Всички Билки

Увина

Увина
Jinuperus communis L. Cupressaceae  -Кипарисови   ардъч, барабонка, планинска смрика, синя смрика, смирна, смрика, смрикаш, обикновена смрика, уйна, обикновена хвойна, цицарка   ОПИСАНИЕ: Храст, който при благоприятни условия може да достигне до 12 м височина, с неправилна, по-рядко конична форма. Летораслите са червенокафяви, а кората е сивокафява. Листата са остри иглести, разперени, плитко жлебовидни отгоре, […]

Упоително жито

Упоително жито
Lolium temulentum L. Сем. Gramineae – Житни   бълвавица, лудото, отровна глушица, пиявец, делиджан   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблата му са до 80 см високи, единични или в туфи, изправени, под класовете голи или слабо грапави, светлокафяво оцветени по възлите. Листата са широколинейни, отгоре грапави с къси редки четинки по жилките, отдолу гладки. Влагалищата […]

Урбаличе

Урбаличе
Glechoma hederacea  Сем.Lamiaceae – Устноцветни   самобайка, бабичева трева, бръшлянова самобайка, върболиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стеблото е четириръбо пълзящо или полегнало, вкореняващо се във възлите, с изправени или възходящи цветоносни разклонения, 15-40 см високи. Листата са срещуположни бъбрековидни до сърцевидно закръглени тъпи до почти заострени, едро тъпо назъбени, разредено влакнести. Цветовете обикновено по […]

Усипливче

Усипливче
Herniaria glabra L.  Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   жабрене, белина, леляк-сабуну, развързанче, ракисапун, сапуненица, сапуниче, белило голо, голо изсипливче   ОПИСАНИЕ: Едно-, две- до многогодишно , дребно (5-15 см) тревисто, голо или ситно ресничесто растение. Стъблото е полегнало , кръгло, разклонено. Листата са дребни, приседнали, целокрайни, елипсовидни, срещуположни, с ципести прилистници. Цветчетата са твърде малки, […]

Усойче

Усойче
Prunella vulgaris L. Сем. Labiatae –  Устноцветни   обикновена пришница, посечено биле, живеничаво биле, хайдушка трева, черноглавка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. Стъблото е изправено или приповдигащо се, до 40 см дълго, с безплодни надземни издънки, голо или слабо окосмено. Приосновните листа са цели, яйцевидни или триъгълно-яйцевидни, обикновено на върха тъпи, клиновидно […]