Всички Билки

Царевица

Царевица
Zea Mays L. Сем. Graminae – Житни   бубол, влашковидна, гълъби, мамул, мисир, моруза, рапка, ронка, кукуруз   ОПИСАНИЕ: Едногодишно еднодомно културно растение. Стъблото е изправено, неразклонено, наделено на възли и междувъзлия, плътно, отвутре с шуплест паренхим, достигащо до 3-4 м и повече височина. Листата са ланцетни до линейно-ланцетни, с успоредно жилкуване, прикрепени за стъблото […]

Цветило

Цветило
Genista tinctoria L. Сем. Leguminosae – Бобови   багрилна жълтуга, багрило, бояджийска жълтуга, типец   ОПИСАНИЕ: Едър, силно разклонен полухраст или до 4 м високо храстче. Стъблото е изправено, набраздено, със зелени и почти голи клонки. Листата са ланцетовидни или линейни, заострени, до 4 см дълги, по края и по жилките мъхести, с ясно забележими […]

Целебник

Целебник
Sisybrium officinale L. Сем. Cruciferae – Кръстоцветни   лечебна мъдрица, раноцелебник   ОПИСАНИЕ: Едногодишно до двугодишно растение. Стъблото е изправено, до 90 см високо, разклонено, гладко, обикновено четинесто-мъхнато, с неразклонени тънки къси власинки  и много по-дълги и дебели четинки, като всички са прилегнали към стъблото и са насочени надолу. Цветовете са дребни, единични, без прицветници, […]

Целина

Целина
Apium graveolens L. Сем. Apiaceae – Сенникоцветни   керевиз   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение със специфична миризма, с главест сочен, дебел корен с жълтеникава или възкафява кора и бяла сърцевина. Стеблото изправено, 100-150 см високо, кухо, силно разклонено. Листата пересто нарязани тъмнозелене лъскави. Цветовете малки зеленикави, събрани в многобройни 6-12-лъчеви сенници. Плодът – яйцевиден, странично […]

Цикинда

Цикинда
Urtica dioica L.  Сем. Urticaceae – Копривови   висока коприва, двудомна коприва, жарка, жиговица, жилка, жулка, парниче, обикновена коприва, голяма коприва   ОПИСАНИЕ: Тревисто многогодишно , двудомно растение. Коренището е дълго, пълзящо, разклонено. Стъблата са до 3 м високи, четириръбести, обикновено неразклонени. Листата са срещуположни, до 15 см дълги,  до 8 см широки, продълговато-сърцевидни, овални […]

Цикутово часовниче

Цикутово часовниче
Erodium cicutarium L. Сем. Geraniaceae – Здавецови   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Стеблото обикновено неразвито, по-рядко 5-60 см дълго. Приосновните листа в розетка, двойно перести до перести. Цветовете до 12 в сенниковидни съцветия. Венчелистчетата 5, обратно яйцевидни розововиолетови. Плодът суха разпадлива кутийка, разделяща се на 5 неразпукливи дяла с дълги спирално завити осили. Цъфти май-октомври. […]

Цистозеира

Цистозеира
Cystoseira barbata Сем. Cystoseiraceae – Цистозеирови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно талусно растение, най-едрото водорасло в Черно море. Талусът е силно и неправилно разклонен, храстовиден, оцветен тъмнокафяво до черно, здраво прикрепен към подводните скали с масивен крампан или расте в неприкрепено състояние като стелеща форма.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Видът е широко разпространен по крайбрежните скали и камъни в […]

Цицарка

Цицарка
Jinuperus communis L. Cupressaceae  -Кипарисови   ардъч, барабонка, планинска смрика, синя смрика, смирна, смрика, смрикаш, увина, уйна, обикновена хвойна, обикновена смрика   ОПИСАНИЕ: Храст, който при благоприятни условия може да достигне до 12 м височина, с неправилна, по-рядко конична форма. Летораслите са червенокафяви, а кората е сивокафява. Листата са остри иглести, разперени, плитко жлебовидни отгоре, […]