Всички Билки

Хайдушка прахан

Хайдушка прахан
Gnaphalium uliginosum L. Сем. Compositae – Сложноцветни   блатен бял смил, бял смил   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е тънък, слабо прикрепен към почвата. Стъблото е цилиндрично, дребно, до 20 см високо, от основата си силно разклонено, туфесто. Листата са дребни, последователни, линейно-продълговати, целокрайни, на върха притъпени, при основата си стеснени в къса дръжчица, […]

Хайдушка трева

Хайдушка трева
Prunella vulgaris L. Сем. Labiatae –  Устноцветни   обикновена пришница, посечено биле, усойче, живеничаво биле, черноглавка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. Стъблото е изправено или приповдигащо се, до 40 см дълго, с безплодни надземни издънки, голо или слабо окосмено. Приосновните листа са цели, яйцевидни или триъгълно-яйцевидни, обикновено на върха тъпи, клиновидно стеснени […]

Хардал

Хардал
Brassica nigra L. Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни   черен синап   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение с вретеновиден корен. Стеблото право, до 2 м високо, в горната част разклонено. Долните и средните листа лировидни, нечифтопересто нарязани, неправилно назъбени; горните прости ланцетни, разредено назъбени или целокрайни. Цветовете жълти, събрани във връхни гроздовидни съцветия. Венчелистчетата 4. Плодът прилегнала […]

Хипофае

Хипофае
Hippophae Rhamnoides Сем. Eleagenaceae   ракитник   ОПИСАНИЕ:Висок до 6 м, разклонен, бодлив храст. Кореновата система е силно развита. Листата са дребни, линейни или линейно-ланцетни., отгоре голи и зелени, до 8 см дълги, тесни, целокрайни, с къси дръжки. Както листата, така и най-младите клонки и околоцветникът са покрити със сребърнобели люспи. Цветовете са еднополови, жълтеникави, […]

Хисоп

Хисоп
Hyssopus officinalis L. Сем. Labiatae – Устноцветни   исоп лечебен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто туфесто растение. Коренът е силно разклонен, дълбоко проникващ в почвата. От него излизат по няколко стъбла, които са изправени, до 40 см високи, просто или метличесто разклонени, къдраво-влакнести, вдървенени в основата си. Листата са длъгнести, разположени на кръст, целокрайни, с подвид […]

Хмел

Хмел
Humulus lupulus L.  Сем. Cannabinaceae – Конопови   горчиц, мая, мел, хлебна мая, горец   ОПИСАНИЕ: Многогодишно увивно двудомно растение. Коренището е дълго, пълзящо. Стъблото е дълго (в култура до 12 м), ръбесто, покрито с къси, извити във вид на кука шипчета. С тях растението се прикрепва към околните дървета и предмети. Листата са едри, […]

Храсталачна гъшеница

Храсталачна гъшеница
Polygonum dumetorum L. Сем. Polygonaceae – Лападови   храсталачно фасуличе   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стъблото е слабо набраздено, увиващо се или катерливо, разклонено от основата си, достигащо до 1,5 м дължина. Клонките са обикновено дълги, зелени или обилно червеникави. Междувъзлията са гладки или съвсем слабо набраздени, голи. Листата са яйцевидно-триъгълни, до 10 см дълги, […]

Христов трън

Христов трън
Paliurus aculeatus LAM. Сем. Rhamnaceae – Зърнастецови   джигра, кайраче, драка, чалия   ОПИСАНИЕ: Драката е силно разклонен, силно бодлив до 3 м висок плевелен храст. Младите клонки са слабо влакнести, а впоследствие стават голи, червеникави. Листата са последователни, разположение приблизително в 2 редици по клонките, с дръжки, косо яйцевидни, на върха стеснени, с 3 […]

Хрян

Хрян
Armoracia rusticana P. Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с масивен разклонен бял корен и остър лютив вкус. Стеблото право, до 1 м високо, в горната част разклонено. Приосновните листа големи, до 30-40 см дълги, широко ланцетни, голи, назъбени, стебловите по-дребни, цели или пересто нарязани. Цветовете бели многобройни, събрани в гроздовидни съцветия […]