Статии съдържащи покана

Покана

www.zdraviste.com 07.05.2014 НЗОК
Покана
Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим 1, на основание § 34, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравното осигуряване, обн. ДВ, бр. 60 от 2012г., и чл.8, ал.1 от Методика за условията и реда… Прочети