Всички Билки

Ягода горска

Ягода горска
Fragaria vesca complex Сем. Rosaceae – Розоцветни   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение с хоризинтално или косо коренище, покрито с люспи, с дълги надземни вкореняващи се издънки. Листата приосновни, на дълги дръжки, тройни. Цветоносните стебла 5-30 см високи, изправени безлистни влакнести. Цветовете в щитовидни малоцветни съцветия. Венчелистчетата бели. Плодовете дребни орехчета, разположени в ямките на разрасналото […]

Ягуличка

Primula officinalis L. HILL.   Сем. Primulaceae – Игликови   жълта иглика, иглика, белотък, игличе, игличина, медицинска иглика, аглика   ОПИСАНИЕ: Агликата е многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, месесто, грапаво, неразклонено. Коренчетата са многобройни, тънки, дълги, шнуровидни, светлокафяви. Цветоносното стебло е безлистно, покрито с редки власинки, излизащо от средата на листната розетка. Листата са събрани […]

Ямков лист

Ямков лист
Tussilago farfara L. Сем. Compositae – Сложноцветни   бяло копито, конско петало, подбел, подвелка, магарешка диря   ОПИСАНИЕ: Многогодишно тревисто растение. Коренището е тънко, дълго, разклонено, пълзящо. Рано през пролетта, при стопяването на снега, от коренището израстват по единични или по няколко надземни стъбла, до 25 см високи, покрити с яйцевидно-ланцетни, розоволилави, остри, кафявочервени отгоре […]

Японска акация

Японска акация
Sophora japonica L. Сем. Leguminosae – Бобови   японска софора   ОПИСАНИЕ: Високо до 30 м, разклонено, с гъста корона. Кореновата система е дълбока и силно развита. Стъблото е право. Короната е широка, неправилно закръглена, средно гъста. Старите клони са средно повдигнати, младите са с гола и гладка кора, а едногодишните са окосмени. Кората е […]

Яреч

Яреч
Sedum acre L. Сем. Crassulaceae – Дебелецови   дебелец, жълто прозориче, жълта тлъстига, кози цицки, лютива тлъстига, парлива тлъстига, тлъстига , див пипер   ОПИСАНИЕ: Дребно, многогодишно, голо, разклонено, туфесто тревисто растение. Коренището е пълзящо, разклонено, шнуровидно, с къси, тънки, влакнести коренчета. Стъблата са многобройни, до 15 см дълги, безплодните лежащи, със синкавозелен цвят,  а […]