Всички Билки

Салепи

Салепи
Orchis L. Сем. Orchidaceae – Салепови   ливадар, клинова трева   ОПИСАНИЕ: Многогодишни тревисти растения. Съцветието е клас или грозд. Околоцветните листчета са разперени или са събрани в шлем, еднакво големи или вътрешните по-къси. Устната при основата си е шпора, цяла или триделна, гола или окосмена. Тичинката е една. Плодът е разпуклива по 3 шева […]

Самобайка

Самобайка
Glechoma hederacea  Сем.Lamiaceae – Устноцветни   бабичева трева, бръшлянова самобайка, върболиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стеблото е четириръбо пълзящо или полегнало, вкореняващо се във възлите, с изправени или възходящи цветоносни разклонения, 15-40 см високи. Листата са срещуположни бъбрековидни до сърцевидно закръглени тъпи до почти заострени, едро тъпо назъбени, разредено влакнести. Цветовете обикновено по два […]

Самодивски босилек

Самодивски босилек
Fumaria officinalis L. Сем. Papaveraceae – Макови   горчива трева, димянка, зайча опашка, димна трева, лекарствен росопас, лисичина, петльови гащи, косопас , съхтаре, френково биле, шефтериче   ОПИСАНИЕ: Дребно едногодишно, нежно, тревисто растение. Стъблото е голо, силно разклонено, синкавозелено, стелещо се, с восъчен налеп, листата са просто до двойно пересто нарязани, а дяловете са овални-ланцетни. […]

Самодивски чемшир

Самодивски чемшир
Ruscus aculaetus L. Сем. Liliaceae – Кремови   бодилка, бодлив див чемшир, залис   ОПИСАНИЕ: Многогодишно, вечнозелено двудомно растение. Коренищата са пълзящи, с множество шнуровидни коренчета, с лют и горчив вкус. Стъблото е до 60 см високо, разклонено. Клонките са последователни. Листата са люсповидни, дребни, ципести. Те са заместени с листовидно изменените клонки на растението […]

Самодивско дърво

Самодивско дърво
Sorbus aucuparia L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   калина, офика, диво грозде   ОПИСАНИЕ: Високо до 16 м дърво. Кореновата система е силно развита, с обилни коренови издънки. Стъблото е с лъскава, тънка, гладка, сивозеленикава кора. Короната е закръглена, сравнително рядка. Дървесината е твърда, червеникава. Младите клонки са окосмени, с много лещанки. Листата са нечифтоперести, […]

Сантонинов пелин

Сантонинов пелин
Artemisia santonicum L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   морски пелин, приморски пелин   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение или полухраст с мощен корен. Стеблата тънки, в основата вдървенели, изправени или възходящи, до 80 см високи, разклонени. Приосновните листа на дръжки, средните и горните – приседнали, всички 2-3 пъти перести, гъстовлакнести. Цветните кошнички малоцветни с 1 (3-6) […]

Сапуниче

Сапуниче
Herniaria glabra L. Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   жабрене, белина, леляк-сабуну, развързанче, ракисапун, сапуненица, белило голо, усипливче, голо изсипливче   ОПИСАНИЕ: Едно-, две- до многогодишно , дребно (5-15 см) тревисто, голо или ситно ресничесто растение. Стъблото е полегнало , кръгло, разклонено. Листата са дребни, приседнали, целокрайни, елипсовидни, срещуположни, с ципести прилистници. Цветчетата са твърде малки, […]

Свещилка

Свещилка
Gentiana cruciata L.   Сем. Gentianaceae – Тинтявови   горчавка, злъчка, кръстоцветна тинтява, облиставиче, прострел, ванковче, свещилник   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е многоглаво, с много коренчета. Стъблото е неразклонено, достигащо до 40 см  височина. Листата са целокрайни, продълговати или тесноелипсовидни, срещуположни на кръст, приседнали, тесноелиптични или удължено-яйцевидни, с 3 или 5 надлъжни жилки. Цветовете […]

Свещица

Свещица
Gentiana asclepiadea L.  Сем. Gentianaceae – Тинтявови   обикновена тинтява, горска тинтява   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дълго и месесто. Стъблото е неразклонено, достигащо до 60 см височина, гъсто облистено. Листата са тревисти, срещуположни, меки, яйцевидни или овално-ланцетни, голи, с 5 надлъжни жилки, с неподвити ръбове. Стъбловите листа са приседнали. Цветовете са единични […]

Свилинец

Свилинец
Lathyrus vernus L. Сем. Leguminosae – Бобови   пролетно секирче, петлюва опашка, диво шекерче, секирка, шекерче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дълго, разклонено. От него всяка пролет израстват най-напред листа, след което се появяват стъблата. Стъблата са ръбести, до 50 см високи, изправени. Листната дръжка завършва с осилче. Листата са с 2-4 двойки […]

Свинска млечка

Свинска млечка
Tanaxacum officinale WEB.  Сем. Compositae – Сложноцветни   баба марта, борец, горец, жълта млечка, мартенче, опади коса, радика, глухарче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Силно изменчив вид с много форми. Коренищата са къси, многоглави. Стъблото е безлистно, до 30 см високо, голо, заоблено, тънко, сухо. Листата са многобройни, събрани в приземна розетка, с различна форма […]

Свински копър

Свински копър
Peucedanum officinalis L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   лечебна самодивска трева   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е значително развит, покрит в горната си част с кичур от власинки. Стъблото е до 1,5 м високо, изправено, голо, разклонено. Листните сегменти са шиловидно-ланцетни, до 1,5 мм широки. Приосновните листа са тройноперести, с линейни дялове, 6-10 см […]

Свирчовина

Свирчовина
Sambucus Nigra L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   бозик, бузе, бъз, бъзлян, бъзовина, дренбъз, дървен бъз, свирчина, свирчичина, сворчовина, свирчок, сурчумина, трънбъз, черен бъз, черен дървовиден бъз   ОПИСАНИЕ: Храст или дърво с разперени клони, сърцевината на които е бяла и шуплеста. Листата са нечифтоперести, с 2-3 чифта листчета; последните са яйцевидни или продълговати, заострени, […]

Свратика

Свратика
Tanacetum vulgare L.    Сем. Compositae – Сложноцветни   ветриче, глистава трева, рошава кадънка, вратига   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, разклонено, късо, вдървесинено, многоглаво, с множество корени. Стъблото е до 1 м високо, изправен, слабо ръбесто, силно разклонено към горната си част, понякога червеникаво. Листата са текоперести, последователни, тъмнозелени отгоре, по-светли отдолу. Листчетата […]

Седефче

Седефче
Ruta graveolens L. Сем. Rutaceae – Седефчеви   миризливо седефче, обикновено седефче, миризлив сънчец   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение или полухрастче. Коренът е вретеновиден с множество тънки разклонения, достигащ до 80 см дълбочина в почвата. От него излизат по няколко стъбла. Те са до 80 см високи, изправени, кръгли, в зоната на съцветието разклонени. Листата […]

Селим

Селим
Levisticum officinale KOCH. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   бъздуняк, левущян, питомен бъздуняк, росалия, русалка, заря   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е многоглав, дебел, месест. От всяка глава излиза по едно стъбло, обикновено до 2 м високо, гладко, кухо, голо, надлъжно набраздено, надебелено в основата си, към върха разклонено. Листата са сложноперести, разсечени на едри, […]

Сена

Сена
Cassia acutifolia Del. Сем. Fabaceae – Бобови   майчин лист   ОПИСАНИЕ:  Полухраст, до 100 см висок. Стеблото от основата разклонено, долните клонки стелещи се или възходящи. Листата последователни сложни чифтоперести, с 4-5 двойки ланцетни целокрайни островърхи листчета на къси дръжки, голи. Цветовете в гроздовидни съцветия на дълги дръжки в пазвите на листата. Венчелистчетата 5, […]

Сесел

Сесел
Seseli rhodopaeum VEL. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   родопски сесел, маясъл   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Кореновата система е осева, с добре развит главен корен. През първата година растението формира само розетка от 5-8 листа и в това състояние презимува, а цъфти и плодоноси през втората година. Стъблото е до 1,5 м високо, голо. Листата […]

Сибирски дивисил

Сибирски дивисил
Heracleum sibiricum L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   мача стъпка, русалка, русалия   ОПИСАНИЕ:  Едро, двугодишно, а понякога многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел, вретеновиден, разклонен, жълтеникав отвън, бял отвътре. Стъблото е до 2 м високо, ребресто, покрито с къси власинки, със срещуположни клонки. Приосновните листа са едри, нечифтоперести, снабдени с жлебовидни дръжки, постепенно преминаващи […]

Сийрек

Сийрек
Linum usitatissimum L. Сем. Linaceae – Ленови   лен, обикновен лен, питомен лен, културен лен   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто културно растение. Коренът е разклонен, с множество нежни коренчета. Стъблото е високо до 1,5 м, голо, в горния си край разклонено, с дълги ликови снопчета. Листата са длъгнесто-ланцетни, с 3 жилки, заострени на върха, последователни. Цветовете […]

Синап черен

Синап черен
Brassica nigra L. Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни   хардал   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с вретеновиден корен. Стеблото право, до 2 м високо, в горната част разклонено. Долните и средните листа лировидни, нечифтопересто нарязани, неправилно назъбени; горните прости ланцетни, разредено назъбени или целокрайни. Цветовете жълти, събрани във връхни гроздовидни съцветия. Венчелистчетата 4. Плодът прилегнала към […]

Синьоглавче

Синьоглавче
Succisa pratensis MCH. Сем. Dipsacaceae – Лугачкови   ливадско синьоглавче, заешки уши    ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корените са до 4 см дълги, до 2 см дебели, твърди, жилави, тъмнокафяви. Стъблото е изправено, с две срещуположни разклонения в горната си част, голо или влакнесто, до 80 см високо. Приосновните листа са елипсовидно-ланцетни, повечето приземни, целокрайни, […]

Синя градинска перуника

Синя градинска перуника
Iris germanica L. Сем. Iridaceae – Перуникови   манастирско цвете, син замбак, синя перуника, замбак   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е дебело, късо, пълзящо. Стъблото е до 1 м високо. Листата са сивозелени, мечовидни. Прицветниците са продълговати, с гръбен ръб. Цветовете са почти приседнали, ароматични. Околоцветната тръбица е равна или малко по-дълга от яйчника. […]

Синя жлъчка

Синя жлъчка
Cichorium intybus L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   цикория   ОПИСАНИЕ: Многогодишно растение с дълъг месест вретеновиден корен. Стеблото изправено, 30-120 см високо, в горната част разклонено. Приосновните листа в розетка на къси дръжки, обратно ланцетни, стебловите – последователни, приседнали стеблообхващащи. Кошничките единични или по няколко на къси дръжки до почти приседнали в пазвите на […]

Синя метличина

Синя метличина
Centaurea cyanus L. Сем. Asteraceae – Сложноцветни   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с тънък вретеновиден корен. Стеблото изправено, 30-80 см високо, разклонено, сивобяло влакнесто. Листата последователни, сивозелени, долните триделни или перести, горните линейни, цели. Цветните кошнички единични, едри, по върховете на стеблото и разклоненията, обвивните листчета в няколко реда, външните зелени, вътрешните жълтеникави, ципести. Цветовете […]

Синя ружа

Синя ружа
Lavatera thuringiaca L. Сем. Malvaceae – Слезови   син слез, тюрингска лаватера   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел, меснат, многоглав. От главите излизат по няколко стъбла. Те са прави, до 1,5 м високи, прости, само в горната си част разклонени. Листата са едри, с дръжки, последователни, като долните са със слаба сърцевидна основа, […]

Синя хвойна

Синя хвойна
Jinuperus communis L. Cupressaceae  -Кипарисови   ардъч, барабонка, планинска смрика, синя смрика, смирна, смрика, смрикаш, увина, уйна, обикновена смрика, цицарка   ОПИСАНИЕ: Храст, който при благоприятни условия може да достигне до 12 м височина, с неправилна, по-рядко конична форма. Летораслите са червенокафяви, а кората е сивокафява. Листата са остри иглести, разперени, плитко жлебовидни отгоре, с […]

Сирище

Сирище
Galium Verum L. Сем. Rubiaceae – Брошови   енева трева, еньовче, жълт еньовец, жълта подкваса, драгайка, яновче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 80 см, четириръбесто, приповдигащо се в долната си част, четинесто, слабо разклонено. Листата са теснолинейни, рядко клиновидно обратно овални, разположени прешленовидно, отгоре тъмнозелени, голи, отдолу четинести. Цветовете са дребни, […]

Сиротица

Сиротица
Gratiola officinalis L. Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   бял кантарион, месечница, милостивка, горчивличе, трескавиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета. Стъблото е високо до 50 см. Листата са приседнали, срещуположни, ланцетни, заострени, целокрайни или назъбени на върха. Цветовете са поединични, бели, жълтеникави, с дълги, излизащи от пазвите на листата дръжки, […]

Сицилийска смрадлика

Сицилийска смрадлика
Rhus coriaria L. Сем. Anacardiaceae – Смрадликови   дъбилен шмак   ОПИСАНИЕ:  Храст със слабо разклонени, до 2 м високи стъбла или ниско дърво. Кореновата система е силно развита, с извънредно много коренови власинки. Младите клонки, листата, клоните, стъблата, листните дръжки, съцветията, плодовете и долната страна на листата са окосмени. Кората на стъблата е червеникавовиолетова. […]

Скребър

Скребър
Lonicera caprifolium L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   бивушка, богородично цвете, нокът, петльови нокти, кози лист, челебиперчан   ОПИСАНИЕ: Стелещ се по земята, подпиращ се на околните предмети или увивен храст. Младите стъбла са мъхести. Стъблото е дълго до 6м. Листата са срещуположни, елипсовидни, с къси дръжки, целокрайни, лъскави отгоре и синьозелени отдолу. Горните листа […]

Слабителна зърника

Слабителна зърника
Rhamnus cathartica L. Сем. Rhamnaceae – Зърнастецови   зърника, жълта боя, насламика   ОПИСАНИЕ: Силно разклонен листопаден храст или до 3 м високо дърво. Кореновата система е повърхностна. Клоните са обикновено срещуположни, бодливи, към върха заострени. Кората на стъблото е почти черна, често напукана. Листата са срещуположни, голи, елипсовидни, слабо заострени, целокрайни или ситно назъбени, […]

Сладколистен клин

Сладколистен клин
Astragalus glycyphyllos   Сем. Fabaceae – Бобови    орлови нокти, сграбиче, врани нокти, клинавиче   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение с вертикален дълбок корен. Стеблото от основата силно разклонено с приповдигащи се полегнали или разпространени клонки, 30-100 см дълги. Листата нечифтоперести, листчетата 4-6 двойки, широко елиптични до продълговато яйцевидни. Съцветията яйцевидни гъсти многоцветни гроздове на дълги дръжки […]

Сладък бурен

Сладък бурен
Lamium album L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бяла мъртва коприва, мъртва коприва, дива коприва   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, снабдено с множество коренчета, надълбоко проникващи в почвата. Стъблото е до 60 см високо, приповдигащо се или изправено, четириръбесто, кухо, просто, рядко, разклонено, окосмено. Листата са разположени срещуположно на кръст, сърцевидно-яйцевидни, […]

Сладък корен

Сладък корен
Glycyrrhiza glabra L.  Сем. Leguminosae – Бобови   боряна дулче, женско биле, миям бала, сладка билка, сладник, сладок, сладун, сладунек, гол сладник   ОПИСАНИЕ: Многогодишно полухрастовидно растение. Коренището е късо. Коренът е силно разклонен в хоризонтална и вертикална посока. Стъблото е високо до 2 м. Листата са последователни, нечифтоперести. Листчетата са от 7 до 15 […]

Сламено цвете

Сламено цвете
Helichrysum arenarium L.  Сем. Compositae – Сложноцветни   жълт смил, каменно цвете, котешка стъпка, неувехка, пясъчно цвете, безсмъртниче, смил, смин, сухо цвете   ОПИСАНИЕ:  Жълтият смил е многогодишно тревисто растение. Коренището е вдървесинено, дълбоко проникващо в почвата. Стъблата са обикновено по няколко. Те са високи до 30 см, целите заедно с листата покрити с гъсти […]

Слива

Слива
Prunus Domestica L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   домашна синя слива, каунка, кюстендилска синя слива, домашна слива   ОПИСАНИЕ: Средно едро дърво, достигащо до 12 м височина. Кората е напукана, сивобелезникава. Листата са яйцевидни, младите покрити и от двете страни с власинки, напилени, а възрастните са само отдолу космати, назъбени или напилени. От всяка плодна […]

Слънчоглед

Слънчоглед
Helianthus annuus L. Сем. Compositae – Сложноцветни   слънчова любовница, слънчова майка, слънчовка, едногодишен слънчоглед   ОПИСАНИЕ: Едногодишно културно растение. Кореновата система е силно развита, а главният корен прониква надълбоко в почвата. Стъблото е до 3 м високо, вдървесинено, изправено, слабо разклонено, покрито с твърди четинки и с бяла шуплеста сърцевина. Листата са едри, сърцевидни, […]

Сминдух

Сминдух
Trigonella foenum-graecum   Сем. Leguminosae – Бобови   гръцко сено, гръцки сминдух, камилско сено, врачанска префирия, тилчец   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно културно тревисто растение. Стъблото е до 60 см високо, разклонено, изправено или полегнало. Листата са тройни. Листчетата са яйцевидни или яйцевидно-продълговати, заоблени, в горната си част слабо назъбени, тъмнозелени отгоре, сивозелени отдолу, с дръжки, в основата […]

Смичак

Смичак
Hypericum perforatum L. Сем. Hypericaceae – Звъникови   жълт офит, звъника, калъчаво, кантарийка, лечебна звъника, жълт кантарион ,порезниче, посечено биле   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е със силно разклонен главен корен. Стъблото е до 60 см високо, голо, в основата си вдървесинено, към върха силно разклонено. Листата са овално-елиптични до овално-продълговати, срещуположни, седящи, светлозелени, […]

Смокиня

Смокиня
Ficus carica L. Сем. Moraceae – Черничеви   ОПИСАНИЕ: Ниско дърво, до 7-10 м, или храст. Кората светлосива гладка, младите клонки влакнести. Листата едри, на дълги (2-7 см) дръжки, закръглени или широко яйцевидни, 3-5-делни, в основата сърцевидни, отгоре с кафяви четинки, отдолу меко влакнести. Съцветията крушовидни, на къси дръжки в пазвите на листата. Съцветното легло […]

Смрадлив здравец

Смрадлив здравец
Geranium robertianum L. Сем. Geraniaceae – Здравецови   зъмски бурен, робертов здравец, зловонен здравец   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 70 см, окосмено. Листата са срещуположни. Листните петури са дълбоко разсечени на 3-5 дяла, с дълги дръжки, покрити с червеникави жлезисти космици. Цветовете са розовочервени, по два на обща дълга дръжка. Тичинковите […]

Смрадлика

Смрадлика
Cotinus coggygria Scop. Сем. Anacardiaceae – Смрадликови   тетра, тетере   ОПИСАНИЕ: Храст, до 4 м висок, рядко ниско дърво. Клонките с гладка червеникава кора и жълта дървесина. Листата обратно яйцевидни или елиптични тъпи голи зелени, често с червеникав оттенък. Цветовете дребни, събрани във връхни разперени метличести съцветия. Плодът сух едносеменен тъмнокафяв. Цъфти май-юни.   […]

Смукалник

Смукалник
Helleborus cyclophyllus Boiss. Сем. Ranunuculaceae – Лютикови   бабатура, кукрек, кукуряк, миризлив кукуряк, ведрица, съклица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, кафяво, разклонено, с множество корени. Стъблото е зелено, изправено, до 50 см високо. Приосновният лист е длановиден, нарязан на 7-16 дяла, с дръжка, често презимуващ. Стъблените листа са по-дребни, приседнали. Цветовете […]

Смърч

Смърч
Picea Excelsa LINK. Сем. Pinaceae – Борови   обикновен смърч, европейски смърч, червена ела   ОПИСАНИЕ: Високо красиво дърво. Короната му е конусовидна, с хоризонтално разположени или увиснали клони. Кората на по-младите дървета е сивозелена, а впоследствие тя става тъмносива или червеникавосива, напукана. Пъпките са яйцевидно-конични, заострени, сивокафяви. Връхните пъпки са прикрити със спирално завити […]

Снежниче

Снежниче
Galanthus nivalis L. Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви   бабка, бяла бабка, калоянче, кар-чичек, кокиче, конски зъб, какичка, снежно кокиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно луковично растение. Луковицата е яйцевидна, 1-1,5 см в диаметър. Стъблото е до 20 см високо, еднакво дебело в горната и долната си част. Листата са приосновни, обикновено два. В основата си те се […]

Софора

Софора
Sophora japonica L. Сем. Fabaceae – Бобови   ОПИСАНИЕ: Дърво, до 20 м високо. Кората сива, младите клонки тъмнозелени. Листата нечифтоперести, със 7-17 удължено яйцевидни целокрайни листчета. Цветовете в рехави метличести съцветия. Венчето бледожълто или розово, от 5 нееднакви листчета.  Плодът цилиндричен месест броеничесто прищъпнат неразпуклив боб. Цъфти юли-август.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Отглеждано в градини и […]

Спанак

Спанак
Spinacia oleracea L. Сем. Chenopodiaceae – Лободови   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Главният корен е вретеновиден и по време на плодообразуването може да се достигне до 2 м дълбочина. Основната коренова част се разполага на дълбочина и ширина около 30 см. Стъблото е светлозелено, до 1 м високо, изправено, просто или разклонено. В началната фаза […]

Спореж

Спореж
Senecio vulgaris L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бубакерка, обикновен спореж, кръстец, спориж   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Коренът е тънък, вретеновиден. Стъблото е изправено или приповдигащо се, просто или разклонено от основата, до 60 см високо, голо или паяжинесто-вълнесто, окосмено. Листата са до 11 см дълги, продълговато-обратно айцевидни или ланцетно-линейни, дълбоко нарязани […]

Спреж

Спреж
Helleborus cyclophyllus Boiss. Сем. Ranunuculaceae – Лютикови   бабатура, кукрек, кукуряк, миризлив кукуряк, смукалник, ведрица, съклица   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е хоризонтално, пълзящо, кафяво, разклонено, с множество корени. Стъблото е зелено, изправено, до 50 см високо. Приосновният лист е длановиден, нарязан на 7-16 дяла, с дръжка, често презимуващ. Стъблените листа са по-дребни, приседнали. […]

Сребролистно прозориче

Сребролистно прозориче
Potentilla argentea L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   сребролистен очиболец, очиболец   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е вдървеняло, с вретеновиден корен. Стъблото излиза от коренището. То е до 40 см високо, на гъсто окосмено, изправено, често дъговидно извито в основата си или надигнато. Долните листа са 5-7 делни, стоящи на дълги дръжки и по […]

Страхливче – дават го при уплаха

Страхливче – дават го при уплаха
Leonurus cardiac L. Сем. Labiatae –  Устноцветни   дяволско страшниче, обикновена дяволска уста, дяволска уста, темянка, чубурлово биле   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Кореновата система е силно развита. Стъблото е високо до 1,5 м, четириръбесто, кухо, слабо мъхесто. Листата са срещоположни, с дръжки, почти до половината длановидно нарязани, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени, към върха овално-ланцетни, […]

Стръвниче

Стръвниче
Hieracium pilosella L. Сем. Compositae – Сложноцветни   беснурка, заешка лобода, истравниче, миши уши, рунянка, еньов трън   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Корена често излизат пълзящи дълги и тънки издънки, с постепенно намаляващи листчета. Стъблото е най-често безлистно, високо до 30 см. Листата са наредени в прикоренова розетка. Те са продълговато-елипсовидни или ланцетни, окосмени, отгоре […]

Суница

Суница
Vaccinum vitis idaea L. Сем. Ericaceae – Пиренови   кокази, кокуза, кокоз, червена брусница, червена боровинка   ОПИСАНИЕ: Високо до 30 см храстче, с влакнести закръглени клонки. Коренището е дълго, тънко, пълзящо. Стъблата са изправени, разклонени, цилиндрични, младите зелени, а по-старите – кафяви. Листата са голи, кожести, елипсовидни или обратно овални, целокрайни, вечнозелени, тъмнозелени отгоре, […]

Сърмъшик

Сърмъшик
Periploca Graeca L. Сем. Asclepiadaceae – Устрелови   бясно дърво, гръцки гърбач, гърбач   ОПИСАНИЕ: Красив увивен храст. Кореновата система е силно развита. Стъблото е дълго до 30 м и се увива около околните дървета и предмети. Кората е червенокафява. Листата са до 10 см дълги, с къси дръжки, с изпъкнала едра жилка. Те са […]

Сърнешки киселец

Сърнешки киселец
Oxalis acetosella L. Сем. Oxalidaceaе   киселиче, , обикновено киселиче, кисел, щавел, кузу-кулаш, овчи киселец, кисела детелина   ОПИСАНИЕ: Дребно многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, хоризонтално, разклонено, пълзящо, до 10 см дълго. Стъблото липсва. Листата са приосновни, прикрепени на дълги дръжки, триделни. Листчетата са клиновидни, често отдолу червеникави. Цветовете са единични, бели или розови, […]