, френково биле, шефтериче   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. Цветовете […]

Петльови нокти

Петльови нокти
Lonicera caprifolium L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   бивушка, богородично цвете, нокът, кози лист, скребър, челебиперчан   ОПИСАНИЕ: Стелещ се по земята, подпиращ се на околните предмети или увивен храст. Младите стъбла са мъхести. Стъблото е дълго до 6м. Листата са срещуположни, елипсовидни, с къси дръжки, целокрайни, лъскави отгоре и синьозелени отдолу. Горните листа са […]

Петлюва опашка

Петлюва опашка
Lathyrus vernus L. Сем. Leguminosae – Бобови   диво шекерче, пролетно секирче, свилинец, секирка, шекерче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дълго, разклонено. От него всяка пролет израстват най-напред листа, след което се появяват стъблата. Стъблата са ръбести, до 50 см високи, изправени. Листата са с 2-4 см високи, изправени. Листната дръжка завършва с […]

Петопръсница

Петопръсница
Sanicula europea L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   европейска дебрянка, дебрянка, обикновена дебрянка, подгорица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дървенисто, светлокафяво, проникващо надълбоко в почвата, с множество корени. Стъблото е до 40 см високо, голо, обикновено неразклонено до сенника, единично, изправено. Приосновните листа са с дълги дръжки, дланевидно разделени на 3-5 дяла. Дяловете […]

Петопръстче

Петопръстче
Potentilla Reptans L.  Сем. Rosaceae – Розоцветни   влачещ се очеболец   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е сравнително късо, многоглаво. Стъблото е тънко, дълго, пълзящо, неразклонено с изключение на първите 3-4 възела; останалите се вкореняват. Листата с 5, по-рядко със 7 венчелистчета, към горната си част назъбени, обикновено рядко окосмени. Цветовете са сравнително едри, […]

Пешак

Пешак
Phaseolus nanus L. Сем. Leguminosae – Бобови   неувивен боб, неувивен фасул, нисък фасул   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно тревисто растение. Кореновата система е добре развита, обхващаща почвата в радиус до около 60 см  и в дълбочина до 90 см. Върху корените на растението се намират грудки, в които се развиват бактерии, имащи способността да усвояват азота […]

Пирей

Пирей
Agropyrum repens Сем. Poaceae – Житни   житняк, пълзящ пирей   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо вкореняващо се във възлите коренище, издънки и изправени, 60-100 см високи цветоносни стебла с плътни възли и кухи междувъзлия. Листата плоски линейни, 4-8 мм широки, с гладки голи  или влакнести влагалища. Цветовете 4-7, събрани в многобройни класчета, […]

Пирински чай (мурсалски чай)

Пирински чай (мурсалски чай)
Sideritis Scardica GRSB. Сем. Labiatae – Устноцветни   македонски чай ,миризлив бурен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището и стъблата в основата си са вдървенени. Цветоносните стъбла са прави или приповдигащи се, неразклонени или разклонени, до 50 см дълги. Листата са срещуположни, слабо назъбени или целокрайни. Долните са продълговати, тъпи, с къси дръжки, стеснени към […]

Питомен бъздуняк

Питомен бъздуняк
Levisticum officinale Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   бъздуняк, левущян, заря, росалия, русалка, селим   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е многоглав, дебел, месест. От всяка глава излиза по едно стъбло, обикновено до 2 м високо, гладко, кухо, голо, надлъжно набраздено, надебелено в основата си, към върха разклонено. Листата са сложноперести, разсечени на едри, клиновидно назъбени […]

Пиявец

Пиявец
Lolium temulentum L. Сем. Gramineae – Житни   бълвавица, лудото, отровна глушица, делиджан, упоително жито   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата му са до 80 см високи, единични или в туфи, изправени, под класовете голи или слабо грапави, светлокафяво оцветени по възлите. Листата са широколинейни, отгоре грапави с къси редки четинки по жилките, отдолу гладки. […]

Планинска смрика

Планинска смрика
Jinuperus communis L. Cupressaceae  -Кипарисови   ардъч, барабонка, обикновена смрика, синя смрика, смирна, смрика, смрикаш, увина, уйна, обикновена хвойна, цицарка   ОПИСАНИЕ: Храст, който при благоприятни условия може да достигне до 12 м височина, с неправилна, по-рядко конична форма. Летораслите са червенокафяви, а кората е сивокафява. Листата са остри иглести, разперени, плитко жлебовидни отгоре, с […]

Планински очеболец

Планински очеболец
Potentilla recta  Сем. Rosaceae  Розоцветни   бутурак, горско прозорче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с цилиндрично неравномерно задебелено коренище. Цветоносните стебла 10-35 см см високи, в горната част разклонени, влакнести. Приосновните листа на дълги дръжки, длановидни, с 5 листчета, отмиращи при цъфтежа; стебловите приседнали тройни, с едри прилистници, изглеждащи петорни. Цветовете единични на дълги дръжки […]

Плъзниче

Плъзниче
Prunus laurocerasus Сем. Rosaceae – Розоцветни   зеленика, лаврова череша, лавровишня, дафнян, черничка   ОПИСАНИЕ: Вечнозелено, до 2м високо храстче или малко дръвче. Кореновата система е силно развита, главно встрани. Стъблото е до 2 м високо. Листата са вечнозелени, до 20 см дълги, кожести, блестящи отгоре, матови отдолу, опадващи през 2-3 години. Те са с […]

Подбел

Подбел
Tussilago farfara L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бяло копито, конско петало, магарешка диря, подвелка, ямков лист   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, дълго, разклонено, пълзящо. Рано през пролетта, при стопяването на снега, от коренището израстват по единични или по няколко надземни стъбла, до 25 см високи, покрити с яйцевидно-ланцетни, розоволилави, остри, кафявочервени […]

Полска къпина

Полска къпина
Rubus fruticosus L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   къпина ,храстовидна къпина, чобан-кюсте   ОПИСАНИЕ: Храст или полухраст. Коренището е дълго, добре развито, надълбоко разположени в почвата. Стъблата са доста дълги, стелещи се, приповдигащи се или изправени, тъпоръбести, покрити с твърди, бодливи шипове. Листата са нечифтоперести, голи у едни, видове, сиво до белезникаво окосмени у други, […]

Полска поветица

Полска поветица
Convolvulus arvensis L. Сем. Convolvulaceae – Поветицови   грамофонче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стеблото пълзящо или увивно, до 1 м дълго. Листата последователни на дръжки, в основата копиевидни или стреловидни, продълговато яйцевидни до ланцетни или линейни. Цветовете по 1-3 в пазвите на листата на дълги дръжки. Венчето фуниевидно бяло или розово с 5 надлъжни […]

Полска салвия

Полска салвия
Salvia pratensis L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бабух, ливадна какула, ливаден конски босилек   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището обикновено е многоглаво, с корен, дълбоко проникващ в почвата. Стъблата са до 80 см високи, четириръбести, изправени, нарядко облистени, в горнта си част слабо разклонени, жлезисто-влакнести, а в долната част само с прости власинки. Листата […]

Полски джоджен

Полски джоджен
Mentha pulegium L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бласкун, лехусничева трева, див джоджун   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблата са високи до 60 см, полегнали и вкореняващи се или изправени. Листата са срещуположни, сравнително дребни, овални или овално-яйцевидни, целокрайни или назъбени, с дребни прилистници. Цветовете са светлопурпурни или лилаво-розови, рядко бели, наредени в раздалечени прешлени […]

Полски мак

Полски мак
Papaver rhoeas L. Сем. Papaveraceae – Макови   булица, булка, коконка, пламеница, кадънка, пуплек, самозасяващ се мак, турчинбул   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е до 80 см високо, право, просто или разклонено, малко или повече влакнесто. Приосновните листа са с дръжки, пересто разсечени, а дяловете са широки, яйцевидни, едро назъбени, връхните обикновено най-едри, по-рядко […]

Полски хвощ

Полски хвощ
Equisetum arvense L. Сем. Equisetaceae – Хвощови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто спорово растение с дълго подземно кафявочервено коренище с тънки корени и кълбести грудки. Стеблата от два типа: прешленести ребристи пролетни, 7-25 см високи, кафяви безхлорофилни прости, на върха със спороносно  класче и летни – зелени фотосинтезиращи, 50-60 см високи, възходящи или изправени, от основата […]

Полско птиче просо

Полско птиче просо
Lithospermium arvense L. Сем. Boraginaceae – Грапаволистни   бабино вретенце, врабчево семе, ливадно птиче просо, полско врабчово семе   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно растение. Коренът е вретеновиден, разклонен. Стъблото е 15-40 см високо, изправено, при основата си разклонено, с почти прилегнали власинки, сравнително рядко облистено. Долните листа са удължено-овални, с дръжки. Горните листа са ланцетни, […]

Попкино лале

Попкино лале
Leucojum Aestivum L.  Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   блатно кокиче, бяла теменуга, дремавче, жабешко лале, ливадско кокиче, лятно блатно кокиче, гергьовско кокиче, пъстро кокиче, сазово кокиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е късояйцевидна, 2-3 см в диаметър, със сивкава или кафява обвивка от стари листа. Стъблото е до 50-60 см високо, малко сплескано. Листата […]

Порезниче

Порезниче
Hypericum perforatum L. Сем. Hypericaceae – Звъникови   жълт офит, звъника, калъчаво, кантарийка, лечебна звъника, жълт кантарион, посечено биле, смичак   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е със силно разклонен главен корен. Стъблото е до 60 см високо, голо, в основата си вдървесинено, към върха силно разклонено. Листата са овално-елиптични до овално-продълговати, срещуположни, седящи, светлозелени, […]

Портокалка

Портокалка
Melissa officinalis   Сем. Labiatae – Устноцветни   кошерджийска трева, лимонка, мамник, маточина, вряс, пчеларник, пчелин, пчелно биле, пчелок   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е силно развито и разклонено. Стъблото е четириръбесто, до 1 м високо, гъсто разклонено. Листата са тъмнозелени и голи отгоре, светлозелени и окосмени отдолу, срещуположни, яйцевидни, на върха заострени, долните с […]

Посевна челебитка

Посевна челебитка
Nigella sativa L. Сем. Ranunculaceae – Лютикови   челебитка, черен кимион, черна мирудия   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е тънък, вретеновиден. Стъблата са изправени, тънки, до 50 см високи, прости или разклонени, обикновено влакнести. Листата са зелени, два до три пъти пересто наделени, с линейни или тесноланцетни дялове. Цветовете са едри, единични, връхни, с […]

Посечено биле

Посечено биле
Prunella vulgaris L. Сем. Labiatae –  Устноцветни   обикновена пришница, живеничаво биле, усойче, хайдушка трева, черноглавка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. Стъблото е изправено или приповдигащо се, до 40 см дълго, с безплодни надземни издънки, голо или слабо окосмено. Приосновните листа са цели, яйцевидни или триъгълно-яйцевидни, обикновено на върха тъпи, клиновидно стеснени […]

Поточарка

Поточарка
Nasturtium officinale R. BR. Сем. Cruciferae – Кръстоцветни   кресон, лечебен пореч, друмиче   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто водно растение. Корените са тънки, нишковидни. Стъблото е приповдигащо се, тръбесто, кухо, разклонено, голо, набраздено, вкореняващо се във възлите, с  приосновни издънки, до 70 см дълго. Листата са тъмнозелени, текоперести, с 2-7 двойки листчета, голи, с ъгловато изрязан […]

Прангос

Прангос
Prangos ferulacea L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   тимянков прангос   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е до 1,5 м високо. Листата са пересто разсечени. Сенниците са съставени от 6 до 12 лъча. Обвивките при основата  на главните лъчи са теснолинейни, заострени, както и в основата на цветните дръжки. Цветовете са жълти. Чашката е почти […]

Пресечка

Пресечка
Cnicus benedictus L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение с вертикален разклонен корен. Стеблото от основата разклонено, полегнало до възходящо, до 40 см високо. Листата последователни, приседнали, продълговато ланцетни, вълновидно дълбоко пересто изрязани и едро назъбени, с бодли по ръба. Кошничките единични, по върховете на клонките, обвити от сближените листа, обвивните листчета […]

Пресечна трева

Пресечна трева
Agrimonia eupatoria L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   охтичаво биле, камшик   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище. Стеблото изправено влакнесто, 30-120 см високо. Приосновните листа сближени розетковидно, стеблевите рязко намаляващи по размери, раздалечени, всички нечифтоперести, листчетата класовидно-гроздовидни съцветия. Венчелистчетата 5, яйцевидни, златистожълти. Плодовете 5-10 мм дълги, увиснали надолу, с дълги кукести израстъци, […]

Прострел

Прострел
Gentiana cruciata L.   Сем. Gentianaceae – Тинтявови   горчавка, злъчка, кръстоцветна тинтява, облиставиче, ванковче, свещилка, свещилник   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е многоглаво, с много коренчета. Стъблото е неразклонено, достигащо до 40 см  височина. Листата са целокрайни, продълговати или тесноелипсовидни, срещуположни на кръст, приседнали, тесноелиптични или удължено-яйцевидни, с 3 или 5 надлъжни жилки. Цветовете […]

Прунка

Прунка
Prunus spinosus L.   Сем. Rosaceae – Розоцветни   галагонка , синя трънка, трънка, черна трънка   ОПИСАНИЕ: Трънката е  бодлив, силно разклонен, до 3 м висок храст. Всяка клонка е почти хоризонтална и завършва с остър бодил. Кората на стъблото е обикновено сивочерна. Листата са сравнително дребни, с къси дръжки, широкоелипсовидни или продълговати, последователни, напилени, […]

Птиче грозде

Птиче грозде
Lithospermum officinale L. Сем. Boraginaceae – Грапаволистни   белоочица, лечебно птиче просо, лекарско семе, птиче семе   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е силно развит. От него излизат по няколко до 1 м високи, изправени, силно разклонени стъбла. Листата са ланцетовидни, с изпъкнали отдолу странични жилки, приседнали, заострени, с прилегнали четинки. Плодните дръжки са задебелени. […]

Пукалче

Пукалче
Physalis alkekengi L. Сем. Solanaceae – Картофови   мехунка, миунче, люзгавиче, фенерче, червена мехунка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. От него израства до 60 см високо стъбло, слабо разклонено или неразклонено. По-долните листа са единични, последователни, до 10 см дълги, с редки власинки. Горните листа са с дръжки, яйцевидни, често по два […]

Пурпурновиолетово птиче просо

Пурпурновиолетово птиче просо
Lithospermium purpureo-coeruleum Сем. Boraginaceae – Грапаволистни   пурпурноцветно птиче просо   ОПИСАНИЕ: Многодишно тревисто растение. Коренището е разклонено. Стъблата са до 60 см високи, отначало изправени, в последствие полегнали към върха и вкореняващи се. Листата са ланцетни, разположени последователно, заострено, с неясни странични жилки, тъмнозелени отгоре, светлозелени отдолу, меки. Цветовете са едри, красиви, отначало пурпурночервени, […]

Пчелник

Пчелник
Marrubium Vulgare L.  Сем.  Labiatae – Устноцветни   мантърка, курт-оту, блага трева, пчелинок, маточина сладка   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренът е вдървенял. Стъблото е високо до 50 см, изправено, долу обло, горе тъпо четириръбесто, разклонено, беловлакнесто. Листата са с дръжки, разположение срещуположно на кръст, кръгло-овални или почти кръгли, набръчкани, равномерно назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу […]

Първениче

Първениче
Viola odorata L.  Сем. Violaceae – Теменугови   кокорче, миризлива теменуга, оче, горска теменуга, теменужка   ОПИСАНИЕ:  Безстъблено многогодишно тревисто растение, високо до 15 см. Листата са приосновни, с дълги дръжки, с почти закръглено-яйцевидни до широкояйцевидни петури, с тъп връх и сърцевидна основа, лъскави. При основата на листните дръжки се намират широко-яйцевидни, заострени, целокрайни или […]

Пърхутка

Пърхутка
Bovista plumbea Pers. Сем. Lycoperdaceae – Пърхутки   ОПИСАНИЕ: Плодното тяло кълбесто, 1,5-3 см в диаметър с тънка ципеста обвивка, отначало бяло, после сиво; вътрешността отначало бяла и твърда, без безплодна част, зряла маслиненокафява до пурпурнокафява.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте в горите, сухите ливади, пасищата, край пътищата. Разпространено из цялата страна. Среща се в цяла Европа. […]

Пясъчна самодивска трева

Пясъчна самодивска трева
Peucedanum arenarium Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с вертикален масивен корен. Стеблата 20-150 см високи, изправени или полегнали, плътни, в горната част разклонени. Приосновните и долните листа на дръжки, петурите перести. Цветовете в сложни сенници с 2-10 главни лъча, нервни помежду си. Венчелистчетата 5, почти кръгли, интензивно жълти. Плодът широко елиптичен, […]

Пясъчно цвете

Пясъчно цвете
Helichrysum arenarium L.  Сем. Compositae – Сложноцветни   жълт смил, каменно цвете, котешка стъпка, неувехка, безсмъртниче, сламено цвете, смил, смин, сухо цвете   ОПИСАНИЕ:  Жълтият смил е многогодишно тревисто растение. Коренището е вдървесинено, дълбоко проникващо в почвата. Стъблата са обикновено по няколко. Те са високи до 30 см, целите заедно с листата покрити с гъсти […]