Всички Билки

Татарски босилек

Татарски босилек
Mercurialis perennis L.  Сем. Euphorbiaceae – Млечкови   многогодишен пролез, горска живолина, живолина   ОПИСАНИЕ: Многогодишно двудомно растение тревисто растение. Коренището е дълго, пълзящо, с дълги пълзящи издънки. Стъблата са изправени, до 40 см високи, в долната си част обикновено безлистни, влакнести само горната част. Листата са срещуположни, до 10 см дълги, с дълги дръжки […]

Татул

Татул
Datura stramonium L. Сем. Solanaceae – Картофови   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с неприятна миризма. Стеблото изправено, 40-100 см високо, в горната част разклонено. Листата последователни, на дълги дръжки, яйцевидни островърхи, дълбоко изрязано назъбени. Цветовете едри, 7-12 см дълги, на дръжки в пазвите на листата по стеблото и разклоненията. Венчето бяло тръбесто фуниевидно, до 2 […]

Теменужка

Теменужка
Viola odorata L.  Сем. Violaceae – Теменугови   кокорче, миризлива теменуга, оче, първениче, горска теменуга   ОПИСАНИЕ:  Безстъблено многогодишно тревисто растение, високо до 15 см. Листата са приосновни, с дълги дръжки, с почти закръглено-яйцевидни до широкояйцевидни петури, с тъп връх и сърцевидна основа, лъскави. При основата на листните дръжки се намират широко-яйцевидни, заострени, целокрайни или […]

Теменче

Теменче
Salvia officinalis L.   Сем. Labiatae – Устноцветни   божигробски босилек, рожково биле, градински чай   ОПИСАНИЕ: Градинския чай е до 1м високо, силно разклонено и облистено полухрастче. Кореновата система е силно развита, влакнеста, проникваща надълбоко в почвата. Стъблата са многобройни, сивокафяви, вдървесинени в основата си, по-нагоре тревисти, с четириръбести, бяло окосмени и гъсто облистени разклонения. […]

Темянка

Темянка
Leonurus cardiac L. Сем. Labiatae –  Устноцветни   дяволско страшниче, обикновена дяволска уста, страхливче – дават го при уплаха; дяволска уста, чубурлово биле   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Кореновата система е силно развита. Стъблото е високо до 1,5 м, четириръбесто, кухо, слабо мъхесто. Листата са срещоположни, с дръжки, почти до половината длановидно нарязани, отгоре тъмнозелени, […]

Термопсис

Термопсис
Thermopsis lanceolata R. Br. Сем. Fabaceae – Бобови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с мощно разклонено коренище. Стеблата многобройни, 10-40 см високи, прави разклонени влакнести. Листата на дръжки, последователни тройни листчетата продълговати, отгоре голи, зелени, отдолу влакнести. Цветовете във връхни гроздове. Венчелистчетата жълти, 5, нееднакви. Плодът тясно линеен, прав или слабо сърповидно извит. Цъфти юни-август. […]

Теснолистен жиловлек (живовлек)

Теснолистен жиловлек (живовлек)
Plantago lanceolata L. Сем. Plantaginaceae – Жиловлекови   жиловец, ланцетолистен жиловлек, остролистен жиловлек, дълголистен жиловлек   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, вертикално. Стъблото е безлистно, цветоносно, изправено, до 30 см високо, с 5 надлъжни браздички, покрито с дребни власинки. Листата са ланцетни или широколинейни, приосновни, събрани в розетка, жилави, тъмнозелени, целокрайни или с […]

Тетра

Тетра
Cotinus coggygria Scop. Сем. Anacardiaceae – Смрадликови   смрадлика, тетере   ОПИСАНИЕ: Храст, до 4 м висок, рядко ниско дърво. Клонките с гладка червеникава кора и жълта дървесина. Листата обратно яйцевидни или елиптични тъпи голи зелени, често с червеникав оттенък. Цветовете дребни, събрани във връхни разперени метличести съцветия. Плодът сух едносеменен тъмнокафяв. Цъфти май-юни.   […]

Тиква обикновена

Тиква обикновена
Cucurbita pepo L. Сем. Cucurbitaceae – Тиквови   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с разклонен тънък корен, стеблото стелещо се или катерливо с мустачета, 2-10 м дълго, с гъсти твърди шипчета. Листата на дълги дръжки, много големи, петурата дълбоко изрязана, с 5 тъпи дяла. Цветовете еднополови еднодомни. Венчето звънчевидно, с 5 дяла. Плодът голям, до 20 […]

Тилчец

Тилчец
Trigonella foenum-graecum   Сем. Leguminosae – Бобови   гръцко сено, гръцки сминдух, камилско сено, сминдух, врачанска префирия   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно културно тревисто растение. Стъблото е до 60 см високо, разклонено, изправено или полегнало. Листата са тройни. Листчетата са яйцевидни или яйцевидно-продълговати, заоблени, в горната си част слабо назъбени, тъмнозелени отгоре, сивозелени отдолу, с дръжки, в основата […]

Тимянков прангос

Тимянков прангос
Prangos ferulacea L. Сем. Umbelliferae – Сенникоцветни   прангос     ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е до 1,5 м високо. Листата са пересто разсечени. Сенниците са съставени от 6 до 12 лъча. Обвивките при основата  на главните лъчи са теснолинейни, заострени, както и в основата на цветните дръжки. Цветовете са жълти. Чашката е почти […]

Тинтява

Тинтява
Gentiana lutea L. Сем. Gentianaceae – Тинтявови   едра горчивка, жълта тинтява, трескав корен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение, което може да живее 50-60 години. Коренището е месесто, дебело, многоглаво, напречно набръчкано. От него излизат няколко корена, достигащи до 60 см дълбочина в почвата. Отначало растението развива само розетните листа. Стъблото е изправено, неразклонено, цилиндрично, […]

Типец

Типец
Genista tinctoria L. Сем. Leguminosae – Бобови   багрилна жълтуга, багрило, цветило, бояджийска жълтуга   ОПИСАНИЕ: Едър, силно разклонен полухраст или до 4 м високо храстче. Стъблото е изправено, набраздено, със зелени и почти голи клонки. Листата са ланцетовидни или линейни, заострени, до 4 см дълги, по края и по жилките мъхести, с ясно забележими […]

Тис

Тис
Taxus baccata L. Сем. Taxaceae – Тисови   отровачка, обикновен тис, тисовина   ОПИСАНИЕ:  До 7 м високо и до 1 м в диаметър дебело иглолистно дърво. Кореновата система е твърде пластична, с централен корен, с развита микориза. Короната е широко яйцевидно-цилиндрична или неправилна, гъста, тъмнозелена. Кората е червеникаво сива, гладка или плочесто напукана. Листата […]

Тлъстига

Тлъстига
Sedum acre L. Сем. Crassulaceae – Дебелецови   дебелец, жълто прозориче, жълта тлъстига, кози цицки, лютива тлъстига, парлива тлъстига, див пипер, яреч   ОПИСАНИЕ: Дребно, многогодишно, голо, разклонено, туфесто тревисто растение. Коренището е пълзящо, разклонено, шнуровидно, с къси, тънки, влакнести коренчета. Стъблата са многобройни, до 15 см дълги, безплодните лежащи, със синкавозелен цвят,  а цветоносните […]

Тревист бъз

Тревист бъз
Sambucus ebulus L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   абъд, бъзак, бъзвуняк, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзовина, ниско бъзе   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Централния корен е силно развит, едър, дебел, а от неговата шийка косо излизат странични коренища. Стъблата са едногодишни, изправени, набраздени, до 2 м високи, разклонени, зелени, почти голи, с бяла сърцевина. Листата са […]

Трескавиче

Трескавиче
Gratiola officinalis L. Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви   бял кантарион, месечница, милостивка, сиротица, горчивличе   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета. Стъблото е високо до 50 см. Листата са приседнали, срещуположни, ланцетни, заострени, целокрайни или назъбени на върха. Цветовете са поединични, бели, жълтеникави, с дълги, излизащи от пазвите на листата дръжки, […]

Трилистник

Трилистник
Menyantes trifoliata L. Сем. Gentianaceae – Тинтявови   горчивче, блатен трилистник, водна детелина   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо в края възходящо членесто дебело коренище с последователни листа, листната дръжка 17-30 см дълга, петурата дълбоко триделна. Цветоносното стъбло безлистно, 15-35 см високо. Цветовете събрани в сбит грозд. Чашелистчетата 5, сраснали до средата. Венчето […]

Троска трева

Троска трева
Polygonum aviculare Сем. Polygonaceae – Лападови   кокошалина, обикновена пача трева, гъша трева   ОПИСАНИЕ:  Едногодишно тревисто растение. Коренът е дълтг, сравнително тънък, без коренище, силно разклонен. Стъблото е до 50 см дълго, обикновено пълзящо, разклонено, до върха гъсто облистено. Долните междувъзлия са 3-7 см дълги, като към върха постепенно  се скъсяват. Листата са дребни, […]

Троскот

Троскот
Cynadon dactylon L. Сем. Poaceae – Житни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо коренище с подземни и надземни издънки. Стеблата възходящи или изправени, до 50 см високи. Листата линейно ланцетни с дълги влагалища и твърда по ръба грапава петура. Цветовете по 1-2 в дребни странично сплеснати класчета, формиращи 3-7 класовидни клонки в длановидно […]

Турска леска

Турска леска
Corylum colurna L. Сем. Betulaceae – Брезови   ОПИСАНИЕ: Дърво до 20 м високо с гъста широкопирамидална корона; кората тъмносива, дълбоко напукана; младите клонки жълтосиви четинесто влакнести, с жлезисти власинки. Листата широки, яйцевидни до широки ланцентни, в основата сърцевидни, по ръба двойно назъбени. Мъжките цветове събрани в 6-10 дълги жълтеникави ресни. Плодът орех – „лешник” […]

Турчинбул

Турчинбул
Papaver rhoeas L. Сем. Papaveraceae – Макови   булица, булка, коконка, пламеница, полски мак, пуплек, самозасяващ се мак, кадънка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е до 80 см високо, право, просто или разклонено, малко или повече влакнесто. Приосновните листа са с дръжки, пересто разсечени, а дяловете са широки, яйцевидни, едро назъбени, връхните обикновено най-едри, […]

Тученица

Тученица
Portulaca oleracea L. Сем. Portulaceae – Тученицеви   тлъстига, тлъстица, клъстига   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата са пълзящи или приповдигащи се, сочни, вилужно разклонени от основата си, до 50 см дълги, голи. Долните листа са последователни, а горните – почти срещуположни, всичките приседнали, продълговато обратно яйцевидни, до лопатовидни, тъпи, стеснени в основата си, месести, […]

Тюрингска лаватера

Тюрингска лаватера
Lavatera thuringiaca L. Сем. Malvaceae – Слезови   син слез, синя ружа   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е дебел, меснат, многоглав. От главите излизат по няколко стъбла. Те са прави, до 1,5 м високи, прости, само в горната си част разклонени. Листата са едри, с дръжки, последователни, като долните са със слаба сърцевидна основа, […]