Всички Билки

Чалия

Чалия
Paliurus aculeatus LAM. Сем. Rhamnaceae – Зърнастецови   джигра, кайраче, христов трън, драка   ОПИСАНИЕ: Драката е силно разклонен, силно бодлив до 3 м висок плевелен храст. Младите клонки са слабо влакнести, а впоследствие стават голи, червеникави. Листата са последователни, разположение приблизително в 2 редици по клонките, с дръжки, косо яйцевидни, на върха стеснени, с […]

Челебиперчан

Челебиперчан
Lonicera caprifolium L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   бивушка, богородично цвете, нокът, петльови нокти, скребър, кози лист   ОПИСАНИЕ: Стелещ се по земята, подпиращ се на околните предмети или увивен храст. Младите стъбла са мъхести. Стъблото е дълго до 6м. Листата са срещуположни, елипсовидни, с къси дръжки, целокрайни, лъскави отгоре и синьозелени отдолу. Горните листа […]

Челебитка

Челебитка
Nigella sativa L. Сем. Ranunculaceae – Лютикови   посевна челебитка, черен кимион, черна мирудия   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е тънък, вретеновиден. Стъблата са изправени, тънки, до 50 см високи, прости или разклонени, обикновено влакнести. Листата са зелени, два до три пъти пересто наделени, с линейни или тесноланцетни дялове. Цветовете са едри, единични, връхни, […]

Ченгелче

Ченгелче
Platanthera bifolia RICH. Сем. Orchidaceae – Салепови   двулистна платантера, кукувича опашка, двудомно ченгелче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Грудките са овално-вретеновидни, силно източени. Старите грудки са значително по-едри, набръчкани, меки, а младите са по-дребни, но твърди и сочни, с кореновидно продължение. Стъблото е до 40 см високо, изправено. Долните листа са едри, широко-овални или […]

Червен кантарион

Червен кантарион
Centaurium erythraea Rafin. (Centaurium umbellatum)  Сем. Gentianaceae – Тинтявови.   червена жлъчка, бабиче, горчивка   ОПИСАНИЕ: Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стеблото изправено ръбесто, 15-30 см високо, голо, на върха разклонено. Приосновните листа на дръжки в розетка, продълговато обратно яйцевидни тъпи, стеблевите срещуположни елиптични или продълговато ланцетни, заострени голи целокрайни с леко дъговидни странични жилки. […]

Червена ела

Червена ела
Picea Excelsa LINK. Сем. Pinaceae – Борови   обикновен смърч, смърч, европейски смърч   ОПИСАНИЕ: Високо красиво дърво. Короната му е конусовидна, с хоризонтално разположени или увиснали клони. Кората на по-младите дървета е сивозелена, а впоследствие тя става тъмносива или червеникавосива, напукана. Пъпките са яйцевидно-конични, заострени, сивокафяви. Връхните пъпки са прикрити със спирално завити игли. […]

Червена калинка

Червена калинка
Viburnum opulus L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   ОПИСАНИЕ: Силно разклонен храст, 1,5-3,0 м висок, кората сивокафява, младите клонки зелени. Листата срещуположни на дръжки, широко яйцевидни, плитко 3-делни. Съцветията плсоки сенниковидно-щитовидни, по върховете на младите клонки. Цветовете бели или розовобели. Плодът костилков, кълбесто приплеснат, червен сочен. Цъфти май-юли.   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Расте из разредени гори и […]

Червена мехунка

Червена мехунка
Physalis alkekengi L. Сем. Solanaceae – Картофови   мехунка, миунче, пукалче, фенерче, люзгавиче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. От него израства до 60 см високо стъбло, слабо разклонено или неразклонено. По-долните листа са единични, последователни, до 10 см дълги, с редки власинки. Горните листа са с дръжки, яйцевидни, често по два заедно, […]

Червено кучешко грозде

Червено кучешко грозде
Solanum dulcamara     Сем. Solanaceae – Картофови   блатска повет, брекиш, отровна разваленка, разводник, барабойник, разгон   ОПИСАНИЕ: Разводникът е лиана, с вдървена долна част на стъблото. Коренището е пълзящо, силно разклонено. Стъблото е разклонено, ръбесто, голо, достигащо до 1 м височина. При благоприятни условия то пълзи по повърхността на почвата или се увива около предмети […]

Червено подъбниче

Червено подъбниче
Teucrium chamaedrys L. Сем. Labiatae – Устноцветни   обикновено подъбиче, подъбица, подъбниче, диариче   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто полухрастовидно растение. Стъблото е до 30 см дълго, полегнало или изправено, четириръбесто, слабо вдървеняло в основата си. Листата са удължени-овални, с къси дръжки, почти приседнали, срещуположни на кръст, клиновидни в основата си, назъбени в горната си част, с […]

Червив бурен

Червив бурен
Teucrium polium L. Сем. Labiatae – Устноцветни   бяла горчива трева, бяла китка, бяла сухарка, бяло подъбиче, маясълива трева   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение, почти полухрастче. Коренът е вдървесинен. Стъблата са до 30 см дълги, цилиндрични, полегнали или приповдигащи се, на върха метличесто разклонени. Листата са длъгнести или линейни, назъбени, с подвити ръбове, до 6 […]

Черен дървовиден бъз

Черен дървовиден бъз
Sambucus Nigra L. Сем. Caprifoliaceae – Бъзови   свирчовина, бозик, бузе, бъз, бъзлян, бъзовина, бъз черен, дренбъз, дървен бъз, свирчина, свирчичина, сворчовина, свирчок, сурчумина, трънбъз, черен бъз, бъз черен   ОПИСАНИЕ: Храст или дърво с разперени клони, сърцевината на които е бяла и шуплеста. Листата са нечифтоперести, с 2-3 чифта листчета; последните са яйцевидни или […]

Черен имел

Черен имел
Loranthus europaeus L. Сем. Loranthaceae – Имелови   жълт имел, жълта лепка, миндилък, европейски черен имел   ОПИСАНИЕ: Дребно полупаразитно, вилужно разклонено храстче с опадливи през зимата листа с тъмнокафява кора. Стъблото е до 50 см високо, разклонено. Листата са обратно яйцевидно-продълговати, целокрайни, на върха тъпи, кожести, матови, тъмнозелени, с неясни жилки. Цветовете са жълтозелени, […]

Черен кимион

Черен кимион
Nigella sativa L. Сем. Ranunculaceae – Лютикови   челебитка, посевна челебитка, черна мирудия   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е тънък, вретеновиден. Стъблата са изправени, тънки, до 50 см високи, прости или разклонени, обикновено влакнести. Листата са зелени, два до три пъти пересто наделени, с линейни или тесноланцетни дялове. Цветовете са едри, единични, връхни, с […]

Черен оман

Черен оман
Symphytum officinale Сем. Borraginaceae – Грапаволистни   див тютюн, мазен корен, зарасличе лечебно, черен корен   ОПИСАНИЕ: Многогодишно грапаво тревисто растение. Коренището е късо, обикновено многоглаво. Коренът е цвеклообразно месест, не образува грудки. Неговите разклонения са до 30 см дълги, тъмнокафяви до смолисточерни отвън, бели или белезникави отвътре. Стъблата са сравнително дебели, гъсто облистени, теснокрилати, […]

Черна елша

Черна елша
Alnus glutinosa L. Сем. Betulaceae – Брезови   ОПИСАНИЕ: Дърво до 20 м високо, с цилиндрична корона.Младите клонки червенокафяви. Листата обратно овални до овално елиптични, 4-9 см дълги и 3-7 см широки на върха врязани, в основата клиновидни младите лепкави, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени. Мъжките цветове във връхни реси, събрани по 3-5 в грозд, с […]

Черна попадийка

Черна попадийка
Hyoscyamus niger L. Сем. Solanaceae – Картофови   блян черен, буника,баба шарка, беленика, белен, бленика, блъника, буника, буниче, гърне, зъбено биле    ОПИСАНИЕ: Двегодишно или едногодишно тревисто растение с дебел вретеновиден корен, с високо до около 60-70см, с право, покрито с власинки стъбло. Листата са продълговато-яйцевидни, плитко, но остро изрязани, сивозелени; приосновните са с дръжки, […]

Черна топола

Черна топола
Populus nigrum L. Сем. Salicaceae – Върбови   ОПИСАНИЕ: Дърво, 15-25 м високо, кората тъмносива до възчерна, силно напукана, младите клонки жълтеникави, после сиви. Листата триъгълно ромбични до обратно яйцевидни, островърхи, назъбени. Цветовете еднополови двудомни, събрани в реси, мъжките с червенокафяв длановидно изрязан прицветник, ресите цилиндрични, 4-9 см, увиснали, развиващи се преди листата, женските от […]

Черна трънка

Черна трънка
Prunus spinosus L.   Сем. Rosaceae – Розоцветни   прунка, синя трънка, трънка, галагонка   ОПИСАНИЕ: Трънката е  бодлив, силно разклонен, до 3 м висок храст. Всяка клонка е почти хоризонтална и завършва с остър бодил. Кората на стъблото е обикновено сивочерна. Листата са сравнително дребни, с къси дръжки, широкоелипсовидни или продълговати, последователни, напилени, обикновено от […]

Черничка

Черничка
Prunus laurocerasus Сем. Rosaceae – Розоцветни   зеленика, лаврова череша, лавровишня, плъзниче, дафнян   ОПИСАНИЕ: Вечнозелено, до 2м високо храстче или малко дръвче. Кореновата система е силно развита, главно встрани. Стъблото е до 2 м високо. Листата са вечнозелени, до 20 см дълги, кожести, блестящи отгоре, матови отдолу, опадващи през 2-3 години. Те са с […]

Черно кучешко грозде

Черно кучешко грозде
Solanum nigrum L. Сем. Solanaceae – Картофови   зърнатка, кучешко грозде, отровачка, разгонка, зрънчец   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тъмнозелено тревисто растение. Стъблото е до 80 см високо, изправено, ръбесто, разклонено, голо, или слабо влакнесто. Листата са последователни, ромбично-овални, сочни, голи или слабо влакнести, но с прости власинки, яйцевидни, почти триъгълни, слабо изрязани по ръбовете, рядко целокрайни, […]

Черно френско грозде

Черно френско грозде
Ribes nigrum L. Сем. Saxifragaceae – Каменоломкови   касис   ОПИСАНИЕ: Силно разклонен плоден храст, обикновено достигащ до 2 м височина, с множествени издънки, без бодли. Младите клонки отначало са бледи, после стават светлозелени и късовлакнести. В основата на храста ежегодно израстват нови клонки, които почти не се разклоняват през първата година. Кореновата система се […]

Черновръхче

Черновръхче
Origanum vulgare L.  Сем.  Labiatae – Устноцветни   балкански чай, горски чай, кеклич, овчарски босилек, риган, риганова трева, вранилова трева   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо, с множество коренчета, пъпки и възли, от които се развиват нови стебла. От всяко коренище стъблата са по няколко на брой. Те са жилави, изправени, четириръбести, повече […]

Черноглавка

Черноглавка
Prunella vulgaris L. Сем. Labiatae –  Устноцветни   обикновена пришница, посечено биле, усойче, хайдушка трева, живеничаво биле   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е пълзящо. Стъблото е изправено или приповдигащо се, до 40 см дълго, с безплодни надземни издънки, голо или слабо окосмено. Приосновните листа са цели, яйцевидни или триъгълно-яйцевидни, обикновено на върха тъпи, клиновидно […]

Чесън

Чесън
Allium sativum L. Сем. Liliaceae – Кремови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Луковицата яйцевидна, съставена от 7 -30 дребни луковички (скилидки), покрити с бели, розови или виолетови люспи. Стеблото изправено, до 50 см високо, кухо, до половината обвито от продълговати листни влагалища. Листата линейни, до 1 см широки, плоски, от средата подвити под тъп ъгъл. […]

Четинеста мишовка

Четинеста мишовка
Minuartia setacea Сем. Caryophyllaceae  – Карамфилови   мундарлива трева   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Стъблата са до 30 см високи, възходящи или изправени, обикновено вдървесинени, в основата си, по-често влакнести в долната си част, а в горната – винаги голи. Листата са нишковидни или четиновидни, ципести в основата по ръба, сраснали в ципесто влагалище, с […]

Чистофайка

Чистофайка
Veratrum lobelianum BERNH.  Сем. Liliaceae – Кремови   бяла чемерика, зелена чемерика, лобелиева чемерика, мечкина трева, мечкина чемерика, горска чемерика   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е 5-8 см дълго, вертикално. От него се развиват многобройни, дълги тънки корени. Стъблото е изправено, до 1,5 м високо, 1-2 см в диаметър, цилиндрично, плитко набраздено, облистено, метличесто […]

Чобан-кюсте

Чобан-кюсте
Rubus fruticosus L. Сем. Rosaceae – Розоцветни   полска къпина, храстовидна къпина, къпина   ОПИСАНИЕ: Храст или полухраст. Коренището е дълго, добре развито, надълбоко разположени в почвата. Стъблата са доста дълги, стелещи се, приповдигащи се или изправени, тъпоръбести, покрити с твърди, бодливи шипове. Листата са нечифтоперести, голи у едни, видове, сиво до белезникаво окосмени у […]

Човек корен

Човек корен
Panax ginseng C. A. MEY Сем. Araliaceae – Аралиеви   жен-шен   ОПИСАНИЕ:  Многогодишно тревисто растение. Коренът е сравнително едър, достигащ до 100- и повече годишна възраст. Той е бледожълт, меснат, продълговат, на долния си край разклонен по форма наподобяващ човешко тяло, с глава, крака и др., пръстеновидно набръчкан отвън, в долната си част разклонен […]

Чоен

Чоен
Gypsophila paniculata L. Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови   метличеста мишорка, бял чувен, бяло сапунче, мишорка   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренът е доста развит, меснат, вертикален, в културната форма достигащ до 1 м дължина и до 10 см дебелина. Стъблата са поединични или са повече на брой, достигащи до 1 м дължина, разклонени, като образуват […]

Чубурлово биле

Чубурлово биле
Leonurus cardiac L. Сем. Labiatae –  Устноцветни   дяволско страшниче, обикновена дяволска уста, страхливче – дават го при уплаха; темянка, дяволска уста   ОПИСАНИЕ: Двугодишно тревисто растение. Кореновата система е силно развита. Стъблото е високо до 1,5 м, четириръбесто, кухо, слабо мъхесто. Листата са срещоположни, с дръжки, почти до половината длановидно нарязани, отгоре тъмнозелени, отдолу […]

Чувен

Чувен
Chenopodium bonus-henricus L. Сем. Chenopodiaceae – Лободови   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с дебел месест многоглав корен. Стеблото 20-80 см високо, изправено, просто, по-рядко от основата пирамидално разклонено, зелено или червеникаво, многоръбесто, младите клонки с брашнян налеп. Листата последователни едри тревисто зелени, копиевидно-стреловидни до триъгълни. Цветовете многобройни зеленикави, събрани в метличести съцветия по върховете на […]

Чушка люта

Чушка люта
Capsicum anuum L. Сем. Solanaceae – Картофови   пипер, чушка, капия   ОПИСАНИЕ: Едногодишно(двугодишно) тревисто растение. Стеблото 20-50 см високо, изправено, разклонено. Листата на дълги дръжки във възли, продълговато яйцевидни до елипсовидни, заострени. Цветовете бели на къси изправени дръжки в пазвите на горните листа. Чашката и венчето от 5 сраснали листчета в основата. Плодът късоконична […]

Чюнка

Чюнка
Tribulus terretstris L. Сем. Zygophyllaceae – Зигофилови   бабини зъби, трабузан, тръбозан, кочи глави   ОПИСАНИЕ: Едногодишно тревисто растение. Коренът е сравнително тънък, вретеновиден. Стъблата са многобройни, разклонени, с редки изправени власинки, зелени до кафяво виолетови, пълзящи, достигащи 1-2 м дължина. Листата са сложни, чифтоперести, последователни, 3-5 см дълги, 1,5-2 см широки, с 4-7 двойки […]